عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرض کنید X یک فضای توپولوژیکی هاسدورف فشرده و f: X → B⋃ {+∞ } یک نگاشت باشد. قضیه کلاسیک و ابرشتراس بیان می کند که f مقدار کمینه خود را روی X اختیار می کند به شرطی که f نیم پیوسته پایینی باشد. یکی از اهداف نظریه بهینه سازی برداری گسترش این قضیه به توابع برداری است. در این پایان نامه، نخست جواب های کارای ضعیف را برای یک رده از مسائل بهینه سازی برداری ناهموار و نامحدب در فضای باناخ بررسی می کنیم.سپس نشان می دهیم که یکی هم ارزی بین مسئله بهینه سازی برداری ناهموار و نامحدب و ...

‏بررسی کارا‏یی جواب شدنی در برنامه‌ریزی خطی کسری چندهدفه ‎‎ و اینکه کارای ضعیف است یا قوی بسیار با اهمیت است. در پایان‌نامه پیش رو، کارایی جواب شدنی در این نوع برنامه‌ریزی را مورد بحث قرار می‌دهیم. در این راستا با بکارگیری‏ تعبیر هندسی‏، یک روش برنامه‌ریزی خطی برای آزمون کارایی بدست می‌آوریم‏‏، سپس با استفاده از آن‏،‏ دو روش برای بدست آوردن جواب‌های کارای ضعیف و قوی با شروع از هر جواب شدنی ارائه داده و کاربردهای ممکن آن‌ها‎ را بررسی می‌کنیم. ...

در این پایان نامه روش جدیدی برای تعدیل شبکه های دو بعدی که بر اساس معادله مونج – آمپر بیان می شود، معرفی می گردد. در این روش، معادله مونج – آمپر اولیه داده شده، بیضوی و غیرخطی است. از آنجایی که حل معادلات غیرخطی مشکل و پیچیده است ابتدا معادله داده شده به معادله مونج – آمپر سهموی لگاریتمی تبدیل می شود سپس قضیه وجود، یکتایی و همگرایی جواب معادله مونج – آمپر بیضوی بر اساس معادله مونج – آمپر سهموی لگاریتمی، معرفی می شود. در پایان نیز، چند مثال برای نشان دادن، وجود و همگرایی جواب ...

پیدا کردن یک جواب کارا یا کارای ضعیف در یک مسأله برنامه‌ریزی خطی چند هدفی کار دشواری نیست. سختی کار در پیدا کردن همه این جواب‌ها و نشان دادن ساختار آن‌ها است. روش‌های متعددی وجود دارند که در یک مسأله برنامه‌ریزی خطی چند هدفی کلیه جواب-های کارا (کارای ضعیف) که آن‌ها را وجوه کارا می‌نامیم، را با استفاده از همه نقاط رأسی کارا (کارای ضعیف) و شعاع‌های رأسی کارا (کارای ضعیف) بدست می‌آورند. در این پایان‌نامه ابتدا یک مسأله برنامه‌ریزی خطی چند هدفی فازی را با استفاده از تابع رتبه‌ای ...

در این پایان نامه روی رویکردهایی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی متمرکز می شویم. در فصل اول،ابتدا به برنامه ریزی خطی با بهینه سازی یک تابع خطی که از محدودیت های مساوی یا نامساوی تشکیل شده پرداخته شده است. سپس روش های حل مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه ارائه گردیده است. فصل دوم درای دو بخش اصلی است. در بخش اول،تعدادی روش مهم برای حل مسائل برنامه ریزی خطی یک هدفه فازی مانند روش زیمرمن،روش ورنرز، روش وردگای و چاناس،روش دو مرحله ای گو و وو و روش زیمرمن بهبود یافته یاد آوری شده است. ...

در این رساله به یافتن جواب بهینه سازگار یک مساله حمل و نقل چندهدفه(MOTP)می پردازیم.روش های متعددی برای یافتن این جواب وجود داردکه از جمله میتوان به روشهای برنامه ریزی آرمانی و برهم کنشی اشاره نمود که هر یک به نوبه خود دارای محدودیتهایی هستند.روش منتخب دیگر روش فازی میباشد.در این روش تابع عضویت برای هر یک از اهداف تعریف میشود و با استفاده از عملگر مینیمم بلمن-زاده مساله بفرم یک مساله برنامه ریزی خطی هم ارز متداول تبدیل میشود.عملکرد این روش با استفاده از تعریف خانواده توابع فاص ...

مسائل جریان شبکه یکی از دسته مسائلی هستند که به دلایل مختلف در مدل های تحقیق در عملیات مورد مطالعه و کاربرد قرار گرفته اند . از سوی دیگر مساله ی بهینه سازی چند هدفه نیز به عنوان یک ابزار مدل سازی از اهمیت ویزه ای برحخوردار است . در این رساله ترکیبی از دو مدل اخیر را با عنوان مساله ی جریان شبکه ی چند هدفه مطرح می کنیم . از آن جا که کاربرد این نوع مسائل اغلب با مقادیر صحیح جریان سرو کار دارند ، مساله ی جریان شبکه ی صحیح چند هدفه به ویژه ، نوع دو هدفه ی آن را مورد مطاله قرار می ...

در این پایان نامه روابط بین تحلیل پوششی داده ها (DEA) و برنامه ریزی خطی چند هدفه با متغیرهای دودویی (MOBLP) را بررسی می کنیم. لیو1، هانگ2، ین3 به طور خلاصه بیان کرده اند که یک جواب کارا (DEA) در روش بنکر، چارنز و کوپر (BCC) یک جواب بهینه پارتو از (MOBLP) است. در این پایان نامه نشان می دهیم که این ویژگی ها غلط هستند و روابط درست آن را ثابت می کنیم و این حکم ها را به وسیله چند مثال توضیح می دهیم. ...

در این پایان نامه، روش چند مرحله ای برای حل مدل های تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. مفاهیم و تعاریف مقدماتی DEA و برنامه ریزی خطی چند هدفه بیان شده است سپس روش دوفازی مورد بررسی قرار میگیرد و با بیان ایرادات این مدل روش چندمرحله ای برای حل مدلCCR بیان می شود. فصل سوم به معرفی مدل تحلیل پوششی داده های تعمیم یافته می پردازیم و روش چند مرحله ای را برای مدل GDEA بیان می کنیم. فصل چهارم الگوریتمی را برای یافتن ابرصفحه های کارای مدل GDEA با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدفه ب ...