عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایه گربنر یکی از اساسی ترین ابزارها در جبر جابجایی و هندسه جبری محاسباتی است . یکی از روشهای بدست آوردن پایه گربنر برای یک ایده آل استفاده از دو تابلوهای یانگ و ایجاد تناظر کنوت - رابینسون - شنستد بین تکجمله ایها و دو تابلوهای یانگ می باشد. در فصل اول این پایان نامه سعی شده مفهوم پایه گربنر همراه با بیان قضایای اساسی بطور کامل ارائه شود. در فصل دوم تابلوی یانگ و تناظر کنوت - رابینسون - شنستد معرفی شده اند. در فصل سوم به معرفی کهادهای و ایده آلهای دترمینانی و مفهوم جبرهای با ...

یکی از زیباترین شاخه‌های ریاضیات جبر جابجایی می‌باشد که می‌توان آن را پایه‌ای برای شاخه‌های دیگر ریاضی از جمله هندسه جبری بحساب آورد مهمترین موضوعی که در جبر جابجایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد موضوع ایده‌الها است که نخستین بار سال 1870 توسط ددکیند "Dedekind" مطرح گردید، زیرا فهمیده بود وقتی ایده‌آلهای اول به جای اعداد اول بکار می‌روند، تعمیم طبیعی از نظریه اعداد صحیح بدست می‌آید. بررسی و شناخت خواص ایده‌آلها در جبر جابجایی از اهمیت شایان توجهی برخوردارست در بعضی م ...
نمایه ها:

از میانه دهه 1950 میلادی، روش های همولوژیک به ابزاری مهم و کارآمد در شاخه های مختلف ریاضی و از جمله جبر جابجایی تبدیل شده است. گرچه نمونه هایی از کاربرد جدی این روشها در جبرجابجایی سالها پیشتر ، مثلا توسط آرتور کیلی در نظریه حذف در میانه قرن نوزدهم میلادی، وجود دارد. بی تردید مفاهیم همولوژیک محوری در جبرجابجایی بعدهای همولوژیک ، بعد پروژکتیو، بعد انژکتیو و بعد یکدست هستند. ...
نمایه ها:

هدف این پایان نامه بررسى حاصلضرب تانسورى مدول هاى خاص در جبر جابجایى است. دراین پایان نامه ساختار مدول هاى ماکزیمال بوکسباوم پوشا با بعد انژکتیو متناهى روى حلقه هاى موضعى کوهن- مکولى که داراى همبافت دوگان باشند مطالعه و بررسى شده است. و علاوه بر آن نشان داده شده است که با شرایط خاصى ، حاصلضرب، تانسورى دو مدول، مدول کوهن- مکولى است- در ضمن حاصلضرب تانسورى مدول هاى ماکزیمال بوکسباوم پوشا و مدول هاى کامل روى حلقه هاى موضعى کوهن- مکولى بررسى مى شود. در پایان تحت شرایط خاص شرط لاز ...

مدولهای بوکسباوم اکنون در شاخه‌های گوناگون ریاضیات : جبر جابه‌جایی و همولوژی، هندسه جبری، توپولوژی جبری و ترکیبات ، مورد توجه و بررسی هستند. این پایان‌نامه تنها به معرفی آنها از دیدگاه جبر جابه‌جایی خواهد پرداخت . در فصل اول مفاهیم پایه، تعریفها و قضایای اساسی مدولهای بوکسباوم مطرح خواهد شد. فصل دوم به بیان محک مهم و کارآمد پوشایی می‌پردازد. این محک مناسب‌ترین شرط کافی موجود برای بوکسباوم بودن مدولها را، که مستقل از دستگاههای پارامترهای است ، بیان می‌کند. در ضمن رده مدولهای ب ...

در این تحقیق به مطالعه ایده های اول حلقه های جابجایی میبردازیم. در واقع یک قضیه تحت عنوان قضیه ایده ال اول اصلی ارائه میدهیم و یک خانواده ایده ال اکا واکو تعریف میکنیم و نشان میدهیم که خانواده بزرگی از ایده ال های اول وجود دارند که تاکنون ناشناخته بوده اند. ...

روشهای ابر همولوژیکی در حل مسائل زیادی در شاخه‌های مختلف جبری از قبیل جبر جابجائی جبر همولوژی و هندسه جبری مورد استفاده قرار گرفته است . در این پژوهش سعی خواهد شد که ساختمان همبافتهای با ابعاد همولوژیکی متناهی مورد مطالعه قرار گیرد. از طرف دیگر ، بررسی دوگان مفاهیم مختلف در سالهای متاخر از جمله مسائل تحقیقی روز بوده‌اند. یکی دیگر از مسائلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت . دوگان مفاهیم مختلفی از قبیل بعد کرول و عمق می‌باشد. در این تحقیق ، حلقه زمینه یک حلقه جابجائی ...

در سال 1982 دکتر ذاکری به دنبال مطالعاتی در مورد مدول کسرها در حالت خاص دریافتند که میتوان این تعریف را تعمیم داد که بدین ترتیب راهی نو در بیان و اثبات قضایا از دیدی تازه باز شد این تعریف ابزاری قوی برای اثبات قضایای پیشرفته جبر جابجایی و جبر همولوژی بخصوص در حلقه‌های کهن مکوالی و گرنشتاین و ... گردید. دراین رساله، ابتدا به تعاریف مقدماتی و چگونگی پیدایش مدول کسرهای تعمیم یافته میپردازیم سپس کمپلکسهای کوزن را معرفی و در انتها به رابطه میان ایندو خواهیم پرداخت . در ضمن اشاره‌ا ...

چکیده ندارد.