عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه نگارنده در پی تحقیقات خود به آن دست یافته، این است که به طور کلی می‌توان به سه گرایش متفاوت در ارتباط با موضوع جامعیت قرآن در بستر زمان اشاره کرد: 1ـ جریان تصوف‌گرایی با محوریت اندیشه‌ی غزالی. 2ـ جریان غرب‌گرایی با محوریت فکری جدایی دین از سیاست. 3ـ جریان اصالت‌گرایی با محوریت وفاداری به متن. جریان تصوف‌گرایی با مبنا قرار دادنِ اصل باطن قرآن و زبان قرآن به معناشناسی جامعیت قرآن روی آورده است. اندیشه‌ی غرب‌گرایانه بنای فکری خویش را در حوزه‌ی جامعیت قرآن بر اساس مب ...

بهترین دلیل برای اثبات جامعیّت قرآن، قرآن کریم است. آیات دال بر جامعیت شامل آیات ناظر بر بیانگری همه چیز در قرآن یا کتاب، جهانی بودن و جاودانگی قرآن می شود. علاوه بر آیات، روایاتی و دلایل عقلی ای چون خاتمیت، تکامل دین اسلام و ... نیز جامعیّت قرآن را تصدیق می کنند. درباره ی تفسیر و تعیین قلمرو جامعیت قرآن بحث های بسیار زیادی صورت گرفته و دیدگاه های متعدّدی اظهار شده است. در این زمینه میان دانشمندان سه دیدگاه را به روشنی می توان دید: 1- دیدگاه حداکثری که معتقد است قرآن همه ی ...

این پزوهش تلاشی است در راستای تبیین و صورت بندی نظرات مفسران در طول تاریخ جهت تعیین قلمرو دلالات قرآنی و شناسایی دیدگاههای مختلف و سیر ایجاد، تطور و تحول آنها که منجر به شناسایی دو جریان اصلی همزاد با تفسیر قرآن، که یکی مقید به امور هدایتی و دیگری اعم از آن بوده و برآنست که قرآن با برخورداری از جامعیتی مطلق، مشتمل بر هر آن چیزی است که میتواند متعلق آگاهی واقع شود، گردید. جریان اول که آغاز نظریه پردازی در آن به ابن مسعود -که قرآن را به واسطه ارجاع موجود در آن به سنت، بیانگر ه ...

خانواده یکی از مهمترین پایگاههای اجتماعی در دین مبین اسلام است که انبیاء و اولیای الهی در تعالیم الهی خویش به طور خاص به آن پرداخته اند و در شریعت مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین ،به آموزش حقوق ،قواعد و احکام آن توجه خاصی شده است و کاملترین مرجعی که به طور جامع به فقه خانواده پرداخته است ، قرآن کریم است که با دقتی شایسته به کلیه زوایا و جوانب این نهاد مقدس پرداخته است . قوانین و احکام اسلامی در دین مبین اسلام مستند به منابعی است که به اتفاق فریقین شامل قرآن کریم و سنت پیامبر ...
نمایه ها:
قرآن | 

هدف پژوهش حاضر بررسی "تاثير ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسایل ریاضی و نقش آن بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان سال سوم راهنمايي شهر همدان" بود. سوال‌های پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه‌ی ذهنيت فلسفي يعني جامعيت، تعمق و انعطاف‌پذيري، حل مسایل ریاضی و اضطراب امتحان مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش مورد استفاده از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماري شامل 8229 نفر دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصيلي 90-91 است. كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طـبقه‌بندی شده با تخص ...

هدف این پژوهش "تعیین رابطه بین ذهنیت فلسفی و نگرش به روشهای تدریس فعال در بین معلمان ریاضی مقطع راهنمایی دخترانه ی شهر اصفهان در سال تحصیلی88-87" بود.سوالات تحقیق با در نظر گرفتن سه بعد ذهنیت فلسفی (جامعیت،تعمق،انعطاف پذیری) و نگرش به روشهای تدریس فعال (حل مساله،اکتشافی،پروژه،پرسش وپاسخ ومباحثه)تدوین و بررسی شدند.در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده گردید.جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دبیران ریاضی مدارس راهنمایی دخترانه ی شهر اصفهان به تعداد 216 نفر در سال تحصی ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه‌ی ذهنیت فلسفی معلمان و ابعاد آن (جامعیت، تعمق و انعطاف-پذیری) با میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. نوع این تحقیق کیفی و روش آن هم-بستگی بود. بدین منظور به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، از بین مدارس ابتدایی دخترانه دولتی ناحیه 3 شهر اصفهان، تعداد 20 مدرسه انتخاب و سپس به معلمان پایه‌های چهارم و پنجم این مدارس (65=n) پرسشنامه‌ی ذهنیت فلسفی اسمیت (????) داده شد. میانگین نمره‌های درسی دانش‌آموزان نیز برای شاخص پیشرفت تحصیلی مورد استفاده ق ...

هدف در این پژوهش، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر کرمان است. شاخص های به کار رفته برای اندازه گیری ذهنیت فلسفی عبارت است از: جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری که ارتباط این شاخص ها با روش تدریس استادان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاه های دولتی شهر کرمان (N=460) بوده، نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردیده است(n=202).در پژوهش مورد نظر برای جمع آوری اطلاعات از د ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند انجام شده است. این پژوهش توصیفی از روش همبستگی است و جامعه آماری 461 نفر از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند می‌باشد که تعداد 210 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ذهنیت فلسفی که روایی محتوایی آن قبلا توسط سازندگان آن (سلطانی (1375) تدوین و اجرا و توسط زکی (1377) و مرتضایی مقدم (1380) مجددا اجرا شده اس ...