عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 627

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تبدیل جهان به دو بلوک تولید و مصرف، دنیا را به دو قطب تولیدکننده و مصرف کننده تبدیل کرده است، به گونه ای که تولید و مصرف همواره مورد توجه پژوهشگران بویژه جامعه‌شناسان بوده است و بررسی این دو موضوع به عنوان یک مسئله علمی و در حال گسترش در ایران حائز اهمیت است. بر این اساس این مطالعه با استفاده از نظریات جامعه شناسی به بررسی برخی از مهمترین عوامل جامعه شناختی تأثیرگذار بر ذائقه ی تولیدکننده و مصرف کننده فرش پرداخته است. روش استفاده شده به صورت پیمایشی و جمع‌آوری اطلاعات با ا ...
نمایه ها:
جامعه | 
تولید | 
مصرف | 
ذائقه | 
فرش | 

تأثیر دو نهادخانواده و جامعه بر یکدیگر امری انکارناپذیر است. لذا لزوم حمایت همه جانبه از این دو نهاد از جمله حمایت حقوقی از آن ها که حائز اهمیت فراوان در سعادتمندی یکایک انسان هاست، روشن می گردد. با توجه به این که موضوع ما حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام، و هدف نیز شکوفایی و ره به سعادت بردن خانواده و جامعه در پرتو تعلیم و تربیت اسلام است از روش هایی استفاده می شود که پاره ای از مهم ترین حقوق خانواده و جامعه نسبت به هم، از نظر فقهی، روان شناسی، اجتماعی و قوانی ...

نتایج بررسی نشان می‌دهد که تا زمان اجرای طرح موضوعی بوده است که باعث خشمگین شدن 89 درصد پاسخگویان بشود، اما برای 11 درصد پاسخگویان چنین موردی پیش نیامده است . از اعیان افرادی که تا به حال خشمگین شده‌اند 17 درصد اظهار داشته‌اند "چند روز پیش "، 16 درصد امروز (روز اجرای طرح) و 14 درصد گفته‌اند: دیروز، دیشب " آخرین باری بوده است که به شدت خشمگین شده‌اند. در مورد عکس‌العملهایی که افراد به هنگام خشم نشان می‌دهند، 56 درصد اظهار داشته‌اند که "داد و فریاد کردم" و 19 درصد افراد هم ...

برنامه‌های مدارس از لحاظ فلسفی باید‌ آئینه تمام‌نمای ارزش‌ها، خواست‌ها و انتظارات اجتماعی باشند و به همین دلیل، شناسائی مسائل و نیازهای اساسی اجتماعی محوری‌ترین عنصر در تصمیم‌گیری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر هدف اصلی برنامه های مدارس این است که دانش‌آموزان را جامعه‌پذیرکرده و آن‌ها را با دانش، ارزش‌ها، گرایش‌ها و مهارت‌های ضروری جهت زیست در جامعه آماده سازند. علیرغم آنکه فلسفه تاسیس نظام آموزش و پرورش، حصول به هدف‌های تربیت شهروندی است، دامنه اقدامات و مطالعات انجام شده در ای ...

میزان موافقت مردان با کار زن به مراتب کمتر از زنان است و 75 درصد از زنان موافق با کار کردن زن هستند. گروه‌های سنی جوان مرد و زن، مخالفت بیشتری با مشاغل هنرپیشگی و خوانندگی نشان داده‌اند. 60 درصد از افراد ترجیح می‌دهند شغل زن پایین‌تر از شغل مرد باشد. بزرگترین مشکل در راه کار کردن زن از دیدگاه افراد جامعه مورد مطالعه، مسئولیت‌های خانوادگی است . زنان مخالف با "سهم کمتر زن از ارث " بیشتر در گروه‌های سنی (15 تا 19) سال و (20 تا 29) سال و ازدواج نکرده‌ها قرار دارند. 72 درصد ا ...

هدف پژوهش شناخت موقعیت زنان در جامعه دانشگاهی و بررسی میزان واقعی مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاههاست . روش پژوهش پیماشی با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه است . جامعه آماری دانشجویان دانشگاههای علامه طباطبائی، شهید بهشتی و تهران است . یافته‌ها نشان می‌دهد که گستردگی و عمق نابرابری از عوامل محیطی و موقعیتی متاثر است . در جایی کمتر و در مواردی بیشتر و جدیدتر است . کشور ما هم مبتلای این سوء استنباط است و سازمانها و نهادها و موسسات آموزشی ما ...
نمایه ها:
زن | 
جامعه | 

هدف از خلقت بشر رسیدن به سعادت و کمال بوده و مطابق حکمت خداوند متعال مقرر گردیده است که این رشد و تعالی در متن جامعه صورت پذیرد. در صورت برخوردار بودن جامعه از سلامت کامل، پیمودن مسیر سعادت و کمال، آسان تر و سریع تر خواهد گردید. قرآن کریم ربا، رشوه، اسراف و تبذیر، احتکار، کم فروشی و ... را از جمله‌ی مهمترین مشکلات اقتصادی‌ای می داند که مانع رشد و تکامل بشری می گردند. قرآن کریم با راهکارهایی که جهت رفع مشکلات اتخاذ می نماید به شکلی بسیار کارآمد به ریشه کن نمودن مشکلات جامعه از ...

این رساله یکی از ارکان اصلی نظریه اجتماعی کلاسیک و مدرن یعنی (نحوه رابطه بین فرد و جامعه) را هدف پژوهش خود قرار داده است؛ فرد و جامعه و چگونگی ارتباط انها با یکدیگر، یکی از مباحث اصیل و دامنه دار موجود در جامعه شناسی است، این موضوع علیرغم اینکه در ابتدای امر ساده می نمایاند، دارای پیچیدگی های فراوانی است. مساله تنها در قائل بودن وجودی برای فرد و جامعه و برقراری ارتباط بین انها خلاصه نمی شود، بلکه می بایست روشن شود چه حیثی از وجود مورد نظر است؟، (حقیقی یا اعتباری) و همچنین ...

در این پژوهش، ویژگیهای اجتماعی سیاسی جامعه آرمانی قرآن مورد بررسی قرار گرفته و در شش فصل سامان یافته است.فصل اول، راجع به کلیات است و در آن سوالهای اصلی تحقیق، فرضیات، اهداف و روش تحقیق بیان گردیده است. در فصل دوم، پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی جامعه و مدنی الطبع بودن انسان، جامعه آرمانی و جامعه آرمانی قرآن تعریف و ویژگیهای هر یک را برشمردیم. آن گاه جامعه طرح جامعه آرمانی در قرآن را تبیین و اهداف آن را بیان نمودیم. در فصل سوم، پس از بیان ضرورت طرح بحث اصالت، مفهوم اصالت، اص ...