عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست های توسعه در دهه های گذشته، بازتاب خاص فضایی و کالبدی در سطح کشور را به همراه داشته است. از جمله ی آن ها می توان به رشد شهرنشینی در کشور، تمرکز امکانات و خدمات در شهرها و انجام تقسیمات فضایی که منجر به برهم خوردن پیوستگی بین مناطق شهری و روستایی و به تبع آن نابسامانی در جابه جایی جمعیت، مهاجرت های بی رویه از روستا به شهر و تخلیه روستاها شده است، اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش شناخت نظام موجود حاکم بر سازمان فضایی سکونت گاه های شهرستان جوانرود و تحلیل آن بر اساس ...

هدف از پژوهش حاضر سنجش دینداری و عوامل مرتبط با آن در شهرستان جوانرود در سال 1391 می‌باشد. روش تحقیق کمی بوده و جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی افراد ساکن در شهرستان جوانرود می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است. میزان اعتبار پرسشنامه بوسیله ی ضریب آلفای کرونباخ 0/87 محاسبه گردید. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. سپس ضریب طراحی اثر اعمال شد و نمونه به 510نفر ارتقاء یافت و در نهایت 480 پرسشنامه ی تکمیل شده برای تحلیل داده‌ها بکار گرفته شد. روش نمونه گی ...

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی زوجین جانباز مراجعه کننده به بنیاد شهید شهر جوانرود ارتباط و مهارت های ارتباطی در نظام خانواده به عنوان چارچوبی برای ثبات آن و تحکیم روابط زن و شوهر است.به خصوص در روابط خانواده های آسیب پذیری همچون خانواده های جانبازان که ارتباط و اصلاح آن از اهمیت بسیاری بر خوردار است.بنابراین هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی-رفتاری بر میزان صمیمیت زناشویی جانبازان است.پ ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی انگیزش شغلی با سبک های مدیریت کلاس و سبک های تدریس معلمان راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 91-1390 بود. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی معلمان شاغل به تدریس در دو شهرستان پاوه و جوانرود بود، که از میان آن ها تعداد 300 نفر (210 مرد، 90 زن) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. داده های مورد نظر به کمک سه پرسشنامه ی انگیزش شغلی هرزبرگ (1960)، سبک های مدیریت کلاس درس محقق ساخته (مبتنی بر نظریه ی ف ...

این پژوهش پیرامون تأثیر آموزش کنترل خشم والدین بر روابط فرزندان در خانواده در سال 1392 صورت گرفته است . هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی تأثیر آموزش کنترل خشم والدین بر روابط فرزندان در خانواده می‌باشد. این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی است. این تحقیق در یکی از دبیرستان‌های شهرستان جوانرود انجام گرفته و جامعه آماری آن دانش‌آموزانی هستند که مورد خشم والدین واقع شدن آنها توسط مدیر مدرسه، مشاور و دبیر پرورشی تأیید شده است، حجم نمونه 30 نفر می‌باشد که به صور ...

مسئله محرومیت در کشورهای توسعه یافته هم در محافل دانشگاهی و آکادمیک و هم در محافل سیاسی بحث شده و به شدت مورد توجه قرار گرفته است، در صورتی که در کشورهای در حال توسعه به ندرت به آن پرداخته شده و بیشتر مسئله فقر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که محرومیت یکی از مسائل مهم و مشکل آفرین در کشورها می باشد. از سوی دیگر برای دست یابی به توسعه (پایدار) به عنوان هدف غایی برنامه ریزی، گام نخست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و سطح برخورداری مناطق به عنوان مقدمه حصول به توسعه ...