عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گستره قابل توجهی از بیابانهای ایراناز ماسه های بادرفتی تشکیل شده است که از خاکهای مسئله دار به شمار میآیند. بنابراین تثبیت، و بررسیعوامل موثر بر تثبیت آنها با مواد مختلف، همواره مورد توجه محققین بوده است. از جمله تثبیت کننده های مناسب برای این نوع خاکها موادهیدروکربنی سنگین، نظیر پسماندنفتی پالایشگاهها میباشد. در این تحقیق، در راستای مطالعه عوامل موثر بر مقاومت ماسه های بادرفتی تثبیت شده با پسماند نفتی، اثر جنس ماسه بر مقاومت فشاری تکمحوری نمونههای تثبیت شده بررسی شد. از این ...

در مطالعه ی حاضر برای تعیین جنس مناسب (و پوشش های احتمالی مورد نیاز) صفحات دو قطبی پیل سوختی پلیمیری با قابلیت کاربری در سامانه ی پیش رانس مستقل از هوا AIP به دلیل عدم ارائه ی یک جکع بندی یکپارچه و مشخص در منابع مختلف پس از تهیه جدول جامع الگوبرداری Benchmarking شامل جنس ها ، پوشش ها و عملیات سطحی ، محیط های خورنده تست و شرایط آنها نتایج تست های خوردگی و مقاومت الکتریکی تماسی برای موارد گوناگون با روش ابتکاری به یکپارچه سازی و جمع بندی مطالب برای انتخاب بهترین گزینه ها می پرد ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر رفتار شهروندی سازمانی در مدارس متوسطه شهر اردبیل در سال 1392 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و مدیران مدارس متوسطه شهر اردبیل به تعداد 1164 نفر بود از میان این تعداد بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 289 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع علی – مقایسهای است. جهت گردآوری دادهها از دو پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک و همکاران با پایایی 0/95 و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کونوسکی ...

پژوهش حاضر، با عنوان «جنس در زبان: رویکردی شناختی با توجه به زبان ها و گویش های ایرانی»، و با هدف تعیین جایگاه جنس در زبان فارسی امروز و نیز گویشهای زنده ایرانی، در پنج فصل، تهیه و تنظیم شده است. فصل اول، اختصاص دارد به معرفی مقوله جنس و اهمیت آن، پرسش ها و فرضیه های مطرح شده پیرامون این مقوله، و همچنین روش کار در این پژوهش، که روش کتابخانه ای و شیوه پردازش آن، توصیفی _ تحلیلی می باشد. در فصل دوم، به مرور مطالعات سنتی و زبانشناختی (ایرانی و غیر ایرانی) پرداخته می شود. فصل سو ...

در این مطالعه به بررسی شکل گیری هویت جنی کرافورد شخصیت زن اصلی در رمان" دیدگان ایشان نگران خداوند بود" بر اساس سه مبحث مهم پرداخته میشود. زندگی جنی به عنوان یک زن در یک جامعه مردسالار مستلزم مبحث جنس میباشد. جنس به تنهایی نمیتواند مورد بحث قرار گیرد. در جامعه ای که جنی در ان رشد می یابد و به تکامل میرسد جنس با دیگر مباحث مرتبط است. جنی با طبیعت پیرامون ارتباط نزدیک دارد و به دلیل رنگ پوست سیاه مسئله نژاد همراه اوست. علاوه بر مباحث طبیعت و نژاد در این مطالعه به تاثیر جنسیت ...
نمایه ها:
جنس | 
طبیعت | 
نژاد | 
جنسیت | 

یکی از شا خص‌ترین ویژگی جوندگان تنوع در تعداد کروموزوم‌ها و یا ریخت‌شناسی کروموزومی آن-ها است. مطالعات کروموزومی برای شناسایی نمونه‌های متعلق به گونه‌های هر جنس، بررسی نژادهای کروموزومی و چند ریختی جمعیت‌های مختلف هر گونه جانوری، شناسایی گونه‌های همزاد و درک روابط فیلوژنتیک بین گونه‌ها در تاکسون‌های فراگونه‌ای دارای اهمیت آرایه شناسی بسیار است. این روش برای شناسایی نمونه‌های جوندگان در سطح گونه مورد استفاده قرار می‌گیرد و با نتایج چشمگیری همراه است. در این مطالعه تعداد 272 نم ...

زبان پدیده‌ای اجتماعی است و میان زبان و جامعه رابطه‌ای تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد. لباو معتقد است که مطالعه و توصیف زبان که موضوع اصلی زبان‌شناسی است، باید در بافت اجتماعی آن انجام گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تفاوت بین نسلی در کاربرد واژه‌ها در زبان لکی اختصاص دارد. روش این پژوهش پیمایشی می‌باشد. برای بدست آوردن داده‌های زبانی، از فهرست موریس سوادش و راهنمای گردآوری گویشها برای گنجینه‌ی گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و به روش میدانی (مصاحبه) استفاده شده است. داده‌ ...

در این پژوهش که درسال های 1387 و1388 انجام شد، درمجموع 21 گونه متعلق به 20جنس و16 خانواده جمع آوری وشناسایی شد که دربین آنها سه جنس و سه گونه برای فون ایران جدیدند که به ترتیب با یک و دو ستاره مشخص شده اند: اسامی گونه ها به شرح زیر می باشد: Erythraeidae: Microsmaris sp. *, ** Anystidae: Anystis baccarum Stoll, 1886 Cheyletidae: Cheletomimus congensis Cunliff,1962 Stigmaeidae: Agistemus giganteus Ehara & Wongsiri, 1984 Acaridae: Tyrophagus putresantiae Schrank, 1781 ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیختگی خوشایند و آزارنده بر تحکیم حافظه بوده است. به همین منظور تعداد 90 نفر از جامعه دانشجویان دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و آزاد واحد تهران جنوب (45 زن و 45 مرد) به صورت در دسترس انتخاب و پس از کسب ملاک های لازم برای ورود به گروه نمونه به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. سپس دو گروه به عنوان گروه های آزمایشی و یک گروه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. پس از یادگیری و یادآوری فوری فهرست لغات، در گروه های آزمایشی کاربست آزمایشی (تماشای قط ...