عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 439

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مورد وجود دوره رکورد در بذر علف هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) گزارش های متناقضی در کشور وجود دارد. به منظور مقایسه جوانه زنی بذرهای جمع آوری شده از مناطق مختلف استان فارس علف هرز جودره آزمایشی به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با 4 تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام شد. کرت اصلی شامل منطقه جمع آوری (ارسنجان، استهبان، سعادت شهر، شیراز و مرودشت)، کرت فرعی شامل وجود یا عدم پوسته بذر و کرت فرعی شامل دماها ...
نمایه ها:
جودره | 
دما | 
رکورد | 
منطقه | 

به منظور ارزیابی واکنش جوانه زنی بذر علف قناری (Phalaris minor Retz) به تنش شوری در سطوح مختلف دمایی، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار د رمحل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل غلظت های مختلف شوری ( صفر و 100 و 200 و 300 و 400 و 500 میلی مولار) و 8 سطح دمایی ( 5 و 10 و 15 و 20 و 25 و 30 و 35 و 40 درجه سانتی گراد ) بود. هر تکرار شامل 15 عدد بذر در یک پتری بود که تیمارهای مورد نظر بر روی آنها اعمال می شد. ...

اثر تنش رطوبتی بر جوانه زنی و رشد سه گونه اسپرس ‏‎(Onobrychis spp ) ‎‏ با استفاده از محلول پلی اتیلن گلیکول 6000 با ایجاد پتانسیلهای اسمزی 2- تا 12- با در دمای ده درجه سانتیگراد بررسی شد . کاهش پتانسیل اسمزی آب ، اثرات متفاوتی بر میزان و سرعت جوانه زنی بذرها ، طول ساقه چه و ریشه چه و ضریب آلوده هر یک نهال بوجود می آورد . این مطالعه با بررسی دو عامل گونه در سه زیر سطح و شدت پتانسیل اسمزی در 6 زیر سطح در قالب طرح فاکتوریل در پایه بلوک کاملا تصادفی با سه تکراراجرا گردید. داده ها ...

یولاف وحشی ‏‎( Avena ludoviciana)‎‏ دارای دو بذر سنبلچه می باشد که از لحاظ رفتار فیزیولوژیک مانند طول دوره خفتگی اولیه متفاوت از یکدیگر هستند . نتایج به دست آمده نشان داد بذر زبرین سنبلچه که کوچکتر از بذر زبرین آن می باشد خفتگی عمیق تری داشته است . بهینه دما برای جوانه زنی بذور 15 درجه سانتیگراد به دست آمد و درصد جوانه زنی در دماهای پایین تر از دمای بهینه ( 5 و 10 درجه سانتیگراد) بیش از درصد جوانه زنی بذور در دماهای 20 و 25 درجه سانتیگراد بوده است . در دمای 5 درجه سانتیگراد ...
نمایه ها:
بذر | 

مقصود از این مطالعه یافتن روشهائی برای تحریک جوانه‌زنی بذور سخت Lotus corniculatus var.Japonicus است . (این گونه برای ایجاد چمنزارهای پایدار مفید می‌باشد)بذور گیاه فوق صاف و یا چروکدار می‌باشند و بسیار از بذور صاف هستند. اسکاریفیکاسیون با کاغذ سمباده کمک به رطوبت پذیری بذور صاف کرد ولی تعداد بذور فاسد و گیاهچه‌های غیر طبیعی را افزایش داده و اثر کمی روی جوانه‌زنی داشت ، انبار کردن بذور در حالت خشک در ظرفهای پلاستیکی ضد رطوبت همراه با سلیکاژل در 35 درصد جوانه‌زنی بذور صاف را اف ...

توسعه ارقامی با قابلیت و سرعت جوانه‌زنی بالا تحت شرایط تنش شوری می‌تواند گامی در جهت افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه میزان تولید باشد همچنین شناخت علل عدم و با نقصان در جوانه‌زنی، در جهت افزایش کارائی معیارهای مناسب برای اسکرین کردن ارقام متحمل به شوری مفید خواهد بود. هدف ما تعیین تحمل به شوری در 31 رقم بومی و تجارتی یونجه و بررسی علل احتمالی نقصان در جوانه‌زنی تحت شرایط تنش شوری است . برای این کار بذور ارقام فوق در پتری دیش تحت غلظتهای مختلفی از کلرور سدیم جوان ...

رویش دانه شامل پدیده هایی است که از آبگیری مجدد دانه آغاز می شود و با خروج ریشه چه و ساقه چه ‏‎(Hypocotyle + Epicotyle)‎‏ خاتمه می پذیرد. شرایط لازم برای رویش دانه عبارتنداز : 1- داشتن رویان زنده و سالم و رسیده . 2- قابلیت جوانه زنی : برخی از دانه ها پس از رسیدن روی بوته نیاز به گذراندن یک زمان کم و بیش طولانی برای رسیدن فیزیولوژیکی دارند و برخی دیگر نیز دارای مواد شیمیایی ویژه ای هستند که مانع جوانه زنی می شوند و آنها در اصطلاح گیاهشناسی باز دارنده های جوانه زنی ‏‎Germina ...

پژوهش به منظور بررسی آللوپاتیک عصاره علف هرز پیچک صحرایی روی جوانه زنی چهار رقم جو به صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال 1390 انجام شد، که در ان فاکتور اول ارقام جو در چهار سطح (ماکویی، بهمن، آبیدر و رقم جدید DCI-13)، فاکتور دوم اندام علف هرز در چهار سطح (برگ، ساقه، گل ریشه)و فاکتور سوم غلظت عصاره اندام های مختلف پیچک صحرایی در سه سطح (2/5 و 5 و 10 درصد) بوده و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرف ...
نمایه ها:
جو | 

جوانه زنی اولین مرحله حساس د رچرخه زندگی کیاهان به شمار رفته که تعیین کندده استقرار مطلوب گیه عملکرد نهایی آن است. تنش خشکی ممکن است سبب تاخیر یا کاهش جوانه زنی گشته و یا حتی به طور کامل مانع جوانه زنی گردد. به منظور مطالعه تاثیر جیبرلین بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب در طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف جیبرلین ( 0 و 50 و 100 و 150 و 200 ppm) و تنش خشکی (0(آب مقطر)، 2- و 4- و 6- و 8- بار) بو ...