عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 488

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جیره طبیعی غزال ریم عربی به وسیله روش آنالیز مدفوع تعیین شده است . یازده گونه گیاهی مختلف به عنوان منابع غذایی تشخیص داده شده است . Heliotropium crispum، Helianthemum Lippii مکررا در جیره غزال حضور دارند. ارزش غذایی برای بیشتر اقلام غذایی تعیین گردیده است . اگرچه Zygophyllum quatarense در منطقه بیشترین پوشش گیاهی را دارد و درصد آب بافتهای آن زیاد است ولی به نظر نمی‌رسد که در جیره غذایی غزال موجود باشد. ...

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد جیره برتولید پروتئین میکروبی در شکمبه انجام شد.در این تحقیق از 15 راس بزنررائینی با میانگین وزن اولیه 32 کیلوگرم و سن 14-13 ماه استافده شد . این آزمایش براساس یک طرح کاملا تصادفی با 5 جیره آزمایشی دارای سطوح 14/0 % ، 22/0 % ، 28/0 % ، 34/0 % و 4/0 % گوگرد در ماده خشک جیره انجام شد . جیره های غذایی براساس جداول ‏‎(1998) AFRC‎‏ متوازن شدند که انرژی متابولیسم جیره ها 57/9 مگاژول در کیلوگرم و پروتئین قابل متابولیسم آنها 42/8 % بود ...

در این آزمایش به منظور تعیین سطوح مناسب انرژی و پروتئین مورد نیاز بره‌های کردی، اثرات سه سطح انرژی 2/3 ، 2/5 و 2/7 مگاکالری انرژی قابل متابولیسم در هر کیلوگرم ماده خشک و هر سطح انرژی با سه سطح 10، 12/5 و 15 درصد پروتئین خام و اثرات متقابل آنها بر روی توان پرواری، خصوصیات لاشه و پشم و ماده خشک مصرفی در 108 راس بره نر کردی 7-8 ماده و میانگین وزن زنده 25/62-+0/32 کیلوگرم مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایش نشان داد که میانگین افزایش وزن و ماده خشک مصرفی روزانه بره‌های تغذیه شده ...

به منظور تعیین سطح مطلوب انرژی متابولیسم و پروتئین در جیره غذایی جوجه های گوشتی آرین این آزمایش در سه مرحله آغازین، رشد و پایانی به مدت 56 روز برای دو جنش نر و ماده طراحی و اجرا گردید و صفات تولیدی غذای مصرفی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، وزن نهایی، سطح هورمونهای ‏‎T3‎‏، ‏‎T4‎‏ خون جوجه ها و کیفیت لاشه مورد بررسی قرار گرفت و سطح از انرژی و پروتئین جیره غذایی که کمترین هزینه یک واحد تولید را داشت به عنوان سطح مطلوب انرژی و پروتئین انتخاب شد. جیره های غذایی شامل چهار سط ...

تاثیر تغذیه جیره‌های مختلف غذایی حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئینی بر صفات تولید تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ، خوراک مصرفی و افزایش وزن مرغهای تخمگذار لگهورن سفید مورد بررسی قرار گرفت . سطوح انرژی و پروتئین در جیره‌های غذایی مورد آزمایش به صورت زیر بود. انرژی قابل سوخت و ساز 2600 2700 2800 2900 3000 (کیلوکالری) پروتئین () (7ˆ12،13) (8ˆ12،5ˆ13) (13،14) (5ˆ13،5ˆ14) (7ˆ12،15)تاثیر جیره‌های غذایی حاوی س ...

در این مطالعه ابتدا پروفیل آمینو اسیدهای بدن میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) برای اولین بار تعیین گردید. سپس بر مبنای آن سه جیره غذایی با 40، 45 و50 درصد پروتئین و انرژی همسان به ترتیب با 386/5، 376، 373/5 کالری در هر 100 گرم جیره ساخته شد. غذای داخلی (چینه 402) به عنوان جیره شاهد انتخاب گردید. در این مطالعه 8 عدد مخزن 1000 لیتری فایبرگلاس گرد در غالب 4 تیمار و دو تکرار مورد استفاده قرار گرفت . وزن اولیه میگوها 1/9 گرم بود که به مدت 60 روز پرورش یافتند. نتایج این ...

گیاه آزولا جهت تعیین درصد مناسب آن در جیره طیور گوشتی پس از برداشت خشک شده و سپس دریک آزمایش بلوکهای کامل تصادفی شامل چهار تیمار و هرتیمار چهار تکرار جایگزین سایر مواد غذایی خواهد شد.دراین آزمایش نسبت افزایش رشد روزانه طیور و جنبه اقتصادی کاربرد آزولا در تغذیه طیور موردبررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت . ...

در این تحقیق نیاز لیزین قابل هضم جیره غذایی جوجه های گوشتی سویه آرین ایران تعیین و از روی آن با استفاده از جداول آمینواسید نیاز سایر اسیدهای آمینه قابل هضو سویه آزین تعیین گردید. در فاز دوم تحقیق معیار جیره نویسی بر اساس نیازهای اسیدهای آمینه قابل هضم با روش فعلی ( بر اساس نیاز اسیدهای امینه خام یا کل ) مقایسه شد و نتایج حاکی از برتری معیار اسید آمینه های قابل هضم بود . ...

از آنجا که بیشترین هزینه‌های پرورش طیور را غذای آن تشکیل می‌دهد، شناسائی منابع غذائی موجود و محدودیتهای احتمالی آنها می‌تواند امکان کاربرد آنها در جیرهء طیور مشخص سازد. بنابراین هدف از اجرای این طرح، بررسی امکان استفاده از ارزن و عمل‌آوری آن و اثرات چربی حیوانی و اثرات متقابل آنها در جیره بوده است . در آزمایش اول، اثر روشهای مختلف عمل‌آوری ارزن و همچنین افزودن چربی حیوانی بر قابلیت هضم و انرژی قابل سوخت و ساز ارزن به روش سیبالد (1984) بدست آمدند. در آزمایش دوم از یک طرح کاملا ...