عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 232

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهم‌ترین ابزار محققان و پژوهشگران آگاهی از منابع و مآخذ مربوط به آن علم است . طالبان علم و محققان جوان رشته جغرافیا می‌توانند با مراجعه به کتاب‌شناسی حاضر با حجم وسیع از تالیفات جغرافیا آشنا شده و کتب مورد نیاز خود را برگزینند. در این کتاب‌شناسی علاوه بر معرفی و ارائه مشخصات کلیه کتاب‌های جغرافیایی تا سال 1365 به مندرجات کتاب نیز اشاره شده است ، علاوه بر آن ضمن طبقه‌بندی و موضوع‌بندی، منابع جمع‌آوری شده در بخش مربوط به خود، طبقه‌بندی موضوعی شده است ، که کمک زیادی به مر ...
نمایه ها:

جغرافیا به عنوان علم مطالعه رابطه متقابل انسان و محیط تعریف شده است . مفهوم انسان در جغرافیا به درستی روشن نیست . این موضوع باعث واضح نبودن ماهیت و قلمرو علم جغرافیا شده است . علوم مختلف دیگری از جمله روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و ... در مورد انسان گفتگو می‌کنند. مفهوم انسان در جغرافیا با سایر علوم متفاوت است . منظور از انسان در جغرافیا فعالیتهای انسان است . با توجه به تعریف مفهوم انسان در جغرافیا، علم جغرافیا را می‌توان به صورت زیر تعریف نمود: "جغرافیا علم مطالعه رابطهء مت ...
نمایه ها:
انسان | 

یکی از مهم‌ترین ابزار محققان و پژوهشگران آگاهی از منابع ماخذ مربوط به آن علم است . طالبان علم و محققان جوان رشته جغرافیا می‌توانند با مراجعه به کتاب‌شناسی حاضر با حجم وسیعی از تالیفات جغرافیا آشنا شده و کتب مورد نیاز خود را برگزینند. در این کتاب‌شناسی علاوه بر معرفی و ارائه مشخصات کلیه کتاب‌های جغرافیایی تا سال 1365 به مندرجات کتاب نیز اشاره شده است ، علاوه بر آن ضمن طبقه‌بندی و موضوع‌بندی، منابع جمع‌آوری شده در بخش مربوط به خود، طبقه‌بندی موضوعی شده است ، که کمک زیادی به مرا ...
نمایه ها:

عللی نابسامانی در منطقه مورد مطالعه چیست ؟ دستیابی به پاسخ روشن در زمینه تنها در سایه مطالعات علمی دقیق امکان پذیر خواهد بود . فرض بر این است که عوامل متعددی اعم از طبیعی ، انسانی و نیز سیاستگذاریها و خط مشی های دولت در این زمینه موثر بوده و هست . طرح تحقیقی حاضر بر آنست که با بکارگیری روش علمی تاثیر هر کدام از عوامل فوق را بررسی و بعد از تجزیه و تحلیل علمی و منطقی در پی ارائه طرق بهبود شرایط موجود بر آید . محل مورد مطالعه دامنه های شمالی و جنوبی کوه میشو انتخاب گردیده و از ...

درک و برداشت نوین، مناسب و صحیح جوامع از رشد جمعیت و بعد خانوار، شاخص مهمی برای ارزشیابی میزان موفقیت این گونه برنامه هاست. برداشت ناصحیح و نامناسب از این موضوع، عدم پذیرش همگانی برنامه های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را در کشورهای توسعه نیافته موجب شده است. هدف این نوشتار بررسی نقش جغرافیا در ارائه راه حلهای مناسب برای گزینش روشهای صحیح برنامه ریزی است. ...

گردشگری یا همان توریسم روستایی امروزه یکی از صنایع به سرعت در حال رشد دنیا و ابزاری برای افزایش درآمد ملی کشورهای جهان به حساب می آید یکی از جذابترین و شاید جدیدترین شاخه این صنعت گردشگری روستایی است که اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته، امروزه بسیاری از سیاستگذاران و برنامه ریزان گردشگری را به مثابه ابزاری برای ثبات اقتصادی و توسعه برای جوامع روستایی می دانند و عده ای نیز توسعه گردشگری روستایی را در حل مشکلات مناطق روستایی موثر و ضروری می دانند و آن را شرط لا ...
نمایه ها:
روستا | 
توسعه | 

این پژوهش به منظور بررسی رابطهء نگرش معلمان علوم و جغرافیا نسبت به نقش تصاویر آموزشی در یادگیری، با بکارگیری مناسب تصاویر کتابهای درسی در فرآیند آموزش رسمی انجام شده است . برای اجرای این پژوهش تعداد 100 نفر از معلمان علوم و جغرافیای مقطع راهنمایی شهرستان گرگان به شیوه تصادفی طبقه‌ای بعنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به وسیله مقیاس نگرش‌سنج و پرسشنامه کاربرد تصاویر کتابهای درسی، اطلاعات مورد نیاز گردآوری گردید. داده‌های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (درصد فراوانی، رسم نمود ...

بخش عمده هر فرهنگ و تمدن محصول تفکر و دستمایه علمی پیروان آن است که شجره علمی و هویت معرفتی آنان را به نمایش می‌گذارد. با این وصف که هر چه این معرفت و تفکر سابقه کهن‌تری داشته باشد ریشه‌ها و لایه‌های آن بهتر قابل ترسیم است. از این رو بحث و بررسی آن در میان رهبران نخستین یا نسل اول از پیروان آنان، از اهمیت بسزایی برخوردار است. شکوفایی علوم اسلامی از همان قرن نخست در یک تلاش همگانی مبتنی بر آموزه‌ها و تعالیم دینی، همراه با درک صحیح از شرایط اجتماعی و نیازهای آن عصر، سبب بالندگی ...

چکیده ندارد.