عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1638

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق بمنظور تعیین قابلیت استفاده دومنظوره ارقام مختلف غلات (جو کارون، جو OC 804، جو Lignee، جو Rihane "S" و تریتیکاله) بمنظور تولید علوفه سبز بصورت برش و عملکرد دانه قابل قبول با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در 4 تکرار اجراء شد که در کرتهای اصلی 4 رقم جو و تریتیکاله و در کرتهای فرعی حالت برش و عدم برش مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج بشرح زیر می‌باشد: -1 عملکرد دانه: الف ): بدون در نظر گرفتن حالت برش و عدم برش علوفه بیشترین عملکرد دانه از تریتیکاله با میانگ ...

پایداری دینامیکی لایه های زیرین جو که با نمایه های قایم دما و باد بستگی تنگاتنگ دارد ، از مسایل پیچیده ای است که از دیرباز از نظر پیش بینیهای هواشناسی مورد مطالعه هواشناسان بوده است ، و به ویژه در دهه های اخیر از دیدگاه پخش آلوده کننده های ناشی از فعالیتهای زیستی و صنعتی در جو ، توجه متخصصان محیط زیست را به خود جلب کرده است . بررسی مسئله پایداری دینامیکی جو ، جدای از روش مدلسازی ریاضی ، با استفاده از روابط موجود میان پخشندگی ویژگیهای بیانگر حالت جو نیز امکان پذیر است . این طر ...

این تحقیق بمنظور تعیین قابلیت استفاده دومنظوره 4 رقم جو در تولید علوفه سبز و دانه (بصورت برش و عدم برش ) با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در 4 تکرار اجراء گردید که در کرتهای اصلی 4 رقم بنامهای (Comoe - WI2291 - C63 و گرگان) و در کرتهای فرعی دو رفتار برش و عدم برش مورد مطالعه قرار گرفته است نتایج عملکرد دانه و علوفه سبز براساس موازین آماری تجزیه و تحلیل گردیده و مقایسات به روش دانکن انجام شده است : الف : در بررسی اثر برداشت و عدم برداشت بر عملکرد دانه بیشترین عملکرد ...

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف آنزیم تولید شده در داخل کشور بر جیره غذائی حاوی سطوح مختلف جو بر عملکرد جوجه گوشتی، طرح تحقیقاتی انجام گرفت. جیره های آزمایشی با سطح جو (0، 15 و30 درصد) و چهار سطح آنزیم (0، 5/0، 1 و5/1 گرم در کیلوگرم) تنظیم شد. نتایج حاصله از آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف آنزیم و جو به طور معنی داری بر وزن زنده، ضریب تبدیل غذائی و هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده تأثیر داشت. مصرف 5/1 گرم آنزیم در کیلوگرم جیره موجب بهبود ضریب تبدیل غذائی شد ...

در این تحقیق سه رقم جو (ریحانه - C 63 - لیکنی 527) و روش (سرچر و ماده تنظیم‌کننده رشد) و با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده در دو منطقه و 4 تکرار اجراء شد ارقام در کرتهای اصلی و روش در کرتهای فرعی بررسی گردید نتایج عملکرد دانه بشرح زیر می‌باشد: - بدون در نظر گرفتن عامل روشهای مختلف زراعی و شیمیائی برای کاهش خسارت ورس در جو در هر سه رقم در یک حد عملکرد داشته‌اند و تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌ها مشاهده نشد. - بدون در نظر گرفتن رقم با مصرف ماده تنظیم‌کننده رشد میانگین عملکرد ...

با توجه به خسارت نسبتا زیاد عامل بیماری لکه نواری قهوه‌ای جو و گسترش آن طی سالهای اخیر در جهت ارزیابی 60 لاین پیشرفته جو مناطق دیم کشور، این طرح در دو مرحله، گیاهچه‌ای و در شرایط گلخانه‌ای کرج در شرایط مزرعه‌ای در کشت منطقه آلوده کشور، طرح اجراء خواهد شد. برای بررسی در مرحله گیاهچه‌ای با جمع‌آوری ایزوله‌های مناطق مختلف اجراء طرح و با جداسازی و خالص‌سازی عامل بیماری و تکثیر آن به روش نورگارد و تلقیح بذور آزمایشی، ارزیابیها انجام خواهد شد برای بررسی در مرحله گیاه کامل مزارع و ل ...

در سال 80 در بازدیدهایی که از مزارع جو در استان تهران بعمل آمد 17 نمونه جمع آوری و از نظر بیماری زایی و شناسایی در دست بررسی می باشند . ...

واریته‌های مختلف جو برای توانائی تحمل به خشکی و خصوصیات مرتبط با خشکی که می‌تواند در برنامه‌های اصلاح نباتات مفید واقع شوند مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: 1 - میزان نسبی آب 2 - میزان پرولین 3 - شاخص ثبات کلروفیل (Csi) 4 - درصد کاهش میزان دانه در گیاه ، ناشی از استرس آب که ده روز در مرحله بین ساقه رفتن تا خوشه در غلاف برگ در معرض این استرس بودند. پرولین و شاخص Csi همبستگی زیادی با تحمل به خشکی سطح برگ پرچم و تا حدی با تعداد برگ داشتند. از میان 19 وار ...

دراین بررسی ، 9 رقم جو شرکت دارند که 4 رقم آن از آزمایشات سال‌های قبل ایستگاه انتخاب وهمراه 4 رقم دیگر که درسایر ایستگاه های کشور برتری خود را نسبت به سایر ارقام نشان داده اند،همراه رقم محلی بعنوان شاهد درطرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در دو ناحیه سردسیری استان درشرائط زارعین کشت و مورد بررسی قرارمی گیرند، دراین آزمایش سطح کشت هر کرت 10/8 مترمربع و سطح برداشت آن 9/6 مترمربع خواهد بود،محاسبات آماری روی وزن دانه هرکرت باروش تجزیه واریانس و تعیین L.S.D. انجام می شود. ...