عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله وجود حداقل سه جواب ضعیف برای برخی مسائل مقدار مرزی بیضوی با روشهای تغییراتی و نظریه نقطه بحرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. به بررسی ساختن نامساوی مینیماکس برای رده ای از تابعک ها که نقش اساسی در نتایج بدست آمده دارد پراخته، و کاربردهایی از آن برای برخی مسائل مقدار مرزی ارائه می دهیم. ...

در این پایان نامه، ابتدا به معرفی جواب ضعیف برای دستگاه های غیرخطی پرداخته و سپس عدم وجود جواب ضعیف و یا وجود حداقل دو یا سه جواب ضعیف نابدیهی برای دستگاه هایی به صورت های: { -div (h1(|∇ u|2) ∇u) = μ/|x|2 u + ג Fu(x,u,v) in Ω-{0}, { -div (h2(|∇ v|2) ∇v) = μ/|x|2 v + ג Fv(x,u,v) in Ω-{0}, U=v=0 on Ω, { -div(h1(| ∇u|p)| ∇u|p-2 ∇u) = ג Fu(x,u,v) in Ω, -div(h2(| ∇v|q)| ∇v|q-2 ∇v) = ג Fv(x,u,v) in Ω, U=v=0 ion Ω, -∆pu = ג a(x)|u|p-2u+Fu(x,u,v) in Ω, -∆qv =μ b( ...

وجود يا عدم وجود جواب‌هاي سراسري براي معادلات ديفرانسيل جزئي همواره مورد توجه رياضي دانان بوده است. با پيشرفت علم و مطرح شدن مسائل پيچيده فيزيكي و نياز براي جواب-هاي اين نوع مسائل، اثبات قضاياي وجودي نقش بسيار مهمي در عرصه معادلات ديفرانسيل پيدا كرده‌اند، به خصوص كه دست يافتن به جواب‌هاي صريح تحليلي در بسياري از اين معادلات بسيار دشوار است. بنابراين در بسياري از اين موارد، رياضي دانان به جاي بدست آوردن جواب-هاي تحليلي يك مسأله، به بررسي رفتار جواب‌ها روي دامنه‌هاي مورد نظر مي ...

در این رساله به بررسی وجود و چندگانگی جواب‌های ضعیف و کلاسیک برای برخی از مسائل مقدار مرزی غیرخطی می‌پردازیم. روش ما بر مبنای نظریه نقطه بحرانی و اصل تغییراتی ریچری‎ می‌باشد. فصل اول تعاریف، مفاهیم و قضایای اساسی را در بر می گیرد. فصل دوم به بررسی دستگاه های بیضوی شبه خطی دیریکله می پردازد. فصل سوم به مسائل مقدار مرزی شامل یک تابع پیوسته لیپ شیتس می پردازد و فصل چهارم روش های تغییراتی برای معادلات دیفرانسیل ضربه ای را بیان می کند ...

در این پایان نامه به بررسی نامساوی های نیمه تغییراتی- تغییراتی با شرایط مرزی نیومن ناهمگن خواهیم پرداخت. فصل اول شامل تعاریف، مفاهیم و قضایای مقدماتی است و فصل دوم به بیان و بررسی قضیه نقاط بحرانی که در فصل های بعدی کاربرد زیادی دارد، اختصاص یافته است. در فصل سوم با استفاده از قضیه نقاط بحرانی، وجود دنباله ای بی کران از جواب های ضعیف، برای معادلات بیضوی شاملP - لاپلاس را بررسی خواهیم کرد. در فصل چهارم نیز به بررسی وجود دنباله جواب هایی برای مسأله زیر که بی کران یا همگرا به صف ...