عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه، خواصی از جمع دنباله‌های قاب و نیز جمع مستقیم دنباله‌های قاب در فضای هیلبرت ارائه و بررسی می‌گردد. همچنین شرایط لازم و کافی برای اینکه جمع و جمع مستقیم دو دنباله قاب، قاب شود را ارائه می‌دهیم‎.‎ در اینجا مطلبی که مهم و ضروری است، رابطه جمع و جمع مستقیم دو دنباله قاب با عملگرهای با برد بسته است که در [‎ [29و فصل چهارم پایان‌نامه اشاره شده است. همچنین عملگر آنالیز و تصویر متعامد در قسمت جمع و جمع مستقیم دنباله‌های قاب اهمیت زیادی دارد که در قضایای این قسمت ...

فرض کنیم R حلقه ای یکدار و شرکت پذیر، M یک R –مدول راست یکانی و (S=End(M حلقه ی R- درون ریختی ها روی M باشد. حلقه ی R را بائر (بئر ) گوییم هرگاه پوچ ساز راست هر زیر مجموعه ی R، جمعوند مستقیمی ازR باشد.در این پایان نامه مفهوم بائر( بئر) و خواص مربوط به آن را برای یک مدول دلخواه بیان می کنیم. مدول Mبائر است اگر به ازای هر ایدال چپ I از حلقه ی S، rM (I)≤⊕M. نشان می دهیم خاصیت بائر توسط جمعوندهای مستقیم به ارث برده می شود. هم چنین ارتباط بین مدول های توسیعی و مدول های بائر ...

مفهوم مدول‌های بئر اخیرا تعریف شده است. از آنجا که حاصل‌جمع مدول های بئر در حالت کلی یک مدول بئر نیست یک مساله باز در این باره یافتن شرایط لازم و کافی برای بئر بودن حاصل جمع مستقیم این دسته از مدول هاست در این مقاله حلقه هایی را بررسی و مطالعه می کنیم که هر مدول آزاد روی آنها یک مدول بئر است. نشان داده شده است که این حلقه ها دقیقا رده حلقه های نیم ابتدایی موروثی می باشند. همچنین ثابت می کنیم که هر R - مدول ازاد متناهی تولید شده بئر است اگر و تنها اگر R نیم موروثی راست و π - ...

در این پایان نامه نشان می دهیم که توپولوژی های آستریسک روی جمع مستقیم گروه‌های آبلی توپولوژیک که توسط کاپلان و باناخ زیک در نظریه دوگان مورد استفاده قرار گرفتند با هم برابر نیستند. امادر کاتگوری گروه های شبه محدب موضعی توپولوژی های آستریسک برابرند و با توپولوژی هم ضرب یکسان هستند. ...

R-مدول M، سیگما-تزریقی نامیده می شود هرگاه (M^(α با هر عدد اصلی α تزریقی باشد. در این پایان نامه مدول های سیگما-تزریقی معرفی شده و توصیف های جدیدی برای آن ها ارائه می شود. به عنوان یک قضیه نشان داده می شود که یک مدول تزریقی M، سیگما-تزریقی است اکر وتنها اگر عدد اصلی نامتناهی α وجود داشته باشد به طوری که هر توسیع اساسی از (M^(α حاصل جمع مستقیمی از مدول های تزریقی باشد. در ادامه به توسیع این قضیه پرداخته می شود. می توان مهم ترین هدف این پایان نامه را توسیع این قضیه دانست. این ...

در این پایان نامه دسته ای از حلقه ها که مدول های تصویری روی آنها جمع مستقیمی از مدول های متناهی مولدند را مشخص می کنیم، و همچنین مثالهایی از حلقه هایی با این خاصیت و بدون این خاصیت می آوریم.f-حلقه ها را معرفی می کنیم و مشاهده می کنیم که حلقه هایی که مدول های تصویری روی آنها جم مستقیمی از مدول های متناهی مولد است f-حلقه است. همچنین نشان می دهیم دنباله های پایدار از اعضای حلقه ماتریسی روی R دارای خاصیتی مشترک می باشند. حلقه ایدال اصلی ، حلقه به طورضعیف نیمه موروثی ، حلقه های بز ...

بسته بودن مدول های منبسط تحت جمع مستقیم متناهی به این سوال مهم در رابطه با مدول های منبسط که چه موقع ان ها دارای خاصیت تبادل هستند نیز اشاره دارد . در واقع ثابت می شود که کلاس مدول های با خاصیت تبادل تحت جمع مستقیم متنهای بسته است . تزریقی را معرفی و سپس بسته بودن کلاس مدول های منبسط تحت جمع مستقیم o در این پایان نامه مدول های متناهی رابررسی می کنیم . همچنین مدول های نیمه پیوسته را معرفی کرده و با توجهبه مفهوم تزریقی بسته بودن کلاس این مدول ها را نسبت به جمع مستقیم متن ...

جبر باناخ A به طور تقریبی میانگین پذیر است هرگاه برای هر A-مدول X، هر اشتقاق پیوسته *^ D : A → X تقریباً درونی باشد. در این پایان نامه نشان می دهیم که تقریباً میانگین پذیری و تقریباً انقباض پذیری خواص یکسانی دارند.همچنین نشان می دهیم که به طور یکنواخت میانگین پذیری و به طور یکنواخت میانگین پذیری تقریبی خواص مشابهی دارند. نتایج به دست آمده روی جبرهای باناخ دنباله ای، جبرهای لیپ شیتس و جبرهای برلینگ برقرارند. ...

در این پایان نامه به ارائه ی مفاهیمی چون عملگرهای کلاس اثر و انعکاسی بودن خانواده ا ی از عملگرها می پردازیم.همچنین سازگاری عملگرهایی به صورت A=?Ai که iدرN درفضای هیلبرت را مرور میکنیم درپایان انعکاسی بودن طولپاهای جزئی وجزئی توانی مورد مطالعه قرار می گیرد. ...