عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحث جامعیت قرآن از مباحث مهم برون دینی و درون دینی در جهان معاصر است که درحقیقت به نوعی با مساله ی کمال دین ارتباط دارد و تبیین آن به گونه ای دفاع از حضور همیشگی و مستمر دین در ابعاد مختلف جوامع بشری است و این امر مهم ازدیر باز مورد توجه بوده و برای تبیین آن دیدگاه های متفاوتی ارایه شده است.این پژوهش نشان می دهد که در طول تاریخ اسلام گروهی به جامعیت مطلق و گروهی به جامعیت نسبی و عده ای هم به عدم جامعیت قرآن نظر داشته اند. روش مورد استفاده برای بررسی این موضوع توصیفی – تحلی ...
نمایه ها:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین و مقایسه میزان جامعیت و مانعیت بازیابی اطلاعات ذخیره شده به شیوه پیش همارا و پس همارا و شناسایی مشکلات مربوط به بازیابی اطلاعات براساس این دو نوع ذخیره سازی در نرم افزارهای کتابخانه ای فارسی است. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای است و ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست محقق ساخته بود. جامعه آماری این پژوهش، سه نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش، پیام مشرق، و نوسا هستند که براساس نمونه گیری دردسترس، نرم افزارهای افق (در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفه ...

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتورکاوش بینگ و گوگل در بازیابی تصاویراست. مقصود این است که موتورکاوشی مشخص شود که بیش‌ترین جامعیت و مانعیت را در بازیابی تصاویر دارد. روش پژوهش: پـژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی است و به لحاظ هدف و گردآوری داده‌ها از روش‌های پژوهش شبه آزمایشی استفاده کرده است. جامعه این پژوهش تصاویر ذخیره‌ شده موجود در پایگاه‌های تصویر دو موتور کاوش بینگ و گوگل‌ هستند. داده های پژوهش از طریق جستجوی تصویر به تصویر در موتورهای کاوش ...

هدف پژوهش حاضر بررسی "تاثير ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسایل ریاضی و نقش آن بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان سال سوم راهنمايي شهر همدان" بود. سوال‌های پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه‌ی ذهنيت فلسفي يعني جامعيت، تعمق و انعطاف‌پذيري، حل مسایل ریاضی و اضطراب امتحان مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش مورد استفاده از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماري شامل 8229 نفر دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصيلي 90-91 است. كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طـبقه‌بندی شده با تخص ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر ذهنیت فلسفی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه شکل گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است . جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش را دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه ی استان البرز تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل هستند. 274 دانش آموز در این پژوهش شرکت نموده اند که از این تعداد 131 دانش آموز دختر و 143 دانش آموز پسر هستند. روش نمونه گیری به صورت کل شماری است زیرا جامعه و نمون ...

چکیده هدف این پژوهش بررسی تاثیر درس فلسفه بر پرورش ذهنیت فلسفی دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم متوسطه در شهرستان شاهرود سال تحصیلی (93-92) بود . سوألات تحقیق با در نظر گرفتن سه بعد ذهنیت فلسفی (جامعیت ، تعمق ، انعطاف پذیری ) تدوین وبررسی شد. در این پژوهش از روش توصیفی – پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش ، شامل دانش آموزان پایه دوم و سوم متوسطه (رشته علوم انسانی) شهر شاهرود به تعداد 360 نفر در سال تحصیلی 93-92 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب ب ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف در این پژوهش، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر کرمان است. شاخص های به کار رفته برای اندازه گیری ذهنیت فلسفی عبارت است از: جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری که ارتباط این شاخص ها با روش تدریس استادان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاه های دولتی شهر کرمان (N=460) بوده، نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردیده است(n=202).در پژوهش مورد نظر برای جمع آوری اطلاعات از د ...