عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 722

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هشت تیمار غذایی در یک طرح کامل تصادفی با 480 جوجه یکروزه لوهمن مورد بررسی قرار گرفتند. جیره ها عبارت بودند از: یک تیمار پایه که مقادیر پروتئین جیره های پیش، میان و پس دان آن به ترتیب 4، 2 و 1 درصد کمتر از تیمار شاهد بود. سه تیمار غذایی از افزودن یکی از منابع پروتئینی کم ارزش ( کودمرغ، کنجاله پنبه دانه یا کنجاله آفتابگردان) به مقدار 4، 2 و 1 درصد پروتئین به ترتیب در جیره های پیش، میان و پس دان تیمار پایه بدست آمدند. سه تیمار دیگر از افزودن یکی از منابع پروتئینی فوق به مقدار 2، ...

در کارخانه جوجه کشی، جوجه ها در زمان های متفاوت و تدریجا از تخم مرغ خارج می‌شوند ولی خارج کردن تمام جوجه ها از دستگاه جوجه کشی زمانی صورت می گیرد که اکثر جوجه ها از تخم مرغ خارج شده و 90 تا 95 درصد آن‌ها خشک شده باشند. به عبارت دیگر تعدادی از جوجه ها پس از خارج شدن از تخم به مدت 24 ساعت یا بیشتر در دستگاه باقی می مانند (تشرفی و رحیمی، 2005 ؛ دیبنر و همکاران، b1998). پس از تخلیه دستگاه جوجه کشی و در بهترین شرایط، معمولا جوجه ها بین 12 تا 24 ساعت بعد به مرغداری می رسند ولی گا ...

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تزریق برخی مواد مغذی به تخم مرغ های بارور حاصل از مرغ های مادر گوشتی بر عملکرد، رشد دستگاه گوارش، سیستم ایمنی و صفات خونی وپارامترهای لاشه جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد 360 عدد تخم مرغ بارور حاصل از مرغ های مادر گوشتی سویه راس 308 در سن 33 هفته ، در قالب طرح کاملا تصادفی به شش گروه آزمایشی با چهار تکرار و در هر تکرار پانزده عدد تخم مرغ تقسیم شدند. تیمارها شامل: گروه بدون تزریق (شاهد 1) و تزریق 7/0 میلی لیتر آب مقطر (شاهد 2)، تزریق محلولهای اس ...

به منظور بررسی اثر استفاده از کنجاله تخم پنبه با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی، آزمایشی با 400 قطعه جوجه گوشتي يكروزه ازسويه تجاري راس 308 در 5 سطح کنجاله تخم پنبه (0، 5، 10، 15 و 20 ٪ جیره ) و 2 سطح آنزیم (0 و 0/05 ٪) در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2×5 با 4 تکرار طراحی شد. جیره های آزمایشی به ترتیب حاوی 21، 19 و 18٪ پروتئین خام و 2900، 2950 و 2950 کیلو کالری بر کیلو گرم انرژی متابولیسمی بود. میانگین اضافه وزن و مصرف خوراک به طور هفتگی ثبت شد. در روز ...

پاسخ ایمنی همورال به واکسیناسیون علیه ویروس مولد بیماری نیوکاسل (‏‎NDV‎‏) و بورس عفونی ‏‎(IBD)‎‏ و تاثیر تزریق لیپیوپلی ساکارید ‏‎(LPS‎‏ سالموتلاتیفی موریوم بر ترکیب اسید های چرب کبدی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957 تحت رژیم غذایی آزاد و یا محدود مورد مطالعه قرار گرفت. دویست و هفتاد و پنج قطعه جوجه گوشتی سویه 2000(160 قطعه) و 1957 (115 قطعه) در یک روزگی ، بطور تصادفی بین 64 قفس تقسیم شدند ، بطوریکه نیمی از هر سویه از روز چهارم تحت محدودیت غذایی قرار گرفت (فاکتوریل 2*2 ) و ...

آزمایشی به منظور بررسی مقایسه استفاده از جداول تجزیه مواد خوراکی و احتیاجات اسید آمینه‌ای در تنظیم جیره غذایی جوجه‌های گوشتی واثر آن بر عملکرد تولیدی، اقتصادی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی انجام شد. آزمایش توسط 432 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری کاب 500 و در قالب طرح کاملاً تصادفی و مدل فاکتوریل 3×4 با 12 تیمار و 3 تکرار و12 جوجه از هر دو جنس در هر تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی در کل دوره پروش عبارت بودند از جیره‌های غذایی تنظیم شده با یکی از سه جدول استاندارد احتیاجات شامل احت ...

جیوه فلزی سمی است که در اثر فعالیت صنایع مختلف و فرایندهای کشاورزی در محیط آزاد می‌شود. جیوه می‌تواند در بدن حیوانات مزرعه‌ای تجمع پیدا کند و منجر به آلودگی غذای انسان شود. به منظور تعیین غلظت کشنده جیوه، تاثیرات قرار گیری در معرض جیوه از طریق آب و خوراک مصرفی، رشد جبرانی بعد از مسمومیت با جیوه و میزان تجمع جیوه در اندام‌های مختلف، چهار آزمایش طراحی شد. آزمایش اول در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول آزمایش نخست تعداد 60 قطعه جوجه گوشتی نژاد راس سویه 308 در سن دو هفتگی به شش گر ...

این آزمایش به منظور بررسی اثرات فرآوری و افرودنی‌های جیره‌ای بر کارایی استفاده از دانه ماشک در جیره‌های رشد و پایانی جوجه‌های گوشتی طراحی گردید. به این منظور تعداد 416 قطعه جوجه خروس گوشتی (راس 308) در قالب 8 تیمار و 4 تکرار (13 قطعه در هر تکرار) مورد استفاده قرار گرفت. جیره‌های آزمایشی شامل 20 درصد دانه ماشک خام، 20 درصد دانه ماشک خام تکمیل شده با نئومایسین (250 میلی‌گرم در کیلوگرم)، کولین (7 گرم در کیلوگرم)، متیونین (7 گرم در کیلوگرم) و کولین (7 گرم در کیلوگرم) به علاوه نئو ...

چکیده این آزمایش اثر سطوح مختلف زنجبیل بر عملکرد رشد و بعضی متابولیت های خونی جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار داد. 240 قطعه جوجه گوشتی نر (سویه راس 308) یک روزه به شش گروه تیماری تقسیم شدندکه عبارت بودند از گروه شاهد(T0) و تیمار های T1 ،T2 ،T3 ،T4 و T5 که شامل جیره شاهد و 1/0 درصد ، 2/0 درصد ، 3/0 درصد ، 4/0 درصد و 5/0 درصد زنجبیل به ترتیب بودند. هر گروه تیماری به چهار زیر گروه به عنوان تکرار که شامل 10 قطعه در هر تکرار بودتد تقسیم شدند. دوره های آزمایش شامل دوره آغازین از ...
نمایه ها: