عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع رساله حاضر، جامعه‌شناسي پديداري زيارت است كه در آن زيارت در قالب واقعيتي ديني و داراي دو بعد عيني و ذهني در نظر گرفته شده است. در بعد عيني زيارت، مفاهيمي چون نهادمندي و توجيه‌مندي آن طرح شده و در بعد ذهني، به دروني‌سازي و تجربه زائران از زيارت پرداخته شده است. نكته و مفهوم كليدي كه در پديدارشناسي طرح شده، مفهوم‌ بين‌الاذهان است كه توسط شوتس، در جامعه‌شناسي پديداري با تعبير معناي عيني دنبال شده است. بر اين اساس و از طريق مراحل روش پديدارشناسي تجربي، سعي شد تا معناي عيني ...

مرگ همواره یکی از نخستین دغدغه‌های انسان بوده‌است. مرگ وضعیت نبودنِ انسان است که در مجموعه‌ای از روابط اجتماعی شکاف ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیق، کشف معنای اجتماعی مرگ با توجه به ساخته‌ها و نظام‌های عینیت‌-یافته‌ اجتماعی، و سنخ‌شناسی معانی مرگ بین زنان مشهد است. جامعه‌شناسی مرگ و مردن مطالعه راههایی ست که ارزش‌ها، عقاید، رفتارها و تمهیدات نهادی در خصوص مرگ به وسیله محیط‌ها و زمینه‌های اجتماعی ساختار می یابد. اگرچه مرگ یک تجربه انسانی جهانی است، اما پاسخ‌های اجتماعی به مرگ ب ...