عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش،بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر شیراز بود. جامعه آماری پژوهش کلیهکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر شیرازبود که 170 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه جوسازمانی هالپین و کرانت(1963)،پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن(1987)و پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی پودساکف (1991) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبست ...

هدف از این تحقیق تبیین رابطه عدالت سازمانی وجو سازمانی با تعهد سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایرانشهر بوده است اين تحقيق توصيفی از نوع همبستگی بوده است جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهر ایرانشهر كه تعداد آنها در سال تحصیلی 90- 89، 429 نفر بوده که از این تعداد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طبق جدول مورگان 123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیر ی متغیرها از سه پرسشنامه تعهدسازمانی آلن ومایر (1990)، عدالت سازمانی نیهوف ومورم ...

جو سازماني به جنبه كيفي روابط بين افراد دريك سازمان گفته مي شود. كيفيتي كه برادراك جمعي افراد دريك موسسه مبتني است وبراي آنهاكاملاً ملموس است.تحقیق حاضر با هدف بررسی جو سازمانی شعب بانک کشاورزی دامغان از دیدگاه کارمندان آن تدوین شده است.در این تحقیق مولفه های جو سازمانی شامل اهداف سازمانی،وضوح نقش،پاداشهای سازمانی،رویه های سازمانی و ارتباطات سازمانی می باشد.روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان شعب بانک کشاورزی دامغان می باشد که ت ...

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه مديريت مشاركتي و جو سازماني با اثربخشي مديران مدارس ابتدايي شهر بندرعباس و با توجه به ماهيت موضوع و هدف اصلي پژوهش از روش توصيفي از نوع همبستگي استفاده شد . در پژوهش حاضر از جمع آوري اطلاعات به روش ميداني و جهت جمع آوري اطلاعات از سه پرسشنامه مديريت مشاركتي ، جوسازماني و اثربخشي استفاده شده و متغيرها توسط پرسشنامه ها سنجش شده‌اند . نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق نمونه آماري اين پژوهش شامل 100 نفر از مديراني است كه در سال تحصيلي 89-1388 در مدارس ...

تاثیر جو سازمانی بر عملکرد دبیران در مقطع متوسطه با توجه به موقعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زاهدان هدف مطالعه حاضر بوده است . جامعه آماری کلیه دبیران دبیرستانهای پسرانه خاص ، دولتی و غیرانتفاعی بوده که تعداد 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از روش طبقه‌بندی - تصادفی از بین 17 دبیرستان به نسبت انتخاب شدند. بر این اساس برای بدست آوردن اطلاعات از دو پرسشنامه پس از تعیین روائی و پایائی برای بررسی متغیرهای جو سازمانی و عملکرد دبیران استفاده شد. پرسشنامه جو سازمانی بین دب ...

جوّ سازمانی انعکاسی از ارزش‌ها وعقاید در محیط کار است که تأثیرات معنی‌داری بر رفتار کارکنان می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی جوّ سازمانی و ارتباط آن با میزان کارآفرینی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان فارس بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. نمونه آماری شامل 175 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بوده است که از طریق نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه جوّسازمانی سوسمن و سام دیپ(1989) وپرسشنامه کارآفرینی ساز ...

اخیرأ مدرسه به عنوان یک سازمان جدید توصیف می شود (دیویت و اسلید، 2014، گرونرت و ویتاکر، 2015). جو سازمانی مدرسه که نشان دهنده سلامت مدرسه می باشد، عمدتأ مورد بی توجهی قرار گرفته و باعث بروز مشکلاتی گردیده است که باید نسبت به آن توجه جدی داشت. در تحقیقات جو سازمانی، مفهوم جو سازمانی به عنوان یک عامل موثر بر رضایتمندی شغلی افراد پیشنهاد می گردد (اشنایدر و باربرا، 2014). در پیشینه تحقیق، پژوهشهای محدودی در زمینه رابطه جو سازمانی و رضایتمندی شغلی دبیران زبان انگلیسی صورت گرفته و ...
نمایه ها:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و خودتنظیمی در بین اساتید دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل: کلیه اساتید (زن ومرد) دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد که حجم کامل آن برابر 1009نفر (304 نفر زن و 705 نفر مرد) می باشند که از این تعداد نمونه‌ با روش تصادفی ساده به تفکیک و به حجم 169 نفر زن و 248 مرد انتخاب گردید و داده ها و اطلاعات لازم از طریق‌‌ پرسشنامه‌های جو سازمانی هال ...

یافته های اصلی پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی مدیران در هریک از ابعاد چهارگانه با جو سازمانی مدارس ( بسته / باز ) رابطه وجود ندارد . بین ابعاد جو سازمانی ( حمایتی ، دستوری ، تهدیدی ، همکارانه ، متعهدانه ) با ابعاد شخصیتی مدیران ( درونگرایی / برون گرایی ) تفاوت وجود ندارد ولی طبق نتایج بدست آمده بین بعد غیر متعهدانه با بعد شخصیتی ( درونگرایی / برونگرایی ) تفاوت معنی دار وجود دارد . همچنین بین ابعاد جو سازمانی با ابعاد شخصیتی نوروتیکی تفاوتی مشاهده نشد و یافته ها حاکی ...