عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت ارزیابی عادلانه به عنوان یک اصل اساسی در زندگی بشر برای همگان امری بدیهی است. مسئله ی حساس جنسیت و نتایج غیر قابل اجتناب آن از مسائل اساسی ای است که می تواند در نهایت روی قضاوت افرد تأثیر بگذارد. اگر مسئله ی جنسیت به طور جدی در نظر گرفته نشود ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به زندگی و آینده ی تحصیلی دانشجویان وارد کند. ویژگی های خاص فرهنگی و طبیعت در حال تغییر جنسیت از عواملی هستند که عمدتا باعت به دست آمدن نتایج متفاوت و بعضا متناقض در اینگونه تحقیقات می شوند. متأسفانه ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقتدارگرایی دینی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان بود. بدین منظور دو گروه دیندار اقتدارگرا و دیندار نااقتدارگرا انتخاب شدند. جامعه‌ی آماری عبارت بود از طلبه‌های مشغول به تحصیل در حوزه‌ی علمیه‌ی خواهران و اعضای بسیج مسجدالنبی(خیابان امام) و اعضای رسمی و غیر رسمی حزب مشارکت. برای سنجش اقتدارگرایی آزمونی با 15 گویه طراحی شد که اعتبار آن با روش تحلیل قدرت تبعیض و پایایی آن با روش دونیمه آزمون(R=0/64) بررسی شد. پس از اجرای آزمون، اقتدارگرایان(3 مرد و 5 زن) و ...

تحقیق حاضر تلاشی است در جهت بررسی بازنمایی جنسیت و ارزیابی موقعیت فعلی جنسیت گرایی در کتابهای آموزش زبان انگلیسی. در این راستا دو روش تحقیق کمی و کیفی در ارزیابی نمود احتمالی بینش ها و ارزش های جنسیت گرا در مجموعه کتابهای Touchstone که در تعدادی از موسسات آموزش زبان تدریس میشود به کارگرفته شد. با استفاده از الگوی ارائه شده توسط پورکا (1984)، ابتدا روش تحلیل کمی در ارتباط با میزان حضور هر یک از دو جنس زن و مرد، اولویت در ترتیب قرار گیری در کنار یکدیگر، موقعیت های شغلی و همچنین ...

یکی از رویکرد های نقدادبی فمینیستی آثار مردان را بررسی می کند. این گروه از منتقدان معتقدند که بر ادبیات هنجارهایی مردانه حاکم است و خواست ها، علایق و عواطف زنان در زیر نقاب این هنجارها رنگ باخته اند لذا قصد دارند با بررسی و تحلیل دوباره آن با نگرشی زن محور این سنت های ادبی مرد سالار را آشکار سازند تا از این طریق بیان دارند که چگونه متون ادبی از تبعیض های جنسی در یک فرهنگ حمایت می کند. در این پایان نامه سه گانه نجیب محفوظ با گرایش نقد فمینیستی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه ب ...

عقد نکاح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی منجر به ایجاد حقوق وتکالیفی بین زن وشوهر می‌شود که رعایت آن درثبات و استحکام خانواده تاثیر بسزایی دارد. بخشی از حقوق و تکالیف مزبور که از آن به عنوان «آثار نکاح» یاد می‌‌شود، مربوط به امور مالی و بخش دیگر مربوط به امورغیر مالی وحمایت‌‌های امنیتی وحیثیتی است. حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین شامل روابط و تعاملات عاطفی، جسمی و روانی زن و شوهر و معاشرت‌‌هایی است که زندگی مشترک آنان ایجاب می‌‌نماید. از مصادیق اینگونه روابط، سکونت مشترک مستق ...

نقد زنانه (نقد فمینیستی)، یکی از نقدهایی است که در دوره‌های اخیر، در حوزه‌‌های پژوهش‌های ادبی آشکار گردیده است. پیدایش این‌گونه از نقد، برآیند زمینه‌های اجتماعی‌ همچون گذار از جامعه‌ی سنّتی به جامعه‌ی مدرن و اهمّیّت روزافزون حقوق زنان می‌باشد. پیرو این جریان، در همین دوره‌های معاصر است که موضوعاتی نظیر سهم زنان در آفرینش ادبی، پرداختن به مشکلات، دغدغه‌ها و نیازهای زنان و هم‌چنین چالش‌های فردی و اجتماعی پیش‌روی ایشان، بازتاب قابل‌توجّهی در بستر ادبیّات داستانی یافته است؛ این پ ...

پایان نامه حاضر تحت عنوان«سازمان ملل متحد و زنان با تاکید بر تحولات ساختاری اخیر» متشکل از یک مقدمه، دو بخش اصلی و نتیجه گیری کلی است. در بخش اول، بر حقوق زنان در پرتو اقدامات و برنامه های سازمان ملل متحد تکیه شده است که در هر یک از فصول آن به بیان نقش و تاثیر اسناد مهم عام و خاص سازمان ملل متحد که مرتبط با حقوق زنان می باشند و هر کدام از جایگاه خاصی برخوردار هستند و نیز به بررسی کنفرانسهای چهار گانه سازمان ملل متحد که اعضارا به بسط حقوق زنان در سطح بین المللی اختصاص دارند پ ...

در این رساله سعی شده است در5 موردبه مطالعه، شناخت عوامل و چگونگی ایجاد تبعیض های جنسیتی درجامعه و همچنین به سیر تحول آن از دیرباز تاکنون ، بررسی آداب، ارزش ها و هنجارهایی که در بین زنان ومردان وجود دارد، همراه بامطالعه انواع ادبیات شفاهی و سنتی و نقش تبعیض جنسیتی براشتغال، تحصیل، لباس وپوشش ، ازدواج و در نهایت به توصیف وتحلیل و تبیین مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات فرهنگی مستتر در آن ها از دیدگاه مردم شناسی در منطقه ی شهر قدس بپردازد. روش مطالعه در این پژوهش بهره گیری از جمع آو ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی با شکاف جنسیتی در کشورهای مسلمان خاورمیانه صورت گرفته است. در این تحقیق مفاهیم توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و شکاف جنسیتی به صورت نظری از طریق ارائه مفاهیم، تاریخچه و نظریات مرتبط مورد تحلیل قرار گرفتند. چارچوب نظری تحقیق به صورت تلفیقی است که در آن به رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی، توسعه سیاسی و نابرابری جنسیتی، و توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی پرداخته شده است. از جمله نظریات مطرح در این پژوهش نظریه بوزراپ، دی ...