عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت جمع شدگی در رفتار ملات های تعمیری، در این پروژه جمع شدگی در حالت آزاد و مقید شش نوع ملات تعمیری مورد آزمایش قرار گرفته است. تاثیر متغیرهایی از قبیل وجود میکروسیلیس، وجود لاتکس، پودرهای جبران کننده جمع شدگی و نسبت آب به سیمان و نوع سنگدانه مورد توجه بوده است. برای جمع شدگی در حالت مقید، چهار سطح تماس مختلف در نظر گرفته شده است. همچنین برای هریک از سطوح تماس، میزان جمع شدگی در سه ناحیه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روز اول اندازه گیری جمع شدگی، روز پایان عمل آوری ...

در این پژوهش اثر پلی وینیل استات به عنوان یک افزودنی گرمانرم کاهنده جمع شدگی روی رزین پلی استر سیرنشده ایزو بررسی شده و همچنین آثار آن بر رفتار پخت رزین، خواص مکانیکی و مورفولوژی رزین پخت مطالعه شده است . نتایج نشان می دهد که دمای بیشینه و سرعت پخت با افزایش غلظت ‏‎PVAc‎‏ کاهش و زمان ژل شدن افزایش می یابد و محتوای PVAc تاثیر به سزایی بر گرانروی رزین دارد. بررسیها نشان می دهدکه یک غلظت مشخص از پلی وینیل استات بهترین عملکرد را در کاهش جمع شدگی رزین دارد و در مقادیر کمتر و بیشت ...

جمع شدگی خمیری از مهمترین عوامل در ترک خوردگی در سنین اولیه بتن است . وقتی که مقدار تبخیر آب از سطح بتن بیشتر از مقدار آب انداختن بتن باشد ترک خوردگی رخ می دهد . در آیین نامه ‏‎ACI‎‏ یک نمودار ارائه شده است که رابطه بین عوامل محیطی ( رطوبت نسبی ، دما و باد ) و احتمال ترک خوردگی بتن را نشان می دهد، اما این نمودار برای بتن های حاوی میکرو سیلیس قابل استفاده نیست ، زیرا بتن حاوی میکروسیلیس از مقدار کم آب انداختن برخودار است . در این پروژه اثر میکروسیلیس در ترک خوردگی ناشی از جم ...

تغییر شکل های بتن ها بر اساس جمع شدگی و خزش در رفتار سازه هابخصوص ساختمان های بلند و سدها اثر می گذارند . در این پروژه ، خزش و جمع شدگی بتن های حاوی پوزولان های ایران اندازه گیری و ارزیابی می شوند ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
بتون | 
خزش | 
سیلیس | 

تقلیل طول الیاف درفرایندهای گوناگون نساجی یا حین مصرف می تواند مشکل ساز باشد افت تنشهای بوجود آمده درساختار نخ فیلامنتی پس از عملیات کشش سبب تقلیل طول الیاف میگردد و مقدار زیاد آن باعث تغییر شکل ظاهری بسته و عدم بهره گیری موثر از آن می شود به منظور افت تنشهای مذکور و امکان استفاده از بوبین های یکبار مصرف دوگروه متغیرهای زمانی تعداد دورپیچش نخ حول غلتک گودت طول ناحیه کشش و طول ناحیه پیچش و متغیرهای دمایی دمای تثبیت درناحیه کشش و دمای تثبیت درناحیه پیچش درروی دستگاه کشش تغییر د ...

در این پژوهش سعی شده تا پدیده های جمع شدگی و خزش در بتن و روش ها و مدل های پیش بینی آن ها در زمان بررسی شود. در ادامه سعی شده تا با انجام آزمایش جمع شدگی در بتن های معمولی و پر مقاومت دقت این روش های اندازه گیری بررسی شوند. ...

در این پژوهش ، برخی از عوامل تولید در فرایند کشش نخهای چند رشته ای یکسره (فیلامنتی ) نایلون 6 تغییرداده شد. این عوالم شامل متغیر های زمانی( تعداد دور پیچش نخ حول غلتک گودت . طول ناحیه کشش ، طول ناحیه پیچش و زمان بعد از پیچش نخ روی بوبین ) متغیر های دمایی (دمایی تثبیت در ناحیه کشش و ناحیه پیچش ) است. خواص کششی شامل استحکام (تنش ظاهری هنگام پارگی ) ازدیاد طول تا پارگی ، مدول اولیه کار تا پارگی همراه با جمع شدگی اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج آزمایشها نشان م ...

چکیده ندارد.
نمایه ها: