عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

یکی از روشهای متداول ساماندهی رودخانه‌ها و کنترل فرسایش کناری استفاده از آب‌شکنها می‌باشد. ساخت آب‌شکنها باعث می‌شود الگوی جریان در رودخانه تغییر کرده و با دور کردن جریان از دیواره‌ها و متمرکز کردن آن در وسط، به حفاظت سواحل رودخانه‌ها کمک کنند و کناره‌ها در معرض فرسایش قرار نگیرند. از سوی دیگر الگوی جدید جریان باعث ایجاد فرسایش (آب‌شستگی) در دماغه آب‌شکنها می‌شود. معمولا آب‌شکنها را به صورت گروهی می‌سازند برای اینکه یک محدوده از رودخانه را با آنها حفاظت کنند و پای ...
نمایه ها:
زاویه | 

سرریزهای جانبی (Side weirs) سازه‌های هستند که در کنار یک آبراهه یا کانال نصب میشوند و زمانیکه ارتفاع جریان از تاج آن بالاتر رود جریان از روی آن عبور کرده و وارد کانال فرعی میشود، در واقع سرریزهای جانبی سازه‌های متحرک کننده جریان هستند که در صنعت آبیاری، زهکشی، کنترل سیلاب ... کاربرد قابل ملاحظه‌ای دارند. جریان روی این سازه‌ها از نوع گسسته مکانی (Spetially varid flow) است که شدت جریان در طول آنها افزایش یا کاهش می‌یابد. با توجه به قدمت این سازه‌ها میتوان گفت که مطالعات کامل تئ ...
نمایه ها:
دبی | 
آب | 
سازه | 
ضریب | 

در طراحی کانالهای باز، متداولترین فرض مورد استفاده، برقرار بودن جریان یکنواخت است و عدم واقعیت این فرضیه همواره از صحت عمل کانالها می‌کاهد زیرا اغلب اوقات بعلت وجود سازه‌های کنترل سطح آب و میزان جریان، تغییر سطح مقطع و ... جریان در کانال غیریکنواخت است . در این پایان نامه در 23 کانال از شبکه دز، با اندازه‌گیری مشخصات هندسی - هیدرولیکی آنها و با استفاده از روابط جریانهای یکنواخت و جریانهای غیریکنواخت کانالهای مزبور مجددا" طراحی با واقعیت امر مورد مقایسه قرار گرفت . در محاسبه د ...

این تحقیق به منظور دستیابی به تاثیر زمان قطع جریان آب به نوار بر روی عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری نواری در مزارع آزمایشی دانشگاه صنعتی اصفهان، لورک و خزانه انجام گرفت . اطلاعات جمع‌آوری شده شامل مشخصات فیزیکی مزارع آزمایشی از قبیل طول نوار، عرض نوار، شیب نوار، بافت خاک و ارقام اندازه‌گیری شده برای پیشروی، پسروی، دبی‌های ورودی و خروجی نوار می‌باشند. هیدروگرامهای جریان ورودی و جریان خروجی و منحنی‌های پیشروی و پسروی برای نوارهای آزمایشی رسم گردید و معادله نمائی پیشروی جبهه آب ب ...

اندازه گیری دقیق آب و انتقال آن به حل مصرف یکی از روشهای کاهش تلفات آب است که تلاش محققین در این راه بیانگر اهمیت این موضوع است. از جمله سازه هایی که در اندازه گیری و کنترل دبی جریان بکار می روند دریچه ها و سرریزها می باشند. از مهمترین دلایل استفاده از این سازه ها به عنوان وسایل اندازه گیری داشتن رابطه دبی –اشل ساده است. جریان عبوری از سرریز و جریان از زیر دریچه مورد مطالعه فراوان گرفته اما در مورد جریان همزمان از رو وزیر دریچه تحقیقات اندکی صورت گرفته است. مهمترین مزیت کاربر ...

دیواره‌های اب شکن یکی از سازه‌های خاص در امر ساماندهی رودخانه محسوب می شوند وبه صورت عرضی با زاویه حدود 90 درجه نسبت به خط القعر جریان احداث می شوند. این سازه‌ها علاوه بر وظیفه اصلی حفاظت از دیواره‌های ساحلی، اهداف و عملکردهایی مانند: هدایت محود جریان در جهت مطلوب ، ایجاد عرض مناسب برای جریان رودخانه، زیادتر کردن عمق جریان به منظور ایجاد ساحل جدید، جلوگیری از حمله جریان به دیواره ساحلی در محل قوس خارجی رودخانه آب شکن‌های باز با استفاده از تیرهای چوبی و یا ستون‌ها و شمع‌های فل ...

طراحی بهینه سیستم آبیاری جویچه ای برای یک فصل زراعی موضوع پیچیده ای است. این امر به دلیل تغییرات مشخصات نفوذ در فرایند آبیاری های متوالی و تغییرات مربوط به عمق آبیاری مورد نیاز در طول فصل زراعی می باشد. در آبیاری نوبت اول و دوم یعنی در خاک های تازه شخم خورده تحکیم نیافته عمده ترین مشکل تکمیل مرحله پیشروری است. بهترین روش برای تکمیل مرحله پیشروی در خاکهای تحکیم نیافته استفاده از سیستم آبیاری موجی می باشد. سیستم جریان موجی تحت تاثیر پارامترهای زیادی از قبیل زمان چرخه نسبت چره د ...

در این نوشتار کوشش شده است تا کاربرد روش ترمیک در شناسایی گذرهای آب در دامنه ها که می تواند عامل اصلی لغزشها باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مبنای روش یاد شده بررسی عمل تغییر دمای زمین در لایه های سطحی می باشد. با شناخت عوامل موثر در دمای زمین و حذف واضح آنها که از عوامل گوناگون سطح زمین از جمله پوشش گیاهی، تغییرات درجه حرارت روزانه و غیره ناشی می شود، تغییرات دمای زمین در لایه های سطحی می تواند به علت جریانهای آب در زمین باشد. با اندازه گیری دمای زمین به صورت منظم و در مق ...