عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش‌های سهم مکانی به دلیل صرفه‌جویی در وقت و هزینه یکی از مناسب ترین روش‌ها جهت برآورد ضرایب منطقه‌اي به شمار مي‌روند. اما پژوهشگران مختلف معتقدند که روش‌های فوق از دقت کافی برخوردار نبوده و مدل هایی که بر اساس‌این رویکرد تدوین مي‌شوند، ضرایب منطقه‌اي را بیش از حد برآورد مي‌کنند. در ‌این میان تجمیع نامناسب بخش‌ها نیز مي‌تواند بر نارسایی ‌این روش بیفزاید. دو اقتصاددان به نام‌های فلگ و وبر نیز معتقدند که اعمال روش‌های سهم مکانی بر ضرایب فنی ملی، ضرایب منطقه‌اي را بیش از حد برآو ...

بیمه نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند. توجه به جایگاه و عوامل موثر بر آن و همچنین تأثیر انواع سیاست های اتخاذ شده در این بخش می تواند اثرات قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشور داشته باشد. لذا این تحقیق تأثیر صنعت بیمه به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی مورد نیاز جامعه بر دیگر بخش های اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از جدول داده ستانده سال 1380 و نرم افزار مطلب برای تحلیل های آماری کمک گرفته استفاده شده است. از مز ...

یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی، شناسایی بخشهای کلیدی می باشد. بنابراین در بلندمدت، به حداکثر رساندن رشد در گرو سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخشهای کلیدی و مهم اقتصاد است. یکی از کاربردهای اصلی جدول داده - ستانده، محاسبه پیوندهای پسین و پیشین و درنهایت شناسایی بخش های کلیدی می باشد. نتایج مطالعات پیشین، مبتنی بر این است که برآوردهای انجام شده در زمینه الگوی داده - ستانده، اکثرا به صورت برآورد نقطه ای می باشد. با توجه به خطای موجود در این برآوردها و همچنین محدودیت در دقت ر ...

روش‌های سهم مکانی به دلیل صرفه‌جویی در وقت و هزینه یکی از مناسب‌ترینروش‌ها جهت برآورد ضرایب منطقه‌ای به شمار می‌روند. اما پژوهشگران مختلف معتقدند که روش‌های فوق از دقت کافی برخوردار نبوده و مدل‌هایی که بر اساس‌این رویکرد تدوین می‌شوند، ضرایب منطقه‌ای را بیش از حد براورد می‌کنند. در‌این میان تجمیع نامناسب بخش‌ها نیز می‌تواند بر نارسایی‌این روش بیفزاید. دو اقتصاددان به نام‌های فلگ و وبر نیز معتقدند که اعمال روش‌های سهم مکانی بر ضرایب فنی ملی، ضرایب منطقه‌ای را بیش از حد برآورد ...

ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال 1380 به ترتیب 57 و 63 درصد می‌باشد، خدمات‌محور به شمار می‌رود و از این منظر مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است. هدف این رساله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده- ستانده و پیوندهای بین‌بخشی به روش بردار ویژه می‌باشد. سنجش پیوندها با روش بردار ویژه به منظور برطرف نمودن نارسائی‌های روش‌های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن توسط دیازنباخر(Dietzenbacher) ارائه شده است. ...

صنعت نفت در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سرمایه گذاری های وسیعی در این صنعت، انجام می شود. این میزان سرمایه گذاری می تواند فرصتی برای رهایی مناطق نفت خیز کشور از توسعه نیافتگی، سطح پایین درآمد و بیکاری باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات سرمایه گذاری در بخش نف تخام و گا زطبیعی بر تولید، اشتغال و درآمد در مناطق نفتی و همچنین غیرنفتی است. برای این منظور از مدل داده - ستانده دو منطقه ای استفاده شده است. مدل داد ه-ستانده دو منطقه ای براساس جدول داده ستانده دو منطقه ای اس ...

در میان همه روش‌های تخمین سطح انرژی موردنیاز برای تولید کالاها، تحلیل داده-ستانده انرژی وابستگی همه بخش‌های اقتصادی و سهم آن‌ها در رابطه با مصرف انرژی برای تولید کالاها و خدمات را توضیح می‌دهد.در این رساله با استفاده از یک الگوی تعمیم‌یافته داده-ستانده، اثرات مستقیم و غیرمستقیم و درآمد القایی خانوارها در اثر افزایش تقاضای نهایی انرژی بر تولیدات حامل‌های انرژی ذغال‌سنگ، نفت‌خام و گازطبیعی، برق ، توزیع گاز طبیعی و در نهایت فراورده‌های نفتی بررسی شده است. در مدل تعمیم‌یافته داده ...

نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به متوسط نرخ بیکاری در کشور نزدیک شده و به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و براساس سرشماری سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت‌هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که فعالیت‌های اقتصادی کلیدی اشتغال‌زای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست‌های ر ...

در اين مطالعه به بررسي و پيش‌بيني اشتغال و توليد در بخش‌هاي اقتصادي استان فارس با تأکيد بر بخش کشاورزي بر اساس جدول داده- ستانده(1386) و برنامه‌ريزي خطي پرداخته شد. نتايج حاصل از اين بررسي به اين شرح است: با بررسي روابط بين بخشي مي‌توان گفت که براي جهش اقتصاد استان بايد به ترتيب بخش‌هاي عمده‌فروشي، زراعت و باغداري، حمل و نقل فعاليت و توسعه‌ي بيشتري پيداکنند. همچنين اين بخش‌ها داراي ارتباطات پسين و پيشين شديدتري با ساير بخش‌ها مي‌باشند. بخش‌هاي هتل و رستوران، توليد پوشاک و محص ...