عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از این پژوهش ، تعیین تاثیر تخصص موضوعی جستجوگران مراکز اطلاع‌رسانی بر نتایج بازیابی کامپیوتری از پایگاههای اطلاعاتی است . روش پژوهش ، نیمه‌تجربی وابزار گردآوری، مشاهده و پرسشنامه بوده است . جامعه پژوهش از 15 جستجوگر متخصص موضوعی و 15 جستجوگر غیرمتخصص موضوعی که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز ویژگی‌های فردی تقریبا" یکسان و همگن بودند، تشکیل شده است . برای انجام دادن پژوهش ، پژوهشگر پس از شناسایی و تماس مقدماتی با 320 کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی در شهر تهران، ...

رابطه بین آموزش استفاده از پایگاههای کتابشناختی (موجود روی دیسکهای نوری) به استفاده‌کنندگان از اطلاعات و سه فاکتور ضریب دقت و بازیافت و زمان جستجو بررسی شد. پژوهش سه فرضیه زیر را آزمود: آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری به استفاده‌کنندگان -1 رابطه مثبتی با پایین آوردن زمان جستجو دارد. -2 رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب دقت اطلاعات بازیابی شده دارد. -3 رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب بازیافت اطلاعات بازیابی شده دارد. روش تحقیق، تجربی و با استفاده از گروههای آزمون و گواه ...