عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 266

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاصلخیزی خاک و تهیه نقشه های مربوطه درمزرعه یکصدهکتاری دکتر نخجوانی با اشل 1:500 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی انجام میگیرد.بانتیجه گیری ازتجزیه های خاک و ترسیم منحنی های مربوطه وشناخت دقیق وضع حاصلخیزی خاک برنامه ها واولویتهای تحقیقاتی درزمینه تغذیه گیاهی مشخص خواهدشد. ...

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاه صدهکتاری دکترنخجوانی بااشل 1/5000 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی نقشه های مربوطه تهیه خواهدشد. ...

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاههای خرکه - گریزه - قاملو- دوسرو دامپروری سنندج بترتیب درسطوحی معادل 65 235 -،140،270 هکتاربااشل 1:5000 براساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی انجام میگیرد. ...

مطالعه حاصلخیزی خاک و تهیه نقشه های مربوطه در ایستگاههای خرکه گریزه - قاملو دوسر و دامپروری سنندج بترتیب در سطوح معادل 370-140-65 -235و60 هکتار با اشل 1:5000 براساس تهیه نمونه خاک و تجزیه آزمایشگاهی انجام میگیرد. ...

10000 هکتار از اراضی منطقه، آذرشهر که قبلا مطالعه خاک‌شناسی نیمه‌تفصیلی روی آن انجام گرفته و با استفاده از نقشه خاک‌شناسی بمقیاس 150000 مساحت مورد نظر شبکه‌بندی شده در نقاط تلاقی شبکه نمونه خاک مرکب (شامل 9 نمونه ساده) از عمق 0-30 سانتیمتر تهیه و تجزیه‌های فسفر و پتاس قابل جذب ، ازت کل و درصد مواد آلی انجام گردید. عوامل اندازه‌گیری شده و همچنین عوامل محدودکننده فیزیکی و شیمیائی خاک روی نقشه مشخص خواهد شد. حدود 300 هکتار از مجموع 10000 هکتار اراضی آذرشهر پیش‌بینی شده د ...

آزمایش بصورت طرح کرتهای خردشده درده تیمارو3 تکرارپیاده وعملیات پائیزه درکرتهای اصلی درپائیزوعملیات آیش تابستانه دربهاروتابستان سال بعدی برابرتیمارهای پیش‌بینی انجام خواهدشدنمونه خاک بمنظور تعیین درصدرطوبت وبهنگام کاشت ازعمق 0-90سانتی متری ونمونه خاک جهت آزمایشات حاصلخیزی خاک بطورمرکب برداشت وپس ازکشت یکنواخت گندم محصول بدست آمده از10 مترمربع هرتیمارموردبررسی قرارخواهدگرفت ...

این طرح به مدت سه سال متوالی در یکی از شبکه‌های پخش سیلاب گره‌بایگان فسا به مر حله اجراء گذارده خواهد شد افزایش چشمگیر علوفه در رسوبگیرها مطالعه اثر ته‌نشینی مواد معلق موجود در سیلاب را در فزونی حاصلخیزی خاک اهمیت ویژه‌ای بخشیده است فرض براین است که تجمع رسوبات در شبکه‌های پخش سیلاب که روی اراضی آبرفتی دشت دانه احداث شده‌اند سبب بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و ننیجتا" حاصلخیزی خاک گردیده است . تعیین عناصر پرمصرف و کم‌مصرف ضروری برای رشد گیاه و همچنین بررسی تغییرات حاصل ش ...

بررسی و تحقیق در مورد کلیه عوامل و تغییرات بازدهی علوفه در سطح نمونه از تمام مزارع مرتعی منطقه از نظر تولید راندمان محصول،حفاظت و احیا حاصلخیزی خاک و توصیه میزان کود مصرفی در نواحی (اقلیم خاک ) منطقه و توصیه مناسبترین تناوب هر ناحیه خواهدبود. 1-Medicago-Truncatula-Hannoford 2- " " Borung 3- " " Jemalong 4- " Literalis-Harbinger 5- " Regosa-Paragosa 6- " Seatella Snail ...

بمنظوربررسی وضعیت حاصلخیزی خاکاراضی شالیزاری حومه شهرستان بابل‌اقدام به تهیه نمونه های خاک درسطحی حدود30 هزارهکتارخواهدشدبدین ترتیب که ابتدابرای انتخاب نقاط نمونه برداری نقشه های توپوگرافی منطقه بمقیاس 20000 ویا50000 بفواصل 500 متری شبکه بندی میگرددوسپس درهرنقطه اقدام به تهیه یک نمونه خاک مرکب سطحی بعمق حدود25 سانتیمترمیگردد. نتیجه بصورت نقشه هائی جداگانه که درروی آن خطوط یانواحی همترازبرای هریکازپارامترها کشیده خواهدشدارائه میگردد. ...