عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی زمین و محاسبه تغییرات آن در امتداد دوتراورس شمالی و جنوبی درمنطقه کالر ملانژ سبزواریکی در مشرق بطول 15 کیلومترو دیگری در مغرب آن بطول 25 کیلومتر سه هدف از اجرای این طرح مورد نظراست -1:از نظر اقتصادی چنانچه منابع مغناطیسی در منطقه وجود دارد کمیت و کیفیت آن مشخص شود-2.از نظر علمی علل وجودی کالر ملانژ و شرایط تکتونیکی که منجر بوقوع مولفه های اولترابازیکی و رسوبات دریائی کم عمق و ستامرفیک این مخلوط گردیده است -3.در نظر است تدریجا باجمع‌آوری اطلاعات ...