عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، تعیین منابع پیش‌بینی‌کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی‌گیران جوان بوده است. به همین منظور پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران (1998) و پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی ویلی و نایت (2002) به طور تصادفی در اختیار 148 کشتی‌گیر جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور سال 1388 قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه‌های مذکور توسط متخصصان تعیین و ثبات درونی پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی نیز در یک مطالعه مقدماتی با آلفای کرونباخ 0/89 تعیین شد. برای تعیین روا ...

هدف اصلی پایان نامه حاضر، شناخت نحوه بازنمایی جوان در سینمای عامه پسند پس از انقلاب اسلامی با مقایسه تطبیقی دو دوره اصلاحات (1376- 1384) و دوره اصولگرایی (1384- 1389) است؛ بنابراین برای نیل به این هدف، در بخش نظری، به بررسی پیدایش سینما، سینمای عامه پسند و سینما به مثابه رسانه پرداخته شده است؛ در ادامه، نظریه های بازنمایی، نشانه شناسی، نظریه رمزگذاری استوآرت هال و نظریات مطالعات جوانان برای درک بیشتر موضوع مطرح می گردد، در نهایت نیز چارچوب مفهومی، بر اساس نظریه بازنمایی و دید ...

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرین هوازی بر برخی پارامتر‌های بیومکانیکی افراد سالمند و جوان طراحی و اجرا شد. در این تحقیق نیمه تجربی- کاربردی، 20نفر سالمند با دامنه سنی(2/7+-63/9 سال) و 20نفر جوان(2/7+-25 سال) که به طور تصادفی از میان داوطلبان انتخاب شدند، شرکت داشتند. یک هفته قبل از شروع برنامه تمرینی از آزمودنی‌ها پیش آزمونی جهت بررسی تعادل ایستا و پویا، حس وضعیت مفصل زانو و دامنه حرکتی باز کردن مفصل ران به عمل آمد. سپس افراد برنامه تمرینی را برای 6 هفته به ...

هدف اصلی از انجام این تحقیق تأثیر یک دوره تمرین با دستگاه های بدنسازی پارک بر برخی عوامل بیومکانیکی زنان جوان، میانسال و سالمند با تأکید بر پارامترهای آنتروپومتریکی منتخب بود. روش تحقیق نیمه تجربی و از نوع کاربردی، و جامعه آماری تحقیق را زنان جوان، میانسال و سالمند مراجعه کننده به پارک شهر تهران واقع در منطقه 12 تشکیل دادند، که از بین آنها 60 نفر بصورت تصادفی در دسترس از زنان سالم جوان18-35 سال، میانسال36-50 سال و سالمند50-65 سال به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. با ا ...

سرشت نابرابری اجتماعی، منشأ، آثار و نقش آن در زندگی اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی قرار داشته است. با این وجود کانون توجه، بیشتر معطوف به نابرابری های طبقاتی بوده و تأکید و تمرکز بر نابرابری های حاصل از تفکیک سایر گروه بندیهای اجتماعی گستره تاریخی چندانی ندارد. از جمله گروه بندی های اجتماعی که در جامعه شناسی قشربندی اجتماعی جایگاه خود را یافته، گروه بندی های سنی و نسلی است. سیر تکوینی توجه مطالعات اجتماعی به متغیر سن به عنوان یکی از متغیرهای دخیل در قشربندی اجتما ...

هدف از آفرینش انسان این است که با انتخاب راه صحیح و پیمودن صراط مستقیم به رستگاری و مقام قرب الهی برسد. در این مسیر نیاز است انسان با راهنمایی افراد آگاه به سوی رستگاری رهنمون گردد . از این‌رو، تربیت صحیح در تمام سنین، به‌ویژه در سنین حساس و نقش‌پذیر جوانی تأثیر بسیار مهمی دارد. با تدبر و تحقیق در آیات قرآن، سیره، گفتار و رفتار معصومان به‌خصوص حضرت علی می‌توان ملاکهای رستگاری را بهتر شناخت و جهت رسیدن به آن تلاش نمود . حضرت علی در بیانات خود، به‌خصوص نامه 31 نهج البلاغه که در ...

چکیده حس عمقی به عنوان بخشی از سیستم حسی پیکری نقش بسیار مهمی در کنترل عضلانی، دقت حرکتی و ثبات مفاصل دارد. این مطالعه به مقایسه رشد حس عمقی در جوانان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار پرداخته است. در این مطالعه 30 دختر جوان شرکت داشتند که در دو گروه 15 نفر دختر ورزشکار با میانگین سنی 9/1±23/22 و 15 نفر دختر غیر ورزشکار با میانگین سنی 02/2±6/21سال قرار گرفتندبه صورت تصادفی و در دسترس انتخاب شدند . حس وضعیت و نیروی مفصل به عنوان خطای مطلق گزارش شد. و حس وضعیت مفصل زانو باروش بازسازی ...

امروزه کافی شاپها از اماکن مورد توجه جوانان به ویژه در تهران می باشند. پدیده کافی شاپ برگرفته از فرهنگ غرب و عنصری تازه وارد است و با این که مدت زمان زیادی نیست که وارد کشور ما شده ولی توجه جوانان زیادی را به خود جلب نموده و کافی شاپ نشینی به سبک زندگی عده ای از آنها بدل گشته است. این شیوه ی گردهمایی ریشه در زندگی اجتماعی شهرهای مدرن دارد و با بررسی آن می توان به این موضوع رسید که زندگی شهری تا چه حد بر هویت و حس تعلق انسانها تاثیر گذار است. تعداد زیادی از مشتریان این فضاها ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرین پلایومتریک و مکمل امگا سه بر اینترلوکین 6 و CD4 دختران جوان والیبالیست بود. جامعه آماری تحقیق شامل دختران جوان 18 تا 25 سال ورزشکار (والیبالیست) استان بوشهر بودند. که از بین آنها 45 نفر داوطلب انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه مساوی تمرین پلایومتریک، مکمل امگا 3 وتمرین پلایومتریک و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین پلایومتریک و امگا 3 در روز تمرین به انجام حرکات پلایومتریک مطابق با پروتکل تنظیم شده، پرداختند و آزمودنی های گروه کنترل هیچ ف ...