عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 144

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش مناسبات میان دو جهان درون و برون در مثنوی مولوی بررسی و تحلیل شده است. دو جهان درون و برون، برابر است با آنچه آن را "ظاهر و باطن"، "آفاق و انفس"، "غیب و شهادت"، "روح و جسم"، "ذهن و عین" و "لفظ و معنا" می‌نامیم. این مفاهیم متناظر مطرح شده را که حضور برجسته و اساسی در سرتاسر مثنوی داشته و با تمام موضوعات و مضامین آن به نحوی آمیختگی دارند، در چارچوب پنج محور یا ساحت وجودی ـ شناختی و همراه با مناسبات حاکم بر آنها بررسی کردیم. این ساحت‌ها عبارتند از: خدا، زبان، جهان، ...

از دیدگاه پژوهشگر نظام انتخاباتی مجموعه ای از فرمول ها و روش هایی است که در قوانین اساسی ( بعضا) و قوانین انتخاباتی کشورها وارد می شوند تا بر آن اساس کار انتخاب کاندید ها توسط رای دهندگان و تقسیم کرسی های پارلمان یا هر مجمع انتخابی دیگر که به اتکاء آراء مردم تشکیل می گردد، میان منتخبین صورت پذیرد . این پژوهش سه نظام انتخاباتی عمده جهان را که شامل : نظام های کثرتی- اکثریتی ، نظام های نیمه تناسبی و نظام های تناسبی است مطرح و علاوه بر ارائه مسائل مربوط به نظام های تناسبی و ارائ ...

این مقاله ابتدا به تشریح اصل صفرم یا اصل تعادل دمایی می پردازد و نشان می دهد که جهان در کل، هرگز به تعادل دمایی که در آن تمام عالم از حرکت و پویایی باز ایستد، نمی رسد. سپس انواع فرآیند ها یعنی فرآیند های بازگشت پذیر و بازگشت نا پذیر طبیعت را شرح می دهد و مفاهیم متعدد آنتروپی را بیان می کند و تلاش می نماید تا این گفته ماکس پلانک، یکی از بنیانگذاران فیزیک کوانتوم را اثبات نماید که زمانی گفت : جهان با پرفرآیند باز گشت نا پذیر، گامی به جلو می نهد که آثار آن هرگز زایل نخواهد شد. ل ...

چکیده: هدف اصلی این رساله تشریح مفهوم جهان در بوطیقای نیما یوشیج است. این هدف بالذات هدفی فلسفی است، چرا که هر تلاشی برای تعریف جهان در کنه خود امری‌ست فلسفی. این هدف ما را رهنمون می‌شود تا بتوانیم چرایی و چگونگی تغییرات بنیادینی را ببینیم که خود نیما و دیگران در کار ادبی او می‌بینند. در آغاز کوشیده‌ایم جهان در اندیشه‌ی فلسفی و دسته‌بندی این مفهوم را در قالب جهان عینی، جهان ذهنی، جهان بین‌الاذهانی و زیست جهان بکاویم و بر این اساس اوصاف عام مفهوم جهان نزد نیما را بررسی کنیم. ...

کاربرد فنآوری های نوین ارتباطی در جهان رو به گسترش است و در این میان برخی از شهرها و کشور ها پیشرفتی بیشتر داشته اند . این نوشتار بخشی از تحقیقات و مطالعات مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در باره رسانه های ارتباطی و امکان سنجی ایجاد شهرک اینترنتی در تهران است که به معرفی 5 شهر الکترونیکی و زیر ساخت آنها می پردازد . ...

هدف از این رساله بررسی مقدماتی دیدگاه سنتی (الهیون از قدما) راجع به عالم و در همین راستا و به عنوان نمونه‌ای بارز آشنایی با چند و چون نظر افلاطون راجع به جهان است اما در دیدگاه سنتی و نزد حکمایی مانند افلاطون معرفت راستین در واقع از اصل به ظهور و از حکمت به جهان‌شناسی می‌روشد و شناخت عالم طبیعت در واقع برمبنای معرفت به ماوراالطبیعه ممکن و معنی‌دار است بنابراین در دو بخش اول و دوم سعی شده است تا اولا با وضعت و ماهیت حکمت معنوی و ثانیا با محتوی و مضمون آن به عنوان قلب دیدگاه هس ...

در مسئله رابطه خدا و جهان ابتدا به سیر تاریخی این بحث در میان فلاسفه مهم یونان و متفکران اسلامی پرداخته شده است. سپس مسایل مهمی که هر یک به گونه ای در تبیین ارتباط خدا و جهان نقش دارند از جمله: کثرت در عالم، عوالم وجود، مبانی فلسفی حکمت متعالیه و شناخت خدای حکمت متعالیه مطرح گردیده است. فاعلیت خداوند و مسایل مختلف آن، اساسی ترین و مهمترین فصل این رساله است که خود دارای دو بخش جداگانه می باشد. این دو بخش عبارت اند از: تجلی و ظهور از دیدگاه عرفانی صدرالمتالهین و اطلاق و لاحدی ب ...
نمایه ها:
خدا | 
جهان | 
حکمت | 

به نظر لاک ما در ادراک حسی مستقیما به اشیاء مادی آگاهی پیدا نمی‌کنیم بلکه فقط به تصوراتی که این اشیاء در اذهان ایجاد می‌کنند آگاهی داریم، اما در عین حال می‌توانیم نتیجه بگیریم که این اشیاء موجودند زیرا آنها علت تصورات ما محسوب می‌شوند. همچنین به نظر لاک بعضی از تصورات شبیه به کیفیاتی هستند که در خود اجسام وجود دارند ولی بعضی از آنها به این دلیل که نسبی هستند فقط در ذهن وجود دارند. او دسته اول را کیفیات اولیه و دسته دوم را کیفیات ثانویه می‌نامد. اما به نظر بر کلی چنین ...

چکیده ندارد.