عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط میان کشورها همواره میان سه الگوی رفتاری همکاری جویانه، تعارضی و یا نوسانی از آن دو قرار داشته است. بررسی سیر مناسبات میان چین و آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد نشان دهنده وجود الگوی نوسانی روابط برخلاف دوران جنگ سرد نشان گر الگوی نوسانی روابط است؟ این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که زمینه های ساختاری دولت جمهوری خلق چین در نوسانی شدن این رابطه تأثیر گذار بوده است. بخش های گوناگون این نوشتار هم چون چارچوب نظری، عامل ساختاری و راهبردهای تصمیم گیری در قالب بخش نخست و ساخ ...

موضوع پروژه مطالعاتی حاضر تعیین جهت گیریها و راههای استراتژیک شرکت ملی فولاد ایران است. چگونگی تهیه و تنظیم این گزارش طبق فرایند زیر انجام و ارائه گردیده است. در بحث مقدمه بطور اختصار شرکت ملی فولاد ایران تعریف و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک آن شرح داده شده است. در قسمت اول مطالعات فوق چشم انداز بنگاه در سه بخش به ماموریتهای اصلی، تعریف واحدهای مستقل استراتژیک و هدفهای اساسی شرکت ملی فولاد ایران پرداخته شده است. در قسمت دوم نقاط قوت و ضعف بنگاه مورد مداقه قرار گرفته است. در قس ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت شناختی در هدف گزینی و انتخاب راهبردهای مطالعه در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه های تهران است. برای انجام این تحقیق از بین دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه های دولتی تهران (دانشگاه تربیت معلم، شهید بهشتی، الزهرا)، تعداد 300 دانشجو به صورت تصادفی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و به پرسشناه های معرفت شناختی شومر (1992)، پرسشنامه جهت گیری هدف وندی ویل (1997)، الیوت و مک گریگور (2001) و پرسشنامه ...