عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله به ارائه روش ساخت وسایلی که بعنوان فیکساتور(پلیتها)در جراحی‌های ارتوپدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، پرداخته می‌شود. این وسایل بمنظور تثبیت استخوانهای شکسته شده تا حصول بهبودی کامل و جوش خوردن استخوان شکسته شده و کسب استحکام لازم برای انجام کارها و فعالیتها و تحمل نیروها و گشتاورهای وارده بر آن بکار برده می‌شوند. از جمله این وسایل می‌توان پیچها، پلیتها یا پلاکها، میخها (یا لوله‌هایی که در کانال استخوان قرار داده می‌شوند)و سیمها و نوارها را نام برد، که از میان وسای ...

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تنفس ریتمیک بر شدت درد و میزان مسکن دریافتی بیماران پس از عمل جراحی ارتوپدی صورت گرفت. یافته های به دست آمده از شدت درد و تعداد مسکن دریافتی نشان داد که گروه تجربی که از تنفس ریتمیک استفاده نموده بودند به مراتب از شدت درد و دریافت مسکن کمتری نسبت به گروه کنترل برخوردار بودند، بطوری که آزمون آماری تی تست اختلاف معنی داری بین شدت درد و آزمون کای اسکویر اختلاف معنی داری با تعداد دفعات مسکن در گروه تجربی و کنترل نشان داد. ...

از آنجائیکه تامین و حفظ سلامتی بیماران که جهت عمل جراحی، تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گیرند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد، پژوهش جهت بررسی مقایسه‌ای بین اثرات تزریق وریدی پروپوفول و کتامین بر میزان فشارخون، انجام شده است جامعه پژوهش را بیماران ارتوپدی که جهت عمل جراحی ارتوپدی الکتیو به اتاق عمل بیمارستان سینا و بقیه‌الله مراجعه می‌کردند، تشکیل دادند که 80 بیمار را که در گروه سنی بین 16-55 سال قرار داشتند و از هر حیث واجد شرایط بودند، انتخاب و به دو گروه 40 نفری تقسیم شدند و بر حسب نم ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:

مصرف دخانیات مهم ترین عامل خطرساز منفرد پیدایش عوارض متعاقب عمل ( به ویژه عوارض مرتبط با التیام زخم، عوارض قلبی - ریوی و نیاز به مراقبت ویژه متعاقب عمل ) است. در بیماران عارضه دارشده، به طور معمول ترخیص از بیمارستان با تاخیر صورت می پذیرفت. در آن دسته از بیماران نیازمند بستری دراز مدت ( بیش از 15 روز ) در بیمارستان، نسبت سیگاری های دچار عوارض زخم، دو برابر افراد غیر سیگاری بود. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.