عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه جرقویه به مساحت تقریبی 000،75 هکتار به منظور تعیین خصوصیات خاکها و طبقه‌بندی اراضی با مطالعه حدود 156 نقطه مطالعاتی انجام گردید و نمونه های خاک پروفیلهای سری های شاهد جهت انجام تجزیه های کامل به آزمایشگاه ارسال و ادامه مطالعات و تهیه گزارش و نقشه ها به 1372 موکول گردید. ...

دراین تحقیق بر هیدروکلیماتولوژی تاکید شده است زیرا از میان عوامل طبیعی محیط آب و هوا تاثیر مستقیم در بنیان عوامل سازنده محیطهای جغرافیایی دارد و در انواع خاک ، پوشش گیاهی، پوسته زمین، آبهای ساکن و روان موثر واقع می‌شود (2). و اقلیم هرناحیه کلید بررسی‌های آبشناسی آن ناحیه است لذا آتمسفر را مبدا و نقطه آغازین مطالعات هیدرولوژی قرار داده‌ایم زیرا جو و فرایندهای اقلیمی بعنوان موتور و محرک اصلی سیکل هیدرولوژی محسوب می‌شوند. و با توجه به نقش حیاتی آب ، شناخت آن در قالب مطالعات هیدر ...

مطالعات اجمالی خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی جنوب و جنوب شرق جرقویه در 6 ماه از سال 1374 بصورت صحرائی انجام و بر این اساس واحدهای نقشه و سریهای خاک مشخص و ارائه گردید در این مطالعات جمعا 116 پروفیل خاک در مساحت تقریبی 60000 هکتار حفر، مطالعه، و نمونه‌برداری شد که نمونه‌ها جهت انجام آزمایشات pH , Ec به آزمایشگاه صحرائی گروه ارسال گردید که پس از دریافت نتایج آزمایشات صحرائی نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی و راهنمای مربوطه و گزارش نهائی تهیه خواهد شد. ...

طرح مطالعات منطقه جرقویه که از آغاز سال 1371 در مساحت تقریبی 200000 هکتار بمنظور تعیین خصوصیات خاکها و طبقه‌بندی اراضی شروع شده بوده در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد در این سال 60 پروفیل در مساحت تقریبی 30000 هکتار حفر گردیده و خاکها در ارتباط با وضعیت فیزیوگرافی و خصوصیات پروفیلی و با توجه به عکسهای هوائی تفسیر شده در واحدهای مختلف قرار گرفته است . اتمام این مطالعات و همچنین تهیه نقشه و گزارش نهائی به سال 1374 موکول گردید. ...

مطالعات اجمالی خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی جنوب و جنوب‌شرق جرقویه در 6 ماه از سال 1374 به صورت صحرائی انجام و براساس واحدهای نقشه و سریهای خاک مشخص و ارائه گردید در این مطالعات جمعا 116 پروفیل خاک در مساحت تقریبی 60000 هکتار حفر، مطالعه، و نمونه‌برداری شد که نمونه‌ها جهت انجام آزمایشات pH, Ec به آزمایشگاه صحرائی گروه ارسال گردید که پس از دریافت نتایج آزمایشات صحرائی نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی و راهنمای مربوطه و گزارش نهائی تهیه خواهد شد. ...

بمنظور تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی این منطقه ابتدا عکسهای هوایی تهیه و تفسیر و سپس اراضی از نظر فیزیوگرافی جدا شده و با توجه به وضعیت واحدهای مجزا شده بر روی عکس کنترل صحرایی آن با حفر نقاط مطالعاتی (حداقل دو پروفیل در هزار هکتار) انجام و پس از اندازه‌گیری PH و EC و تجزیه مکانیکی و میزان آهک در آزمایشگاه صحرایی نمونه‌های شاهد به آزمایشگاه بخش منتقل می‌گردد و در نهایت نقشه‌های خاک ، طبقه‌بندی اراضی ، شوری و قلیائیت به انضمام گزارش مربوطه ارائه خواهد شد. ...