عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: استفاده از ماساژ سوئدی یکی از درمانهای غیر دارویی به شمار می‌آید که توسط دست یا هر وسیله دیگر بر روی بافتهای نرم بدن انجام می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر شش هفته ماساژ سوئدی بر کیفیت زندگی، سطح اضطراب ، افسردگی و دامنه حرکتی مفاصل اندام فوقانی ورزشکاران بسکتبالیست جانباز و معلول شهر اصفهان می‌باشد. روش تحقیق: این مطالعه به روش نیمه تجربی در سالن ایثار شهر اصفهان انجام شد. آزمودنی های این تحقیق 24 نفر ورزشکار بسکتبالیست جانباز و معلول بودند که بطور تصادفی در دو ...

امروزه محققان حیطه سلامت به منظور بررسی افراد در محیط‌های بالینی و غیر بالینی، صرفاً شاخص‌های سلامتی را مد نظر قرار نمی‌دهند بلکه عامل جامع‌تری همچون رضایت زندگی را مورد بررسی قرار می‌دهند. جنگ یکی از متداول‌ترین مشکلاتی است که جوامع با آن مواجه هستند و به دلیل ماهیت ویران کننده‌اش منجر به کاهش رضایت زندگی در برخی از ابعاد نظیر جسمانی، روان‌شناختی، ارتباطات اجتماعی و موقعیت اقتصادی می‌گردد و بر خانواده و همسران جانبازان قبل و بعد از جنگ اثرات ناگواری می‌گذارد. مطالعات نشان دا ...

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی زوجین جانباز مراجعه کننده به بنیاد شهید شهر جوانرود ارتباط و مهارت های ارتباطی در نظام خانواده به عنوان چارچوبی برای ثبات آن و تحکیم روابط زن و شوهر است.به خصوص در روابط خانواده های آسیب پذیری همچون خانواده های جانبازان که ارتباط و اصلاح آن از اهمیت بسیاری بر خوردار است.بنابراین هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی-رفتاری بر میزان صمیمیت زناشویی جانبازان است.پ ...

هدف پژوهش بررسی مقایسه‌ای گرایش به مصرف مواد و افسردگی، استرس واضطراب در بین افراد جانباز و عادی (غیر جانباز) شهر زاهدان بود .200 نفر (100نفر جانباز و 100 نفر عادی) در این پژوهش شرکت کردند. همه شرکت‌کنندگان به پرسشنامه استعداد اعتیاد (APS) و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) پاسخ دادند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌ها و شاخص‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین ، انحراف معیار و آزمون t مستقل و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین گرایش به مصرف ...

مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای دلبستگی، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در فرزندان جانباز، شاهد و غیر شاهد می‌باشد. روش: جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول، دوم و سوم دبیرستان شاهد مناطق 2، 3، 6، 9 و 17 شهر تهران که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل هستند، با توجه به حجم جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان حجم گروه نمونه 322 نفر تعیین گردید (شاهد 18نفر، جانباز152نفر و غیر شاهد 152 نفر)، که تعداد 9 دانش آموز غیر شاهد به دلیل عدم تکمیل کامل پرسشنامه‌ه ...

هدف اصلی این پژوهش مقایسه ی سلامت عمومی فرزندان جوان خانواده های جانباز دارای PTSD مزمن و فرزندان جوان خانواده های غیرجانباز شهرستان دزفول می باشد. روش تحقیق در این پژوهش علی- مقایسه ای است. به این منظور40 خانواده جانباز و40 خانواده غیرجانباز در نظرگرفته شد. از میان این دو جامعه ، جامعه ی اول جمعاٌ به 58 فرزند (دختر و پسر) و جامعه دوم 62 فرزند (دختر و پسر) رسید که بصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش دو گروه، توسط پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)، مورد ارزیابی قرار گر ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی –رفتاری وذهن آگاهی بر میزان صمیمیت و رضامندی زناشویی جانبازان بود.پژوهش حاضر از نوع طرح های تجربی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون است.جامعه آماری پژوهش شامل:کلیه زوجین جانباز مراجعه کننده به مرکز مشاوره بنیاد شهید کرمانشاه می باشد.نمونه آماری شامل 40زوج جانباز بود که از نمونه های در دسترس انتخاب و درگروههای شناختی- رفتاری ، ذهن آگاهی جایگزین شدند .زوجین به مدت 10 جلسه 2 ساعته تحت آموزش مهارت های ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های ارتباطی و سازگاری زناشویی فرزندان متأهل شاهد، جانباز و آزاده می‌باشد؛ به همین منظور بین متغیرهای پژوهش ارتباط نظری برقرار شد و فرضیه‌های پژوهش مطرح گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان قم می‌باشند که بین سال‌های 1386 تا 1390 ازدواج نموده‌اند، که تعداد آنها 100 نفر برآورد شد؛ و همه‌ی این تعداد برای مطالعه و رسیدن به اهداف پژوهش انتخاب شدند. همچنین گروهی نیز به عنوان گروه مقایسه به تعداد ج ...

هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین مشارکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی در افراد جانباز و معلول فعال و غیر فعال می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه افراد جانباز و معلول جسمی فعال و غیرفعال شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد 240 نفر به عنوان نمونه در دو گروه معلولین ورزشکار (120نفر) و معلولین غیر ورزشکار(120 نفر) انتخاب شدند که در هرگروه مردان و زنان به تعداد مساوی و به روش نمونه گیری تصادفی و از نوع خوشه ای انتخاب شدند. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع ...