عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 101

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ردیف محل اجرای طرح میزان عملکرد محصول کیلوگرم در هکتار شهرستان - روستا دشت ریحانه والفجر آریوات 1 ساوه - رودبان (شورآب ) 6600 6000 5810 - 2 ساوه - قره‌چای، 5480 5370 4963 - 3 محلات - باغ سلطانیه - 3968 - 3401. ...
نمایه ها:

اثر چهار مرحله رسیدگی، شروع به سنبله رفتن، سنبله رفتن، شیری و خمیری بر ارزش غذائی، عملکرد ماده خشک و خصوصیات رشد 5 رقم جو : والفجر، زرجو، مازورکا الگرسرس و دیرآل 106 با استفاده از یک طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد مورد آزمایش قرار گرفت . صفات مورد مطالعه عبارت بودند از عملکرد ماده خشک ، عملکرد اجزاء محصول، نسبت برگ به ساقه، تعداد پنجه در مترمربع، درصد و عملکرد پروتئین خام، درصد فیبر خام، ارزش هضمی، قابلیت هضم ماده خشک ...

این تحقیق بمنظور بررسی و تعیین مناسب ترین فرمول کودی جهت جو والفجر و نیز بررسی اثرات متقابل میزانهای مختلف ازت و فسفر و پتاس بر عملکرد دانه این رقم جو صورت می گیرد که جهت اجرا آن از یک طرح آماری کرتهای دو بارخرد شده در چهار تکرار استفاده خواهد شد.در کرتهای اصلی چهار میزان ازت خالص 60،90،120،150 کیلوگرم در هکتار(در کرتهای فرعی درجه یک چهار میزان ( P205،30،60،90 کیلوگرم در هکتار)و در کرتهای فرعی درجه 2 میزان پتاس خالص -980-0(کیلوگرم در هکتار) مورد مطالعه واقع خواهند شد. نتایج ع ...

تبخیر و تعرق پتانسیل جو والفجر در ماههای فروردین تا تیر بترتیب 1/9، 3/0، 5/6 و 4/3 میلیمتر در روز و مجموع نیاز آبی آن در این مدت 399 مترمکعب در هکتار بوده است . میزان تبخیر و باران بترتیب 800 و 93 میلیمتر اندازه‌گیری شده است . ...

بمنظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و همچنین میزان بذر جهت شرکت رقم والفجر با استفاده از یک طرح آماری خردشده درچهارتکراراین بررسی صورت خواهد گرفت .در کرتهای اصلی عامل تاریخ کاشت شامل پنج تاریخ ودرکرتهای فرعی میزان بذر شامل چهار میزان موردمطالعه قرارخواهدگرفت .نتایج عملکرد دانه کرتهای آزمایشی بااستفاده ازمحاسبات آماری طرح کرتهای خردشده مورد تجزیه واریانس قرارخواهد گرفت ومیانگینهابااستفاده ازآزمون دانکن مقایسه خواهندشد.درخاتمه سومین سال‌آزمایش اثرات متقابل سال بادیگر عوامل آزمای ...

در این طرح بمنظور مقایسه عملکرد رقم جدید جو (جو ریحان) حاصله از تحقیقات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار ارقام متداول محل (اریوات و والفجر) در شرایط آبی کشت میشود سطح رقم جدید یک هکتار ، ارقام متداول ، منطقه هر رقم یک هکتار ، فرمول کودی پس از انجام آزمایش تجزیه خاک بر اساس عناصر باقیمانده در خاک از زراعت قبلی تعیین ، تمام کود فسفره و بخشی از کود اوره در موقع کشت و بقیه کود اوره بصورت سرک ، مقدار بذر 200 کیلوگرم در هر هکتار ، سایر عملیات زراعی بر طبق تقویم اجرائی ...

این طرح بمنظور مقایسه عملکرد جو ریحانه حاصل از نتایج مرکز تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با رقم جو والفجر در شرایط زارعین اجرا گردید. میزان بذر مصرفی 150 کیلوگرم در هکتار، کود فسفات آمونیم 150 کیلوگرم و کود اوره 200 کیلوگرم در هکتار مصرف گردید. سایر عملیات زراعی بر طبق تقویم زراعی مندرج در طرح، در یک شهرستان و 4 دهستان بمرحله اجرا درآمد. ...

به منظور دستیابی به ارقام محصول جو که واحد صفات مطلوب مقاومت به بیماری و تنشهای محیط کشت و پروتئین بالا، مقاومت به خوابیدگی باشد این بررسی‌ها بشرح زیر به مورد اجرا گذاشته می‌شود. -1 آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی: این آزمایش شامل 105 لاین و رقم است که بخشی از آنها از کرج دریافت گردیده مواد مورد آزمایش شامل مواد انتخابی داخل ایستگاه می‌باشد این آزمایش بدون تکرار بوده و انتخاب لاینهای برتر از شاهد (ماکوئی و والفجر) با استفاده از نمودار خطی انجام می‌گردد و از سایر صفات اندازه‌گیری ...

دراین پروژه تحقیقاتی از یک طرح کرتهای خردشده ( Spilt plot ) با چهار تکرار استفاده میگردد.عامل اصلی شامل چهار تاریخ کاشت از اول آبان ماه لغایت 15آذرماه بفاصله هر 15 روز یکبار میباشد.عامل فرعی شامل سه رقم جو(کارون ، والفجر- ترکی میباشد) و سایر عوامل برای کلیه کرتها بطور یکسان اعمال خواهد شد.و نتایج‌عملکرد دانه باروش تجزیه واریانس طرح کرتهای خردشده بررسی میگردد. ...