عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش،روش مطالعه اسنادی ، توصیفی- پیمایشی وهمبستگی بوده است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان علوم تجربی و دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان بویراحمد شامل 72 معلم و11286 دانش آموزمی‌باشد.حجم نمونه وجامعه معلمان یکسان بوده است.نمونه آماری دانش آموزان نیز به صورت تصادفی طبقه ای ازبین دانش آموزان پایه های ...

بهره‌گيري از تجارب ساير كشورها در آموزش و پشتيباني مدرّسان آموزش از دور؛ شناسايي نياز‌هاي آموزشي مدرّسان آموزش از دور ايران؛ طرّاحي الگوي برنامة آموزش پيش از خدمت مدرّسان در بدو ورود آن‌ها به اين نوع آموزش؛ تعيين چگونگي آموزش و پشتيبانی حين خدمت مدرّسان؛ اعتبارسنجي الگوي طرّاحي شده. پژوهش از نوع كاربردي و توسعه‌اي بوده، با راهبرد كمي و كيفي و روش توصیفی طي چهار مرحله از سال 1389 الي 1392در ايران انجام يافته است. در مرحلة اوّل پژوهش ابتدا تجربيات ساير كشور‌ها در آموزش مدرّسان ...