عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 377

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منابع طبیعی بعنوان بستری برای رشد و توسعه اقتصادی جوامع و کشورها می باشد. مراتع به عنوان قطب تولید گوشت، ‌علوفه و آب، حافظ خاک و متضمن استمرار تولید در بخشهای دامداری از نقش ارزنده ای در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش تعداد بهره برداران و تعداد دام در مراتع توازن بین تولید و برداشت را از میان برده است. سازمان جنگلها و مراتع کشور برای جلوگیری از روند صعودی تخریب مراتع اقدام به تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری کرده است. در این تحقیق تأثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر درآمد مرتعدا ...

باتوجه به اهمیت علم اندازه‌گیری و آمار جنگل در برنامه‌ریزی و تهیه طرحهای جنگلداری تصمیم بر آن شد که به منظور تعیین مناسبترین ابعاد شبکه آمار برداری و سطح قطعه نمونه برای طرحهای جنگلداری در منطقه راشستانهای شمال کشور منطقه‌ای به مساحت تقریبی 160 هکتار از بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران آماربرداری شود. این آماربرداری با ابعاد شبکه 100 × 100 متر و سطح قطعات نمونه 10 آری انجام شد. سپس اطلاعات خام جمع‌آوری شده از عملیات آماربرداری توسط کامپیوتر بر ...

جاده بعنوان مهمترین عامل ارتباط بین کشورها، شهرها و روستاها می‌باشد که باعث تسهیل در کارها و امور زندگی انسانها گشته و از ارزش اقتصادی شایانی برخوردار است . در رابطه به جنگلها این شبکه ارتباطی جهت حمل و نقل، خروج فراورده‌های چوبی از جنگل و کلیه کارهای مربوط به آن از نقش بسزائی برخوردار می‌باشد. از اینرو جهت تعیین شبکه مناسب در رابطه با اهداف جنگل‌شناسی همگام با طبیعت در جنگل لنگا "سری 3" اقدام به تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1/25000 گردید و با جنگل گردشی، نقشه‌های شیب ، هیدرو ...
نمایه ها:
راه | 
جنگل | 

اصلاح و احیای مراتع با توجه به اهمیت بسیار زیاد آنها در ارتباط با قشر خاصی از اجتماع یعنی مرتعداران و دامداران، جدای از سایر اهمیتهای آن از جایگاه بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. دولت به عنوان متولی اصلی مراتع، تاکنون راههای بسیار زیادی برای اصلاح و احیای این منابع خدادادی در پیش گرفته است . با اجرای برنامه پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و لزوم مشارکت مردم در امور مراتع نیز باید به طریقی در اختیار مردم و استفاده‌کنندگان آن قرار می‌گرفت تا خود آنها نسبت به احیا و اصلاح آن اقدا ...

دراین رسانه نتیجه 30 سال اجرای روش دانگ واحد در طرحهای جنگلداری پجیم و شوراب مورد ارزیابی قرار گرفت ، نتایج طرحهای یاد شده با هم مقایسه نشده‌اند اما چون کارشناسان و اهل فن طرح پجیم را موفق و طرح شوراب را ناموفق میدانستند لذا سعی شد تا با انتخاب دو طرح مذکور، فاکتورها و عوامل بیشتری که در نتایج یک طرح موثرند مورد ارزیابی قرار گیرند. هر دو طرح با هدف تربیت دانه زاد همسال منظم در سال 1339 تهیه و در سال 1342 به اجراء درآمده‌اند. شیوه زادآوری در طرحهای فوق، پناهی، طول مدت آن 30 و ...

منابع طبیعی هر کشور به عنوان سرمایه ملی آن کشور محسوب می‌شود. افزایش جمعیت ، تقاضای مصرف مواد پروتئینی و لبنی منجر به افزایش دام در مراتع و تخریب منابع طبیعی شده است . از جمله موارد تاثیرگذار بر مرتع و خاک ، چرای زودرس می‌باشد که انسان با کوچ زودهنگام به این امر دست میزند. در این تحقیق عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کوچ زودهنگام دامدار در مراتع ییلاقی غرب مازندران مطالعه و نقش هر عامل با تنظیم و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری دامداران و کارشناسان تعیین گردید و نظرات بوسیله آز ...

شرایط مرتع با وضعیت فقیر بایستی توسط پروژه‌های اصلاح مرتع که در طرحهای مرتعداری پیش‌بینی خواهند شد ارتقا یابند. بعلت اهمیت انتخاب پروژه اصلاح، تحقیق حاضر انجام گرفت . هدف از این مطالعه، بررسی مناسب بودن برنامه‌های پیش‌بینی شده برای اصلاح مرتع بود. در هر منطقه خشک معتدل، نیمه خشک معتدل و نیمه مرطوب فراسرد، سه طرح مرتعداری اجرا نشده و اجرا شده انتخاب شد. پروژه‌های مورد بررسی در طرحهای مرتعداری اجرا نشده با منابع علمی مقایسه شدند. در مجموع در طرحهای مرتعداری اجرا شده تولید، وضعی ...
نمایه ها:
طرح | 
مرتع | 
اصلاح | 

شبکه‌بندی جاده را می‌توان یکی از ارکان مهم در اجرای اهداف مدیریت جنگل دانست ، چراکه بدون دسترسی به عرصه امکان انجام هرگونه عملیات صحیح جنگلشناسی، جنگلداری و بهره‌برداری و دیگر فعالیتها وجود ندارد. از ابتدای تهیه طرح‌های جنگلداری در جنگلهای شمال کشور تاکنون، فقدان شبکه جاده کافی همواره مدیریت جنگل را تحت‌الشعاع قرار داده و بعنوان مشکلی مطرح میباشد، و با توجه به هزینه بالای جاده‌سازی در جنگل ایجاد شبکه‌بندی اصولی که بتواند با کمترین طول و حداقل تخریب ، بیشترین پوشش را ایجاد کند ...

الف - از آنجائیکه با پیشرفت تکنولوژی مربوط به دستیابی اطلاعات متعدد از طریق تفیر عکسهای هوائی کاربرد زیادی بخصوص در تهیه طرحهای جنگلداری و مدیریت جنگل پیدا کرده است . لذا امکان مطالعه و دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از مناطق وسیع در زمانی کوتاه بررسی جزئیات منابع از طریق برجسته بینی و با ابراز مناسب و حداقل هزینه و بیشترین سرعت کار در مقایسه با روشهای سنتی موجود از ویژگیهای بسیار خوب این روش جهت تهیه طرحهای جنگلداری میباشد. ب : یکی از مسائل بسیار مهم و حساس در منابع طبیعی در ش ...