عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری هدف و حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است. سایر اهداف پژوهش شامل تعیین رابطه جهت گیری هدف، حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان، تعیین خوشه های جهت گیری هدف، حمایت اجتماعی ادراک شده و فرسودگی تحصیلی دانشجویان، مقایسه دانشجویان دختر و پسر از لحاظ مولفه های جهت گیری هدف، منابع حمایت اجتماعی ادراک شده و فرسودگی تحصیلی، تعیین تفاوت دانشجویان دانشکده های مختلف از لحاظ مو ...

امروزه با گسترش عوامل تنش زا، به دلیل تغییر شیوه زندگی، استرس به پدیده ای پیچیده و بزرگ تبدیل شده و تحت تأثیر عوامل متعدد و تعامل میان آنها قرار دارد. یکی از منابع مهم فشار روانی در دوران نوجوانی، فشارهای ناشی از موقعیتهای تحصیلی است. شیوه‌های مقابله با استرس تحصیلی به عوامل متعددی بستگی دارد، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری هدف تحصیلی با راهبردهای مقابله با استرس بود. آزمودنی های پژوهش شامل 372 دانش آموز (189، دختر و 183،پسر) سال دوم دبیرستان شهر شیراز بودند. برای اند ...

بررسی نقش واسطه‌ای جهت‌گیری هدف در ارتباط بین خودکارآمدی و راهبردهای پردازش در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای جهت‌گیری هدف در ارتباط بین خودکارآمدی و راهبرد‌های پردازش در دانش‌آموزان دبیرستانی بود. برای این منظور از جامعه آماری پژوهش، که شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ارسنجان بود، 285 نفر( 165 دختر و 120 پسر) به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. مشارکت کنندگان پرسشنامه جهت‌گیری هدف ا ...
نمایه ها:

چکیده: هدف از این پژوهش رابطه ی بین جهت گیری اخلاقی ، جهت گیری هدف و اقدام به تقلب در امتحانات در دانش آموزان مناطق چهارگانه ی متوسطه ی شهر شیراز می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل هستند. از هر ناحیه دو مدرسه (یکی پسرانه یکی دخترانه) ، و از هر مدرسه 2 کلاس به صورت تصادفی خوشه ای انخاب می شوند. هر کلاس شامل 30 نفر می باشد و کل پژوهش بر روی 480 نفر انجام می شود. نتایج نشان داد که ، بین ج ...

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رفتار اطلاع‌جویی بر مبنای جهت‌گیری‌های هدف و ابعاد خلاقیت انجام شد. نمونه-ای مشتمل بر 221 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز (34 دخترو 87 پسر ) به شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای خوشه‌ای انتخاب شده‌ بودند. یافته‌های حاصل از رگرسیون چندگانه ابعاد جهت‌گیری‌های هدف پیش‌بینی کننده‌ی مثبت برای بعد قضاوت ربط رفتار اطلاع جویی می‌باشد.ب) بعد جهت‌گیری پرهیز از شکست و بعد بسط خلاقیت پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و بعد سیالی خلاقیت، پیش‌بینی کننده‌ی منفی برای ...

اشتیاق شغلی به‌ عنوان حالت ذهنی مثبت و خوشایند مرتبط با کار تعریف می‌شود که شامل سه بعد قدرت، تعهد و جذب می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ابعاد شخصیت هگزاکو (HEXACO) با اشتیاق شغلی و جهت‌گیری هدف در بین دبیران می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دبیران مقطع دبیرستان استان اردبیل که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تدریس بودند. نمونه شامل 280 نفر (142 نفر زن و 138 نفر مرد) می‌باشد که از طریق نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ادراکات محیط یادگیری و سبک مدیریت کلاس معلم بر جهت‌گیری هدف دانش‌آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان‌های دولتی بود که در سال تحصیلی 91-90 در رشته‌های تحصیلی علوم‌انسانی، علوم‌تجربی و ریاضی‌فیزیک در شهر قم مشغول به تحصیل بودند و همچنین معلمان این دانش‌آموزان می‌باشد. برای انجام این پژوهش 500 دانش‌آموز (250 دختر و 250 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله‌ای انت ...

این پژوهش در پی پاسخ گویی به این سوال بوده است که، هریک از انواع جهت گیری هدف، به چه میزان دارای قدرت پیش بینی کنندگی برای خودتنظیمی یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل در کل گروه مورد پژوهش، در رشته های مختلف تحصیلی و در جنسیت دارد؟به همین منظور از ابزاری (مقیاس) که شامل سه قسمت بود استفاده گردید. قسمت اول شامل مقیاس هدف گزینی تحصیلی ‏‎(AGOQ)‎‏ است که توسط بوفارد (1998) ، تهیه شده که شامل: (جهت گیری معطوف به یادگیری جهت گیری معطوف به عملکرد و جهت گیری پرهیز از شکست). قسم ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی، جهت گیری هدف و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بین عملکرد قبلی و بعدی تحصیلی بود. شرکت کنندگان پژوهش، 460 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه ی اول در مقطع دبیرستان در شهر شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. هر یک از شرکت کنندگان پرسشنامه‌ی هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001) و چهار خرده مقیاس خودکارآمدی، باور کنترل یادگیری، راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی از پرسشنامه‌ی راهبردها ...