عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شش ژنوتیپ چغندرقند و همچنین تعیین بهترین تیمار پرایمینگ و ژنوتیپ دو آزمایش در سال زراعی 1389 انجام شد. آزمایش اول و دوم به ترتیب در آزمایشگاه بیوتکنولوژی تحت شرایط کنترل شده و آزمایشگاه تکنولوژی بذر تحت شرایط آزاد (محیط آزمایشگاه) در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت بلوک های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل ژنوتیپ های مختلف چغندر قند (22393، 13030،IC ...

جوانه‌زنی بذر یک عامل محدودکننده استقرار گیاهان در شرایط تنش شوری است. مرحله جوانه‌زنی یکی از مهمترین مراحل رشد گیاه است که اغلب تحت تأثیر تنشهای محیطی به ویژه تنش شوری قرار می‌گیرد. گیاهان دارویی در صنایع مختلف نقش مهمی را ایفا می‌کنند، بنابراین اتنخاب گیاهان مقاوم به شوری مهمترین راهکار مقابله با تنش شوری و توسعه کاشت این گیاهان است. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر تنش شوری بر شاخصهای جوانه‌زنی دو ژنوتیپ ماریتیغال (مجارستان و آمل)، در پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگا ...

جوانه زنی و خواب فرایندهای پیچیده ای هستند که توسط فاکتورهای مختلف داخلی و خارجی تنظیم می شوند. دما مهمترین فاکتور خارجی و هورمونهای گیاهی بویژه اسید جیبرلیک مهم ترین فاکتور داخلی موثر بر خواب و جوانه زنی بذر می باشند. در این آزمایش میزان جوانه زنی اکوتیپهای زیره سیاه در واکنش به غلظت های متفاوت اسید جیبرلیک در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اثر هر سه فاکتوری اکوتیپ، دما و اسید جیبرلیک بر درصد جوانه زنی بذر معنی دار بود. اکوتیپ کرمان بیشترین و اکوتیپهای تربت حیدریه و بشرو ...

خصوصیات جوانه زنی، خواب و کارایی تیمارهای خراش دهی و حذف دهی پوسته در شکست خواب بذر 15 گونه مرتعی از دو خانواده بقولات و گندمیان مراتع استان خراسان شمالی بررسی شد. جمع آوری بذرها از عرصه های طبیعی و ازمایشهای جوانه زنی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رد حالت بدون تیمار ( آب مقطر) جوانه زنی در کلیه گونه های خانواده بقولات کمتر از 50 درصد بود در حالی که در بذرهای گونه های خانواده گندمیان جوانه زنی مطلوب مشاهده شد که بطور متوسط در حدو ...

دما مهمترین عامل تنظیم زمان جوانه زنی بذر د رمناطق سرد و معتدل محسوب می شود. زیره سیاه (Bunium persicum) یکی ار گیاهان دارویی مهم است که به صورت خودرو در مناطق بیایانی شرد و معتدل از جنوب شرق اروپا تا جنوب اسیا رشد می کند و تا کنون مطالعه جامعی در مورد اثر درجه حرارت های مختلف بر جوانه زنی آن منتشر نشده است. در مطالعه حاضر اثر رژیم های مختلف دمایی ثابت ( 5 تا 20 درجه سانتی گراد) و متغیر (5 و 15 درجه سانتیگراد) بر جوانه زنی بذر پنج اکوتیپ زیره سیاه متعلق به مناطق مختلف ایران ب ...

در این تحقیق عکس العمل بذرهای چغندر قند رقم 30906 نسبت به مغناطیسی کردن بذر و آب و همچنین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل د قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه د رسال 1390 انجام شد که د را« فاکتور اول مغناطیسی کردن آب در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی)، فاکتور دوم مغناطیسی کردب بذر در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و فاکتور سوم شوی د رچهار سطح 50 و 100 و 150 و 200 میلی مولار نمک کلری ...

به منظور بررسی اثر فاکتورهای محیطی دما، شوری، خشکی، اسیدیته و عمق کاشت بر درصد جوانه‌زنی علف‌های هرز گاوپنبه، سوروف، خردل‌وحشی و فالاریس آزمایشی در سال 1389 انجام شد. آزمایش‌های جوانه‌زنی با بذرهایی انجام شد که خواب آنها شکسته شده و دارای جوانه‌زنی بیشتر از 85 درصد بودند. بذرهای گاوپنبه و سوروف در دامنه دمایی 10 تا 40 درجه سلسیوس، به ترتیب دارای جوانه‌زنی بیشتر از 75 و 60 درصد بودند. جوانه‌زنی بذرهای خردل‌وحشی و فالاریس نیز در دامنه دمایی 5 تا 25 درجه سلسیوس، بیشتر از 60 درصد ...
نمایه ها:
مدل | 

از جمله گونه‌های بیابانی با خصوصیات ویژه و کاربردهای گوناگون درخت کنارکوهی است. تکثیر و پرورش این درخت در شرایط طبیعی به راحتی صورت نمی‌گیرد. تحقیق حاضر جهت بررسی روشهای موثر در جوانه‌زنی و بهبود ویژگیهای بذر جوانه زده انجام شده است. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و چهار تکرار، بر روی جوانه‌زنی بذر این درخت صورت گرفت. تیمارها شامل‏ شاهد (آب مقطر)، خراش‌دهی مکانیکی با سمباده، سرمادهی مرطوب در دمای 4 درجه یخچال به مدت 30، 45 و 60 روز بود. نتایج نشان دا ...

این پژوهش به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذور سورگوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی رقم اسپیدفید در سال 1390در آزمایشگاه فیزیولوژی و تکنولوژی بذر و گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. آزمایشبه صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجراو بذور مورد نیاز از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه گردید. از پلی‌اتیلن گلایکل (PEG)، نمک NaCl و سالیسیلیک اسید (SA) برای پیش تیمار کردن بذور و 4 سطح شوری(mM 0، 40، 80 و 120) استفاده شد. برای تع ...