عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 477

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایش و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرحها طی دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت و تشخیص تغییرات حاصله در ساختار و ترکیب جنگلهای تحت مدیریت و کنترل این نتایج با توجه به اهداف طرح یکی از چهار رکن اصلی مدیریت جنگل (شناسایی، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل) می‌باشد. در این تحقیق تغییرات وضعیت جنگل سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا از جنبه‌های موجودی، ساختار و ترکیب جنگل در سه سطح سری، پهنه و توده (پارسل) پایش گردیده است. بدین منظور داده‌ها و اطلاعات آماربرداری قبل از اجرای طرح (سال 1355) و ط ...

اين تحقيق با هدف پيش‌بيني و پیش‌گیری آتش‌سوزي‌هاي آينده با استفاده از مدل‌سازي خطر وقوع و گسترش آتش‌سوزي در جنگل‌هاي بخش سه نکا-ظالمرود انجام گرفته است. مراحل انجام این تحقیق شامل دو بخش اصلی مدل‌سازی خطر وقوع آتش‌سوزی و مدل‌سازی گسترش می‌باشد. در بخش اول تحقیق، به منظور مدل-سازي خطر وقوع آتش‌سوزي و تهیه نقشه پتانسیل خطر آتش‌سوزی مربوطه، از دو روش برای وزن‌دهي به فاکتورهاي مؤثر در آتش‌سوزي استفاده شد: در روش اول، از تحلیل سلسله مراتبی فازي و در روش دوم، از همبستگی بین متغیرها ...

امروزه موضوعات تغییر اقلیم و گرمایش زمین از دغدغه‌های مهم زیست‌محیطی بشر شده است. علت عمده این موضوعات افزایش غلظت گاز‌های گلخانه‌ای و از جمله گاز ‌Co2 عنوان شده است. درختان طی فرآیند فتوسنتز، Co2اتمسفر را جذب کرده و باعث کاهش غلظت آن می‌گردند. این خاصیت درختان سبب شده است که جنگل‌ها از این نظر مورد توجه قرار گیرند و بشر مبادرت به افزایش سطح جنگل‌ها از طریق جنگل‌کاری‌ نماید. جنگل‌کاری با این هدف مستلزم شناخت پتانسیل گونه‌های مختلف در میزان ترسیب کربن می‌باشد. تحقیق حاضر با ا ...

اندازه‌‌گیری و کنترل تغییرات جنگل‌‌های زاگرس نيازمند استفاده از مشخصه تاج‌‌پوشش است. نسبتی از سطح زمین که به‌‌ وسیله‌‌ تصویر عمودی تاج درختان پوشیده می‌‌شود، تاج‌‌پوشش ناميده مي‌شود. با وجود پژوهش‌‌های متنوع در برآورد تاج‌‌پوشش، توده‌‌های بلوط ایرانی در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. در این پژوهش جهت برآورد مؤلفه‌‌ تاج‌‌پوشش توده‌‌ی بلوط ایرانی از دیدروی عمودی با استفاده از دستگاه کاجانوس تیوب، روش نمونه‌‌برداری خطی، روش‌‌های مبتنی بر زاویه‌‌ دیدروی با دستگاه اسفری ...

زادآوری طبیعی درختان از مسائل بسیار مهم و مطرح در علم جنگل‌شناسی می‌باشد، چرا که آینده، بقا و استمرار جنگل به تجدید حیات این اکوسیستم وابسته است. در این تحقیق به منظور بررسی برخی ویژگی‌های کمی گروه‌های زادآوری در ارتباط با مقدار نور و بارش رسیده به کف جنگل تعداد 31 گروه زادآوری در حفره‌های تاج پوشش و تعداد 31 نقطه در عرصه‌های دارای تاج پوشش که واجد گروه زادآوری بود در پارسل 32 واقع در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا انتخاب شد. مقدار بارندگی در بالای تاج پوشش و مقدار بارش ر ...

گونه ممرز (Carpinus betulus ) یکی از گونه های مهم جنگل های شمال کشور محسوب می شود که حدود 30 درصد حجم چوب تولیدی جنگل های شمال را تشکیل می دهد و از این نظر پس از گونه راش از درجه دوم اهمیت برخوردار است. زادآوری طبیعی یکی از مهمترین مسائل جنگل‌شناسی، جنگلداری و احیاء جنگل به شمار می رود و شناخت عوامل مهم زادآوری و تجزیه و تحلیل آن یکی از کارهای اساسی پرورش جنگل می باشد. برای انجام تحقیق حاضر سه پهنه ارتفاعی (شامل6 پارسل) که معرف وضعیت کلی توده های ممرز در سری 2 طرح جنگلداری دک ...

تاج پوشش جنگل یکی از پارامترهای ساختار توده‌های جنگلی محسوب می‌شود که بر میزان نور،آب و همین‌طور زادآوری، تنوع زیستی و میکروارگانیسم‌های کف جنگل موثر است.این تحقیق در قطعه بررسی دائمی پارسل 32 جنگل شصت کلاته به مساحت 16 هکتار انجام شد. برای بررسی تأثیر ویژگی‌های تاج پوشش بر میزان آب ورودی به کف جنگل، ویژگی‌های تاج پوشش با برداشت 30 پلات در داخل حفرات و 30 پلات در زیر تاج پوشش بسته بررسی شد و در هر پلات مساحت حفرات، نوع گونه، قطر، ارتفاع کل، ارتفاع شروع تاج، شاخص سطح برگ، ضخام ...

این مطالعه با هدف ارزیابی شیوه d15 و پایش تغییرات بوجود آمده در اثر اجرای این شیوه در دانگ اصلاحی سری یک طرح جنگلداری لوه انجام شده است. نمونه‏برداری به روش تصادفی-سیستماتیک با پلاتهای دایره‏ای شکل 10 آری با شبکه آماری 150×200 متر جهت آماربرداری توده جنگلی و پلاتهای 1 آری متحدالمرکز جهت آماربرداری زادآوری در سطح دانگ اجرا شد. بر اساس داده‏های موجود در سابقه طرح و داده‏های حاصل از آماربرداری کنونی، رویه زمینی و حجم، ترکیب جنگل و پراکنش در طبقات قطری در سالهای 1361 و 1389 با آز ...

میزان نفوذپذیری تاج‌پوشش جنگل در تعیین ترکیب و ساختار جوامع گیاهی کف جنگل موثرند. براین اساس تنوع‌زیستی حال حاضر و آینده جوامع گیاهی جنگل با توجه به ساختار کنونی تاج درختان تا حدودی قابل پیش‌بینی است. دراین تحقیق به‌منظور بررسی اثر برخی از ویژگی‌های تاج-پوشش بر غنا و تنوع گیاهان زیراشکوب در پارسل 32 سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا، تعداد 30 حفره تاج پوشش انتخاب و به ازای هر حفره یک نقطه در زیر تاج پوشش بسته مشخص شد. در عرصه‌های مورد مطالعه (حفره و نقاط زیرتاج پوشش)، شاخص س ...