عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بنیاد جامعه اطلاعاتی مبتنی بر فعالیت های متنوعی است که به نحو مستقیم با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط می باشد. دانیل بل، ویلیام مارتین و صاحبنظران دیگر، تعاریف متنوعی را از جامعه اطلاعاتی ارائه کرده اند که در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد. پرسش عمده در چارچوب جامعه اطلاعاتی ایران تاکید بر زیر ساخت های اختصاصی، نرم افزارهای عمومی، نرم افزارهای اختصاصی و آموزش مورد نیاز کارکنان می باشد. بر این قرار نگرش نوین به زیر ساخت های اطلاعاتی بر حسب استراتژی نوین دولت جمهوری اسل ...

اتوپیا به معنی شرایطی آرمانی همواره در ذهن بشر بوده است. زمانی اندیشه ای اتوپیایی است که از دل نظام موجود و برای برپایی نظامی آرمانی بر می خیزد. اتوپیاها در طول تاریخ بشر به چندین شکل بروز کرده اند. می توان جامعه اطلاعاتی را که مفهومی جدید است و نوید تمدنی آرمانی را می دهد، نیز نوعی اتوپیا محسوب کرد. بحران ها و رکوردهای پیاپی، سرمایه داری را وادار کرد که در دهه 1970 دست به بازسازی خود بزند. شکلی جدید از ساختار طبقاتی در پی این بازسازی پدید آمده است که در آن مدیران متخصص اطلاع ...

با ظهور جامعه اطلاعاتی تغییرات چشمگیری در مفاهیم و ساختارهای جامعه بوجود آمده است. انفجار اطلاعات که آلودگی اطلاعات را نیز در پی داشته است از یک طرف و پیشرفتهای فناوری ICT و پیدایش رسانه های مدرن از طرف دیگر چالشهای نوینی را در عرصه دستیابی، درک و استفاده اطلاعات، پیش روی فعالان عرصه خبر نهاده است. لذا برای دستیابی به اطلاعات به توانایی ویژه ای فراتر از سواد پایه دانش خبر برای رقابت رسانه ای و بقا در جامعه اطلاعاتی لازم است که از آن به عنوان«سواد اطلاعاتی» نام برده می شود.تحق ...

برای همنوا کردن فرآیند توسعه, تدارک رهنمایی برای تبادل اطلاعات در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت است. نظام ملی اطلاع رسانی کشور باید نیازهای اطلاعاتی و حرفه ای پژوهشگران, برنامه ریزان, مدیران اجرایی, مشاوران و گروه های آموزشی را تأمین کند. ...

پیشرفت فن آوری اطلاعات جامعه را متحول کرده و چالش هایی را فرا روی متخصصان نظام های اطلاعاتی در جهت تامین نیازهای روزافزون متقاضیان قرار داده است. برخی از این چالش ها ناشی از ضعف عواملی است که عبارتند از: الف) مهارت های متخصصان اطلاع رسانی: ب) مهارت های مدیریتی اطلاعات: ج) دانش موضوعی روزآمد. مقاله حاضر هر یک از موارد پیش گفته را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای احتمالی مواجهه با آن برشمرده است. ...

آموزش تجربه ای مبتنی بر یادگیری است که موجب تغییر در دانش نگرش، مهارت و رفتار انسان میشود. از آنجایی که بشر موجودی کمال طلب و اجتماعی است برای نیل به کمال مطلوب و نیز ایفای نقش سازنده در جامعه نیاز به یادگیری دارد. آموزش را میتوان در دو دسته آموزش غیر رسمی و رسمی تقسیم بندی نمود. آموزشهای غیررسمی از طریق خانواده و اجتماع صورت میپذیرد اما آموزشهای رسمی از طریق موسسه های آموزشی و به صورتی کاملا هدفمند ارائه میشود. قطع نظر از این تقسیم بندی، اجرای فرایند آموزش به یکی از صور بکار ...

پیش از پرداختن به جریان اطلاعات و مسایل مبتلا به آن ، لازم است به تعاریفی بپردازیم که افراد در بحث ها و گفتگوها مد نظر دارند . به ویژه فکر می کنم ، بررسی منظور افراد به کار بردن اصطلاح (( جامعه اطلاعاتی )) کاری مفید باشد . پا فشاری آنهایی که با این مفهوم موافقند و تاکید آن ها بر این که تحولی در آستانه وقوع است ، نیاز به تجزیه و تحلیل دارد . هدف اولیه این نوشته مطرح کردن این پرسش هاست : منظور افراد از به کار بردن (( جامعه اطلاعاتی)) چیست ؟ چه معیارهایی را برای افتراق (( جامعه ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.