عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک اکوسیستم،تولیدات گیاهی مقدار انرژی قابل دسترس برای مصرف کننده و تجزیه کننده ها را تعیین می کند.ارایه ی روشی دقیق، سریع و کم هزینه برای تعیین تولید گیاهان مرتعی یکی از اهداف بوم شناسان به ویژه مرتعدان است که همیشه علاقه مند به دانستن میزان تغییرات این ویژگی گیاهی هستند . هدف اصلی این تحقیق ،تعیین روابطی بین متغیرهای پوشش با تولید گونه ی گیاهی canescense Atriplex در مراتع جنوب شرق بیرحند می باشد. بدین منظور ابتدا به صورت تصادفی سیستماتیک سه ترانسکت به طول 100 متر در منطقه ...

علوفه خشک گونه Astragalus meshedensis بر اساس پارامترهای رویشی (شامل سطح تاج پوشش، قطر متوسط تاج پوشش و ارتفاع) انجام شد. جمع آوری دادهه ای مربوط به تولید علوفه خشک به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل از 30 پایه ی گیاهی از مراتع جنوب شرق بیرجند، که به صورت تصادفی سیستماتیک در امتداد 3 ترانسکت انجام شد. پس از اطمینان از عدم وجود داده های پرت، برای تجزیه و تحلیل از مدل رگرسیون دوجمله ای درجه 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که دو پارامتر سطح تاج پوشش و حجم به ترتیب با ضریب تشخیص ...

پی جویی مناطق دگرسانی به عنوان یکی از فرایندهای موثردرکانه زایی یکی ازموارد گسترده استفاده از داده های دورسنجی است داده های مربوط به سنجنده های مختلف دارای قابلیت های متفاوتی درنقشه برداری مناطق تحت بررسی می باشند دراین میان سنجنده ی استربا پوشش محدوده نسبتا وسیعی ازطیف الکترومغناطیسی شرایط مطلوبی را برای اشکارسازی زونهیا دگرسانی ایجاد کرده است دراین تحقیق از داده هاین سنجنده برای نمایش دگرسانی های مرتبط با کانی سازیهای مس موجود درشرق ایران استفاده شده است منطقه مورد مطالعه چ ...