عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 135

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاله حاضر درباره نقش معماری پایدار در طراحی دانشکده می باشد با توجه به گستردگی مسأله پایداری و جوانب پیچیده و بهم پیوسته ای که این موضوع شامل می شود، توجه به معماری پایدار در طراحی و ساخت و سازها دارای اهمیت است. درنظر گرفتن پایداری بعنوان محصول فرآیند معماری است. معماری پایدار نیاز دارد که در رابطه با فرآیند دیده شود بعنوان قدرتی که پایدار می کند، آنچه را که قابلیت پایدار شدن دارد هدف اصلی در معماری پایدار به وجود آوردن سیستم بسته تر و یا کمتر باز در ساختمان سازی است و ایجا ...

بررسی جایگاه امام به عنوان انسان کامل، جانشین پیامبر خاتم و کسی که ریاست عامه مردم، در امور دین و دنیای‌شان را دارا است، بسیار حائز اهمیت است. از جمله دانشمندان معاصر که به تبیین این موضوع اهتمام ورزیده‌اند، علامه حسن‌زاده هستند. این پژوهش به تبیین جایگاه امام در تفکر ایشان می‌پردازد که در آن رابطه و موقعیت امام، نسبت به خداوند متعال (جایگاه حقیقی) و اجتماع انسانی (جایگاه اجتماعی) بررسی شده است. هم‌چنین به سبب این‌که علم، مهمترین مولفه شخصیتی امام و تاثیرگذار در هر دو جایگاه ...
نمایه ها:
امام | 

رو‏یکردهای توسعه روستایی و منطقه‌ای در خلا‏ل پنجاه سال اخیر سیاستهای مختلفی از جمله راه‌اندازی سازمانهای توسعه برای توسعه مناطق و نواحی را مورد آزمو ن قرار داده‌اند، اما نتایج موجود حاکی از عدم توفیق این سیاستها در ایجاد تحول ساختاری در مناطق و نواحی است. از دلایل اصلی عدم موفقیت این سازمانها، تسلط رویکرد برنامه‌ریزی از بالا به پایین در نظام برنامه‌ریزی و محول نمودن نقش اجرایی طرحها و برنامه‌های سطح ملی به این سازمانها بوده است. در خلال دهه اخیر رویکرد جدیدی در علم برنامه‌ریز ...

بخش هایی از مطالب این مقاله برگرفته از تحقیقاتی است با نام طراحی شهری و جایگاه آن در نظام سلسله مراتبی طرح های توسعه شهری که با هدف آشنایی علاقه مندان - به ویژه تصمیم گیران و مدیران شهری- به جایگاه طراحی شهری در نظام مذکور، تدوین گردیده است. خاستگاه اندیشه برنامه ریزی به اعمال حاکمیت دولت و تسهیل و توجیه دخالت دولت ها در اداره امور سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور ما بر می گردد. از پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم، به دنبال حاد شدن مسائل ناشی از توسعه صنعتی و گسترش سریع شهر نشینی ...

دراین مقاله سعی شده است با بهره گیری از تحقیقات و مطالعات انجام شده، ضمن نگاهی اجمالی بر دانش ارگونومی و تعریف آن و نمایش ارتباط ارگونومی با سایر علوم، وظایف علم ارگونومی در دو سطح خرد و کلان به گونه ای مختصر بیان شود. علاوه بر این جایگاه ارگونومی درمدیریت و نقش آن در بالا بردن بهره وری نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در پایان با ذکر چند نمونه از نتایج مطالعات انجام شده، آثار رعایت اصول ارگونومی در افزایش بهره وری بیان شده است. ...

مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که توسط مولف در باره آموزشهای عالی آزاد و جایگاه آن در نظام آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات وفناوری انجام شده است. یافته های این پژوهش که بر اساس پرسشنامه های تکمیل شده به دست آمده اند، نشان می دهند که عملکرد دانشگاه های کشور در طراحی وارائه آموزش عالی آزاد، ضعیف بوده است به گونه ای که گویی چیزی به نام آموزش عالی آزاد دردانشگاه های سراسری وجود ندارد. در بررسی این عملکرد ضعیف به عواملی متعدد می توان اشاره کرد. اما مهمترین عاملی که این پژوهش به ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته از نوع مقیاس 5 ارزشی لیکرت استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ، 97% به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل معلمان ورزش استان و نمونه آماری شامل 173 نفر از معلمان ورزش (92 نفر زن و 81 ...

معماری هر مجموعه زیستی متناسب با پیشرفت فن آوریهای ساخت و دگرگونی نیازهای ساکنان آن در هر دوره ی زمانی دچار تغییر و تحول تکاملی بوده است. فرآیند دگرگونی معماری فضاهای شهری همواره در راستای ایجاد پتانسیلی بوده که نیازهای گوناگون ساکنان محیط پیرامون خود را به نحو مطلوب برآورده سازد. جایگاه ترافیک شهری با ظهور عنصری به نام خودرو در فضاهای شهری به قدری برجسته بود که امروزه درصد بالایی از معیارها و ضوابط توسعه ی شهری بر مبنای خودرو و مسیر سواره ها تعریف و اجرا می شود. نکته ی قابل ...
نمایه ها:
شهر | 
توسعه | 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر در جایگاه شهر میانی تربت حیدریه در سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی انجام شده است. با توجه به ماهیت تحقیق روش گردآوری اطلاعات به دوشیوه کتابخانه ای ومیدانی می باشد.بدین صورت که پس جمع آوری اطلاعات جمعیتی،مهاجرت واشتغال با توجه منابع موجود مانند کتابخانه ها،طرح های تحقیقاتی ،آمارنامه ها وآرشیو سازمانهای مربوطه در سطح شهرستان ،مطالعات میدانی از طریق مشاهده مستقیم،مصاحبه ونظرسنجی انجام شد. در ابتدا با بررسی ویژگی ها وشاخصهای شهرمیانی به مق ...