عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جریان آب درزیرزمین از قوانین ریاضی از جمله معادله لاپلاس که اساس ژئوتکنیکی دارد و دررسم شبکه جریان استفاده می شود پیروی می کند دراین پژوهش به جمع آوری داده های اندازه گیری شده از اراضی زهکشی شده پردخته و سپس داده ها برای تجزیه و تحلیل به نرم افزار داده شد خروجی بدست آمده شکلهایی است که مسیر جریان آب زیرزمینی را مشخص می نمایند با بررسی روند حرکت آب درزهکش هایی زیرسطحی می توان از عملکرد آنها آگاه شد و اگراحیانا زهکش ها دچار پدیده گرفتگی شده باشند درهمان مراحل ابتدایی شروع این پ ...

دراین پژوهش انواع شکستگی‌های تکتونیکی که تحت عنوان خطواره‌های ساختمانی از آنها نام برده شده است به منظور تعیین نقش آنها در جریان آب زیرزمینی در یک منطقه چین‌خورده کارستی در جنوب باختری کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بدین منظور منطقه مورد مطالعه به زون‌های مختلف تقسیم‌بندی شده و در هر زون راستای غالب خط واره‌های ساختمانی شامل راستای گسل‌ها و راستای سایر شکستگی‌های ساختمانی برآورد شده است . همچنین تعداد 24 چشمه کارستی مهم در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و در مورد هر کدام راستای ...

در این مطالعه پایداری شیروانی خاکریزهای کنار ساحل در دو نقطه واقع در جنوب غربی هلند، تحت شرایط جریان آب زیرزمینی و فشار آب حفره ای متغیر نسبت به زمان، مورد بررسی قرار گرفته است. با وقوع سطح آب بالا در مدت زمان طولانی در اثر یک موج طوفان در دریا در جلوی خاکریزها، فشار آب حفره ای در لایه ماسه ای زیر خاکریزها بالا رفته و پایداری خاکریزها تحت تأثیر قرار می گیرد. در این مطالعه سطوح متغیر آب دریا در هنگام وقوع موج سینوسی و موج تعریف شده، در نظر گرفته شده و سطوح پیزومتریک آب زیرزمین ...

در مطالعه حاضر، کد کامپیوتری ‏‎"MODFLOW"‎‏ با گامهای زمانی یک روزه و دوره های زمانی یک ماهه و شبکه تفاوتهای محدود با 60 ستون و 100 ردیف با سلولهای مربع شکل 500*500 متر، جهت شبیه سازی منابع آب زیرزمینی دشت خوی بکار گرفته شده است. بدین ترتیب منطقه به 6000 سلول تقسیم شده، که 2375 سلول آن فعالی و 3625 سلول غیرفعال هستند. با لحاظ فروردین ماه سال 1371 بعنوان ماه تعادل و رقوم سطح ایستابی متناظر در این ماه بعنوان شرایط اولیه، مدل شبیه ساز دشت به همراه تعریف و تلفیق سایر پارامترهای مو ...

با توجه به لزوم و تامین آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک از طریق عملیات پخش سیلاب ، اهمیت شبیه‌سازی اثرات این‌گونه عملیات روشن می‌گردد. در بسیاری موارد مدل ریاضی جریان آب زیرزمینی Modflow جهت ارزیابی اثرات تغذیه مصنوعی بکار می‌رود. لیکن استفاده از این مدل برای شرایط مناطق پخش سیلاب نیاز به ارزیابی دارد. در این طرح سوابق کار با این مدل در خارج و بخصوص در داخل کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد یک ایستگاه نیز ارزیابی انجام می‌پذیرد. کالیبراسیون و شرایط استفاده از مدل در شرایط سیس ...

در این مقاله یک مدل تلفیقی جهت مدلسازی همزمان جریان آبهای سطحی و زیر زمینی ارائه شده است. مدل ‏‎INTRACT‎‏ جهت شبیه سازی جریانهای نادائمی، نایکنواخت با استفاده از معادلات سنت و نانت تهیه شده و بطور همزمان به مدل ‏‎MODFLOW‎‏ متصل شده است. در مدل ‏‎INERACT‎‏ اندرکنش بین آبراهه با لایه آبدار بر اساس هدایت هیدرولیکی کف آبراهه و اختلاف ارتفاع سطح آب در آبراهه با لایه آبدار بیان می شوند. همچنی در این مدل سطح آب در آبراهه برای هر گام زمانی در حالت نادائمی با استفاده از شرایط مرزی و ا ...

منابع آبی در استان قم در سال‌های اخیر مورد بهره‌برداری بی رویه قرار گرفته و باعث اثرات زیست محیطی ناشی از طرح‌های مختلف هیدرولیکی و افت سطح آب زیرزمینی و نفوذ آب شور به سمت سفره آب شیرین شده است. هدف از این تحقیق توسعه یک مدل عددی برای جریان آب زیرزمینی و انتقال آلاینده با استفاده از برنامه Visual MODFLOW نسخه 4 جهت پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی و مقدار پیشروی آب شور در آبخوان کوشک نصرت با مساحت حدود 300 کیلومتر مربع در استان قم می‌باشد. منطقه مذکور جزء مناطقی است که به دلیل رونق ...

چکیده ندارد.