عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه آلودگي فلزهاي سنگيني که در زيستگاه‌ها رها ميشوند، يکي از مهمترين نگراني‌هاي زيستي است. براي زيستگاههاي آلوده به عناصر کمياب، برداشت عناصر از خاک در گياهان بيشاندوز را گياه بهسازي ميگويند. همچنين تيمار گياه با قارچهاي ميکوريزي راسته گلومرال مايه افزايش رشد گياه و توانايي آن در برابر آلودگي‌ها و تنش هاي خاک ميشود و بر برداشت فلز به گياه نيز تاثيرگذار است. اين پژوهش با هدف بررسي پيامد کاربرد قارچهاي ميکوريزي در افزايش پايداري گياهان روغني و بهبود گياه بهسازي در يک خاک آل ...

منبع اولیه تغذیه انسان از گیاهان است، که مواد غذایی خود را از گیاهان دریافت می‌دارند. از آن‌جا که خاک‌های کشاورزی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت عمومی دارند، داشتن اطلاعات از تجمع و تغییرپذیری مکانی عناصر سنگین در آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه تغییرات مکانی فلزات سنگین و منشأ آنها در خاک، به منظور مدیریت کشاورزی دقیق و جلوگیری از آلودگی خاک و محصولات کشاورزی امری ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی و پهنه‌بندی غلظت قابل‌جذب عناصر آهن، روی، ...

مس عنصری ضروری در تغذیه گیاه است که به رغم وجود مقدار کافی، دسترسی گیاه به آن در خاکهای آهکی با محدودیت هایی مواجه است. از طرف دیگر افزایش فعالیت های صنعتی، کاربرد بیش از اندازه آفت کش ها، و کودهای شیمیایی حاوی مس می تواند منجر به انباشتگی این عنصر در خاک و رسیدن آن به حد مسموم کننده شود. از جمله عواملی که می توانند بر جذب مس از خاک بوسیله گیاهان موثر باشند قارچهای میکوریز آربسکولار و اسیدهای آلی یافت شده در ترشحات ریشه گیاهان است. مطالعه حاضر به منظور شناخت اثر قارچهای میکور ...

از گروه عوامل مشکل‌ساز در اکوسیستم، فلزهای سنگین می‌باشند که به دلیل غیر قابل جذب بودن و داشتن اثرات فیزیولوژیکی در غلظت پائین بر فعالیت جانداران، دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. بهره‌گیری از فلزهای سنگین در صنعت و نیاز به برخی از آن‌ها در فعالیت‌های فیزیولوژیکی گیاهان و جانداران و همچنین داشتن تاثیر مستقیم بر سلامت بشر، تولیدات کشاورزی و آلودگی محیط، جنبه‌های گوناگونی دارد که این عناصر را مورد توجه ویژه قرار داده است. مطالعه تغییرات مکانی عناصر سنگین با استفاده از فناوری زمین آما ...

پتاسیم قابل استفاده در خاک معیار مهمی برای رشد گیاه و تولید عملکرد است. برخی باکتری‌های خاک می‌توانند پتاسیم قابل استفاده را برای رشد گیاهانافزایش دهند. به منظور جداسازی و بررسی میزان کارایی این باکتری ها در خاک، تعداد پنج نمونه خاک از نظر وجود باکتری‌های آزاد کننده پتاسیم مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت شش ایزوله به عنوان باکتری‌های موثر، جداسازی شدند. براساس بررسی‌های میکروسکوپی، آزمون‌های بیوشیمیائی و شناسائی مولکولی مبنی بر16S rRNA‌، پنج ایزوله (JK2، JK3، JK4، JK ...

میکروارگانیسم‌ها و ریزوسفر نقش مهمی را در هوازدگی کانی‌های رسی ایفا می‌کنند. هوادیدگی کانی‌های موجود در خاک، منبع اولیه بسیاری از عناصر غذایی ضروری رشد گیاه از جمله پتاسیم هستند. کانی‌های میکایی به عنوان منبع اصلی تأمین کننده پتاسیم در خاک‌های کشورمان غالب هستند. مطالعات زیادی در رابطه با سرعت رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی و ساختمانی کانی‌های پتاسیم‌دار صورت گرفته است. لذا این مطالعه با اهداف بررسی نقش باکتری حل‌کننده سیلیکات و ریزوسفر گیاه کلزا بر توانائی جذب پتاسیم از گلوکونیت و ...

به‌منظور بررسی اثر قارچ Trichoderma atrovirideبر عملکرد و اجرای عملکرد دو رقم کلزا، کاهش جذب مس در خاک آلوده به نیترات مس و ارزیابی برخی شاخص‌های تنش به فلز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار به‌صورت گلدانی در سال 1389 اجرا شد. تیمار‌های آزمایش شامل قارچ T. atrovirideدر دو سطح (عدم کاربرد و کاربرد)، سطوح مختلف نیترات مس (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌گرم بر لیتر) و دو رقم کلزا (هایولا 401 و ساری‌گل) بود. نتایج آزمایش نشان داد که ارقام از نظر وزن تر و خ ...

عملیات اصلاحی تأثير زيادي بر شاخص‌هاي سطح خاك و ويژگي‌هاي عملكردي مراتع مي‌گذارند. براي بهره‌برداري پايدار از مرتع، اين آثار بايد شناخته و مديريت شوند. این تحقیق جهت مطالعه تأثیر عملیات اصلاحی اجرا شده بر سلامت مرتع در مراتع جیرفت اجرا گردید. در این تحقیق از مدل آنالیز عملکرد چشم-انداز(LFA) برای ارزیابی سلامت مرتع استفاده شد. بدین منظور سه چشم‌انداز مرتعی شامل مرتع قرق شده (مرتع جبالبارز)، مرتع تحت مدیریت چرا به‌همراه عملیات کنتورفارو و مرتع تحت مدیریت چرا به‌همراه عملیات ه ...

تصویربرداری گرمایی می‌تواند به عنوان روشی برای تمایز روش‌های مختلف خاک‌ورزی‌ و ارزیابی تنش آبی گیاه مورد استفاده قرار گیرد نتایج نشان داد با افزایش شدت خاک‌ورزی و کاهش بقایای گیاهی در روی خاک، دمای سطح خاک و دمای کانوپی افزایش می‌یابد. روش کاشت مستقیم موجب کاهش دمای سطح به میزان7/5-5/2 و دمای کانوپی گندم به میزان 7-3 درجه سانتی‌گراد نسبت به تیمارهای دیگر شد. روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی موجب افزایش رطوبت خاک درعمق 30-0 سانتی‌متر و کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک در عمق 20-0 سانتی‌متری ...