عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری در خودکارآمدی خلّاق و خلّاقیت هیجانی دانش‌آموزان بود. بدین منظور 394 نفر از دانش‌آموزان دوم دبیرستان (شامل 197 دختر و 197 پسر) از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز به شیوه‌ی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک‌های فرزندپروری (براون و همکاران، 1993)، پرسشنامه خودکارآمدی خلّاق (کارووسکی، 2010) و پرسشنامه خلّاقیت هیجانی (آوریل، 1999) استفاده گردید. به منظور بررسی پایایی و روایی پر ...

فلسفه تلاش انسان برای جستجوی حقیقت و عشق به خردورزی و فرزانگی است ؛ جستجویی تأملی و کل نگر در هستی و خویشتن خویش از راه گفتگو ؛ گفتگویی درونی وبرونی که جولانگاه اندیشه برای کشف معناست ؛ این نیاز همیشگی بشر که هوش فلسفی با طرح پرسش های مبنایی و اساسی زندگی انسانی ، تفکر را به سوی تفکری متعالی و فرا تفکر سوق می دهد . فلسفه برای کودکان تلاشی برای بازسازی فلسفه در متن زندگیست ، برای اندیشیدن و کندوکاوی مشترک در حلقه ی تعاملات فکری ، عاطفی ، رفتاری و نگرشی کودکان با همراهی و هد ...

هدف از بررسی حاضر ، مقایسه ی هوش هیجانی و تفکر انتقادی در بین دانش آموزان تیز هوش و عادی مقطع متوسطه در سال تحصیلی 88-87 می باشد . این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد و با توجه به اهداف تحقیق ، مبتنی بر مقایسه ی هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانش آموزان می باشد ،جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان تیز هوش و عادی مقطع متوسطه شهر کاشانمی باشد برای انجام این پژوهش نمونه ای به حجم 180 دانش آموز عادی با روش نمونه گیری خوشه ای و کلیه دانش آموزان تیز هوش( به علت محدودیت جامعه آماری دانش آ ...

ما امروزه د ردنیایی زندگی می کنیم ه د رمحاصره تکنولوژی جدید بوده و پیشرفت و گسترش فناوری و ارتباطات همه ی عرصه های زندگی و به تبع آن هنرهای معاصر را تحت تاثیر خود قرار داده است. زندگی روزمره از ساده ترین روابط گرفته تا پیچیده ترین فرآیندهای اجتماعی درگیر تکنولوژی است. به طور کلی می توان گفت انسان امروزین خود را از دیرچه تکنولوژی دیده و تعریف میکند. از این رو تصویرگر معاصر نیاز دارد تا برای ارتباط با مخاطب خود این فضا را شناخته و در کار خود دخیل کند. از طرفی پیشرفت تکنولوژی فر ...

هدف از این تحقیق، بررسی آموزش مهارتهای زندگی بر کنترل خشم و خودپنداره نوجوانان با ناتوانی جسمی- حرکتی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان با ناتوانی جسمی حرکتی شهر اصفهان بود که از بین سه مدرسه استثنایی معلولین جسمی حرکتی موجود در شهر اصفهان یک مدرسه بصورت تصادفی ساده انتخاب شد و از میان دانش آموزان این مدرسه 30 نفر بصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) و پرسشنامه خودپنداره پیرز- هاریس بود. در ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مهارت های موثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش تعیین رابط? بین تفکر انتقادی و پنج مهارت آن (استنباط ، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی استدلال های منطقی) با برنامه درسی از دیدگاه آیزنر می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی بوده که بالغ بر 1007 نفر می باشد. ب ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و بروز خلاقیت معلمان دوره ابتدایی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس دخترانه شهر تهران در سال 88-1387 بود که با نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان به‌انجام‌رسید. در این پژوهش از دو ابزار اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه استاندارد خلاقیت عابدی و پرسشنامه محقق ساخته فناوری‌اطلاعات استفاده‌شده‌است. سوال اصلی این است که آیا میان کاربرد فناوری اطلاعات و خلاقیت معلمان رابطه وجود دارد؟ و سوالات فر ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی فرایند حل مسئله خلاق (CPS) به عنوان یک راهبرد آموزشی بر افزایش تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بود. آموزش فرایند CPS (با استفاده از دوازده تکنیک خلاقیت در دو دوره تفکر خلاق و انتقادی) به عنوان متغیر مستقل و و تفکر علمی و مولفه های آن (مشاهده و استنباط، ممارست، استفاده از نظریه‌ها و قوانین علمی، بستر سازی اجتماعی و فرهنگی، خلاقیت و تصویرسازی و استفاده از روش‌های علمی)، خلاقیت و مولفه های آن (سیالی، ابتکار، انعطاف ...

مقدمه: در این پژوهش به منظور فهم بیشتر ویژگی‌های شخصیتی متفاوت افراد خلاق، کمّیت و کیفیت مکانیزم‌های دفاعی استفاده شده توسط این افراد و سبک دفاعی خاص آنها مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 258 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس پرسشنامه تفکر خلاق عابدی را تکمیل نمودند. سپس از میان این شرکت کنندگان دو گروه 30 نفری از آزمودنی‌هایی که دارای بیشترین و کمترین نمرات در آزمون مذکور بودند، به عنوان افراد دو گر ...