عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سفید‌بالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) از آفات مهم محصولات کشاورزی در ایران است. در این پژوهش اثر زیرکشنده‌ی عصاره‌های گیاهی کلپوره، استبرق، آویشن و شاتره و آفت‌کش‌های پی‌متروزین، نیمارین بر پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک پنبه B. tabaci (biotype A) (Genn.) روی مرحله حشره کامل و تخم‌های در معرض گیاه آلوده به روش غوطه‌وری برگ مورد بررسی قرار گرفت. آفت‌کش پی‌متروزین به‌عنوان شاهد مثبت و آب و اتانول به‌عنوان شاهد منفی در نظر گرفته شد. عصاره شاتره مرگ و میر مراح ...

يکي از دشمنان طبيعي مهم حشرات آفت بالتوري سبز، (Chrysopidae: Neuroptera) Chrysoperla carnea (Stephens) مي‌باشد. در پژوهش حاضر اثرات جانبي عصاره‌های ريشه روناس (Rubia tinctorum L.)، بذر شويد (Aniethum graveolens L.) و بذر باريجه (Ferula gummosa Boiss.) و حشره‌کش تيامتوکسام روي فراسنجه‌های زيستي بالتوري سبز، به عنوان شکارگر معمولی پسیل پسته، Agonoscena pistaciae، در دماي 2 ± 25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبي 5 ± 65 درصد و دوره‌ روشنايي به تاریکی 8 : 16 ساعت بررسی شد. در این بررسی، لا ...

زیست‏شناسی و کارایی کفشدوزک Menochilus sexmaculatus (Fabricius) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میانگین طول دوره‏ی رشدی از تخم تا حشره کامل در دماهای 5/17، 20، 5/22، 25، 5/27 و 30 درجه‏ی سلسیوس با تغذیه از شته‏ی سبز انار Aphis punicae Pass. به ترتیب 618/0 ± 83/26، 238/0 ± 35/19، 16/0 ± 02/16، 121/0 ± 66/11، 201/0 ± 45/10 و 332/0 ± 35/13 روز بود. نتایج نشان داد که طول دوره‏ی رشد و نمو با افزایش درجه حرارت کاهش می‏یابد. کمترین میزان مرگ و میر در دمای 5/22 و 25 درجه مشاهده شد. بین ...

در این پژوهش جدول زندگی کفشدوزک هفت‌نقطه‌ایCoccinella septempunctata (L.) با تغذیه از شته گلسرخ Macrosiphum rosae(L.) مورد مطالعه قرار گرفت. پارامتر‌هاي زيستي کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای از جمله طول مراحل مختلف زيستي، باروري و پارامترهاي رشد جمعيت پايدار تحت شرايط آزمايشگاهي و در دماهاي ثابت (14، 25 و 31) درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 5±60 درصد و دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي روی شته گلسرخ مورد بررسي قرار گرفت. نرخ ذاتی افزایش جمعیت(rm) کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای در دمای 25 و 31 درجه ...

بطور کلی جدول عمر صرفا برای انسانها تهیه نمی‌شود، جدول عمر کاربرد وسیعی دارد، از جمله در صنایع الکترونیک کاربرد فراوانی دارد. مثلا طول عمر یک قطعهء الکترونیکی یا یک لامپ متغیری تصادفی است که بر اساس مشاهدات می‌توان برای این گونه قطعات جدول عمری تهیه کرد. این رساله در چهار فصل تهیه شده است ، در فصل اول تاریخچهء کلی جدولهای زندگی، انواع آن و تعریف توابع تشکیل‌دهندهء آن از جمله qx, ux, dx, lx بحث و گفتگو خواهد شد. در فصل دوم دیدگاههای آماری جدول زندگی آمده است ، اینکه آیا همبستگ ...

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات جانبی حشره کش های IGR (تنظیم کننده رشد) تازه معرفی شده لوفوکس، مچ، کالیپسو و علف کش عمومی گلیفوسیت بر پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی انجام گردید. با توجه به این که آفت کش های مورد بررسی جزو سموم کاربردی جدید می باشند و به دلیل عدم وجود تحقیق کافی در مورد این گروه از سموم و اثرات جانبی که می توانند بر عوامل کنترل بیولوژیک داشته باشند این پروژه پایه ریزی شد. جهت اجرا آزمایش در ابتدا ...

در بررسی کنه‌های مرتبط با درختان انجیر که طی سالهای 1389-1390 در شهرستان استهبان صورت گرفت، در مجموع 28 گونه از این کنه‌ها متعلق به 25 جنس و 23 خانواده جمع‌آوری گردید. جهت بررسی جدول زندگی کنه تارتن انجیر از شهرستان استهبان نمونه برداریهای لازم انجام گرفت و پس از انتقال به آزمایشگاه محاسبات لازم انجام پذیرفت. بررسیها در شرایط آزمایشگاه در دماي 2 ±30 درجه سانتيگراد، رطوبت نسبي ٪ 3 ±60 و دوره‌ی روشنايي 12:12 (تاريکي: روشنايي) انجام شد و نتایج به دست آمده نشان داد که طول دور ...

به منظور بررسی واکنش تابعی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک کنه‌خوارStethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) با تغذیه از کنه تارتن انجیرEotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae) آزمایشی در شرایط دمایی 2±26 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی %5±55 و دوره‌‌ی روشنایی: تاریکی 10:14 ساعت انجام شد. جهت بررسی واکنش تابعی کفشدوزک نسبت به تخم و بالغ کنه انجیر، بر روی یک دیسک برگی انجیر درون پتری دیش در 8 تکرار به ترتیب تراکم‌های مختلفی از تخم و بالغ کنه (4، 8، 16، 32، 64، 96 و 128 ...

کفشدوزک شپشک‌خوارNephus arcuatus Kapur یکی از مهمترین شکارگرهای شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead) در باغ‌های مرکبات استان خوزستان است. در این تحقیق برخی از خصوصیات زیستی این کفشدوزک به عنوان یک شکارگر منتخب برای کنترل شپشک آردآلود جنوب مورد ارزیابی قرار گرفت. تعیین تعداد سنین لاروی کفشدوزک بر اساس ثابت دایار نشان داد که با افزایش سن لاروی، عرض کپسول سر لارو سن یک تا لارو سن چهار از 15/0 تا 33/0 میلیمتر افزایش می‌یابد و از ثابت دایار پیروی می‌کند اما توصیف آن ب ...