عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلال بی اعتنایی مقابله ای ‏‎‏ْْ،در تکالیف تئوری ذهن ، با کودکان عادی بود.در راستای هدف فوق ،180 نفر دانش آموز (60 دختر نفر اختلال بی اعتنایی مقابله ای،120 نفر عادی) 6 تا 8 ساله از منطقه شمال و جنوب تهران که از طریق نمونه گیری خوشه ای مرحله ای گزینش شده بودند،مورد مطالعه قرار گرفتند.نمونه ها با کنترل متغیرهایی از قبیل سن،جنس ، طبقه اقتصادی و تحصیلات پدر متعادل شده بودند.برای تعیین تئوری ذهن از آزمون تئوری ذهن (پارکر و همکاران،20 ...

هدف از پژوهش مقایسه مقایسه تئوری ذهن، حافظه و کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنی، دوقطبی و وسواسفکری – عملی و بررسی رابطه کارکردهای شناختی بر تئوری ذهن بررسی بود. 80 آزمودنی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب ودر چهار گروه اسکیزوفرنی (تعداد=20)، دوقطبی (تعداد=20)، وسواس فکری– عملی(تعداد=20) و گروه بهنجار (تعداد=20) قرار داده شدند. آزمودنی‌ها با استفاده از آزمایه باور کاذب دسته اول و دوم و آزمایه پیشرفته تئوری ذهن، آزمون حافظه وکسلر و آزمون دسته بندی کارت‌های ویسکانسین ار ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تئوری ذهن و سیستم‌های مغزی/ رفتاری در کودکان ADHD غیر بالینی و عادی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای بود که در راستای هدف پژوهشی تعداد 50 دانش آموز مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی غیر بالینی و 50 دانش آموز عادی به شیوه هدفمند و با استفاده از روش غربالگری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از تکلیف داستان‌های تصویری تئوری ذهن، مقیاس BIS- BAS کارور و وایت (1994) ویژه کودکان، پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان(CSI-4) استفاده شد ...

هدف از اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه تئوري ذهن و رشد هيجاني كاركردي با پرخاشگري كودكان پيش دبستاني بر اساس مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) است. روش در اين پژوهش به این صورت بود که 146 كودك پيش دبستاني در رده سني 4 تا 6 سال( شامل 64 دختر و 82 پسر) در سال تحصيلي 91-90 به روش خوشه ای چند مرحله ای از مهدكودك هاي منطقه 9 شهر مشهد انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه پرخاشگري واحدي و همكاران، پرسشنامه رشد هيجاني كاركردي گرينسپن و دو آزمون تكليف باور ك ...

اوتيسم یا در خود ماندگى یک اختلال عصب‌ رشدی فراگیر است که عمدتاً شامل مشکلاتی در حوزه های اجتماعی، زبان و ارتباط می باشد. فرضیه های متعددی در خصوص نقصان کارکردهای شناختی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم وجود دارد که برخی از آنها شامل نقصان در تئوری ذهن، کارکردهای اجرایی، بازشناسی هیجانات چهره ای و عملکرد قشر مغز است. هدف این مطالعه بررسی تفاوت عملکرد 15 کودک و نوجوان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در رده سنی 6-13 سال با 15 کودک همتای عادی در خصوص انجام آزمون تئوری ذهن سطح‌ب ...

تاثیر انجام تمرینات تئوری ذهن و به کار گیری تمرینات داستان گویی که حاوی کلمات ذهنی هستند بر درک افعال ذهنی در کودکان سخت شنوا مورد مقایسه قرار گرفته است.به این منظور 38 کودک سخت شنوا که بر اساس میانگین طول گفته و سن در دو گروه همگن قرار گرفته بودند مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمون درک افعال ذهنی که با استفاده از افعال ذهنی که از متون مربوطه استخراج شده بود و به تایید اساتید گروه گفتاردرمانی رسیده بود ابتدا برای تمامی کودکان اجرا شد و سپس برای یک گروه تمرینات تئوری ذهن که از کتا ...