عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفتارهای اقتصادی کودکان، همانند سایر رفتارهای آن‌ها تحت تأثیر عوامل خاصی هستند. از مهمترین عوامل مهم و اثرگذار بر رفتار اقتصادی کودکان می‌توان به نحوه و نوع یادگیری آن‌ها، میزان خودکنترلی، سبک زندگی والدین و فرهنگ اجتماعی حاکم بر خانواده آن‌ها نام برد. لذا این پژوهش با استفاده از نظریات روانشناختی، روانشناسی اجتماعی، جامعه-شناختی و اقتصاد به مطالعه‌ی درک، استدلال و نگرش کودکان و توانایی آن‌ها به انجام فعّالیّت‌ها و رفتارهای اقتصادی می‌پردازد و در پی آن است تا دریابد مسائل اقت ...

بررسی میزان تاثیر ابعاد خانواده بر جامعه پذیری شهوندان است. در این پژوهش متغیر اصلی یعنی خانواده دارای 4 بعد است شامل ، استحکام ، نظارت ، اختلاف نسلی و پایگاه اقتصادی -اجتماعی متغیر وابسته اصلی یعنی جامعه پذیری دارای 2 بعد درونی و بیرونی (جنبه های رفتاری و نگرشی ) است که هر بعد به چند مولفه تقسیم می شوند. ددر این تحقیق از نظریه های مربوط به جامعه پذیری و نیز نظریه حیات اجتماعی کارل . اف شوسلر استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی در سال 1389 استفا ...

یکی از فرآیندهای مهم در رابطه با نیروی انسانی، فرآیند جامعه پذیری سازمانی افراد تازه وارد است، که اعضای جدید از آن طریق با ارزش ها، هنجارها و الگوهای رفتاری سازمان آشنا و خود را با اوضاع و فرهنگ سازمان مطابقت می دهند. چنانچه این فرآیند به خوبی در یک سازمان طی شود، افراد می توانند تا حد زیادی خود را با انتظارات سازمان همسو کرده و تناسب بین شغل و فرد ایجاد می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در بیمارستان شریعتی شهرستان اصفهان است. پژوهش ا ...

در قلمرو جامعه شناسی دین در مورد رابطه دین با پدیده‌های اجتماعی از جمله قشربندی، جنسیت جامعه بذیری، رفتار‌ها و نگرش‌های دینی و پایگاه‌های اقتصادی– اجتماعی افراد..تئوریهای مختلف تدوین یافته است. در این مطالعه برای بررسی رفتارهای دینی جامعه مورد مطالعه از تئوریهای اعتماد اجتماعی، جامعه پذیری، جنسیت و طبقه اجتماعی استفاده شده است. تحقیق حاضر در برابر دین به عنوان متغیر مستقل رویکردی کارکرد گرایانه دارد که نقش دین را در رابطه با کمیت و کیفیت روابط اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. ...

جامعه پذیری سازمانی فرآیندی است که طی آن افراد، دانش، اطلاعات و مهارت‌های لازم را برای ایفای نقش سازمانی کسب می‌کنند و این فرایند سبب سازگاری تازه واردان با محیط کاری می شود. همچنین تلاش تازه واردان به موازات اهداف سازمانی و در پی تحقق آن‌ها خواهد بود. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های دولتی قائم و خصوصی مهر می باشد که با استفاده از هشت متغیر مدل والتون به کمک پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته است. نوع پژوهش به ...

ارزش ها در تعیین و جهت دهی رفتار افراد نقش اساسی داشته و سازنده فضای اجتماعی هستند و طی فرآیند جامعه پذیری در انسانها نهادینه می شوند. اولین و مهمترین عامل جامعه پذیری ارزشی، خانواده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر متغیر سرمایه اجتماعی خانواده (در دو بعد درون خانوادگی و بیرون خانوادگی) و برخی از متغیرهای زمینه ای بر میزان گرایش ارزشی فرزندان است. منظور از ارزش ها با توجه به تقسیم بندی چلبی از ارزش ها، آن دسته از ارزش هایی است که مصرف آنها در روابط اجتماعی باعث افزایش و تکثیر ...

پژوهش حاضر با عنوان «هويت جمعي جوانان و برساخت جامعه‌پذيري جنسيتي، خانوادگي و طبقاتي» بر روي جوانان 29-15 سالة استان گلستان در سال 1391 صورت پذيرفته است. اهداف پژوهش حاضر، تعيين برجستگي ابعاد فروملي (جنسيتي، خانوادگي و طبقاتي) هويت جمعي در مقايسه با ابعاد ملي و فراملي، تعيين برجستگي هر يك از ابعاد فروملي در مقايسه با يكديگر، تعيين برجستگي جنبه‌هاي شناختي، احساسي و رفتاري تشكيل دهندة هر يك از ابعاد فروملي و نيز تعيين ميزان تأثير كارگزاران جامعه‌پذيري در ساخت ابعاد فروملي هويت ...

ترس از جرم در میان زنان به یک نگرانی عام در سطح جوامع دنیا تبدیل شده و سبب گردیده تا صاحبنظران و محققان در حوزه های مختلف، در ایران و سایر کشورها به ریشه یابی و تحلیل مسئله و ابعاد مختلف آن بپردازند. تحقیقات نشان می دهد، علی رغم اینکه زنان به میزان کمتری قربانی جرائم مختلف می گردند، اما ترس بیشتری را به لحاظ ذهنی تجربه می کنند و در حیات اجتماعی خود احساس ناامنی بیشتری را نسبت به مردان دارند. پژوهش حاضر در پی آن است تا ترس زنان از جرم را از دیدگاه جامعه شناختی بررسی کرده و عوا ...

جامعه ایران در طول تاریخ همیشه جامعه‌ای دینی بوده است و دین همواره نهادی بوده که ارکان دیگر جامعه تحت‌الشعاع آن قرار گرفته‌اند. جامعه‌ی دینی مانند هر جامعه‌ی دیگری برای استمرار و بقای خود نیازمند انتقال ارزش‌ها و هنجارهای دینی به نسل جدید و جامعه-پذیری دینی آنهاست. از میان کارگزاران جامعه‌پذیری، نقش خانواده به عنوان مهمترین عامل جامعه‌پذیر کننده که در شکل‌گیری شخصیت انسانی نقش برجسته‌ای دارد و مدرسه به عنوان دومین نهاد جامعه پذیری، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین این پژو ...