عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 117

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حاشیه نشینی را به معنای عام شامل تمام کسانی میدانند که در محدوده اقتصادی شهرساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده اند ودر کشورهای در حال توسعه، به محلات فقیرنشینی اطلاق میشود که اطراف شهرهای بزرگ به وجودآمده است. به طورکلی مناطق حاشیه نشین، نه امکانات شهری ونه شکل و شمایل روستاها رادارا هستند .یکی از مسایل مهمی که حاشیه نشینی برای شهرهای بزرگ فراهم آورده است تهدید امنیت انسانهاست. آمار نشان میدهد که اکثر جرائم اتفاق افتاده در شهر تهران توسط افرادی صورت گرفته که درحاشیه ها زندگی ...

حاشیه نشینی، شامل تمام کسانی است که در محدوده ی اقتصاد شهر ساکن هستند، ولی جذب اقتصاد شهر نشده اند، حاشیه ها دارای فرهنگ نابارروی و رفتارهای ضد اجتماعی هستند و هم چنان به مناطق جرم خیز و مشکل زا تبدیل می شوند. مناطقی که فرهنگ فقر و فقر منطقه ای مشخص اصلی آن است و جرم و جنایت زاییده این فرهنگ است و به جهت عدم نظارت و کنترل اجتماعی به راحتی انواع بزهکاری ها و کژ رفتاری ها و آسیب ها را شاهد هستیم بررسی ویژگی های جوام اسکان غیر رسمی و حاشیه ای نشان می دهد که این جوامع با از مهاجر ...

زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی می‌باشد که مانند قارچ بصورت خودرو سبز شده و از هر نقطه‌ای سر در می‌آورد. لذا بررسی این عارضه علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی نگرش سیستمی دانش جغرافیا که بتواند فرآیند طبیعی رشد این معضل را مانند سیل، خشکسالی، زلزله مشخص نماید ضرورت می‌یابد. برای حل این معضل علل و انگیزشهای مختلف از جمله رشد جمعیت ، مهاجرت ، زمین، تقسیم‌بندی اعتبارات تمرکز سرمایه وجود فرصتهای مناسب اشتغال، نظام صحیح پراکنش جمعیت و بهره‌گیری مناسب از ...
نمایه ها:
مشهد | 

هدف طح شناخت جنبه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی حاشیه نشینی در شهر تهران است که نتیجه آن شناخت فاکتور انطباق و سازش ساکنان با محیط مسکونی شان می باشد . فرضیه عمده این تحقیق بررسی رابطه شغل با حاشیه نشینی و رابطه مهاجرت با حاشیه نشینی است . حاشیه نشینی معلول شهر نشینی شتابان و رشد اقتصادی شهری و در شهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم است . تمرکز در تصمیم گیریهایی اقتصادی در یکی دو شهر بزرگ کشور و عدم برنامه ریزی اجرایی در سطح ملی و متعاقب آن در سطوح منطقه ای ، شهری و بخشی ...

بررسی علل شکل گیری پدیده حاشیه نشینی و رابطه آن با افزایش جرم و جنایت می تواند الگوی مناسبی برای تحقیق و رهنمودی برای طراحان مسایل اجتماعی و فرهنگی و مجریان انتظامی و امنیتی کشور باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی حاشیه نشینی و رابطه آن با بروز جرم و جنایت در شهرستان خرم آباد انجام شده است.روش اصلی این تحقیق در جمع‌آوری اطلاعات از منابع داده‌ها به صورت پیمایشی انجام شده و جامعه آماری حاشیه نشینان شهرخرم آباد یعنی در سه فضای منطقه ای پیرامونی یعنی،گل سفید،علی آباد ،جهانگیر آباد ...

از آنجا که حاشیه‌نشینی در شهر همدان در نتیجه دو ساز و کار مهاجرت و بالا بردن نرخ رشد جمعیت نسبت به داخل شهر در مناطق حاشیه‌نشین روبه رشد است . طبیعتا این گسترش باعث عوارض و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری است و تلاش در جهت شناخت این پیامدها در زمینه‌های زیر سودمند است : -تحکیم و تقویت جنبه‌های فرهنگی شهر در زمینه جذب توریست با کاهش زمینه‌های مفی -ارائه راهکارهای علمی به منظور برنامه‌ریزی صحیح و اصولی در جهت سالم‌سازی مناطق حاشیه‌نشینی و شهر همدان در زمینه‌های مختلف ...

این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر – روستا در مناطق حاشیه نشین شهر سنندج (نایسر، تنله، گریزه، حسن آباد) در مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال 1390 می پردازد. آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال 1391 می باشد. جهت امکان مقایسه بهتر، آزمون بررسی ساختار اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین سنندج طراحی و بین خانوارهای نمونه اجرا گردید. اعتبار آزمون با کمک فرمول آلفای کرونباخ 64/0 α بدست آمد. نتایج جمع آوری اسنادی آمارها و مقایسه با نت ...

حاشیه نشینی در کشور ما یکی از معضلات مهم شهرهای بزرگ می باشد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، افزایش افسار گسیخته جمعیت ایران طی سه دهه گذشته بر معضل حاشیه نشینی افزوده است. حاشیه نشینان جمعیت مهاجری می باشند که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی در اقتصاد شهری جایگاه قانونی و مشخص ندارند و عمدتاً از روستاها و یا مناطق عشایری کشور به اطراف شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اندو اغلب فاقد مهارت لازم شهری و بعضاً غیر ماهر هستند که به دلیل ع دم تطبیق با محیط شهری از محیط شهری پس زده می ...

سکونتگاه های خودرو که با واژگان و معانی متفاوتی چون اسکان غیررسمی، حاشیه نشینی، سکونتگاه غیر متعارف امثال آن تعریف شده اند، اگرچه ریشه در شهرنشینی ناقص و تحول نیافته حاصل سرمایه داری نفتی سالهای دهه پنجاه دارند، اما این سکونتگاه ها به عنوان پدیده ای جدید در نظام اسکان پیرامون شهرها در زمان حاضر بین 23 تا 39 درصد جمعیت و کانون های سکونتی پیرامون شهرها را تشکیل می دهند و در صورتی که توجه و مدیریتی اصولی نشوند، چالشی جدی بر سر راه توسعه پایدار شهری خواهند بود. به دلایل متعددی چو ...