عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‎منظور بررسی تأثیر میزان کود گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام سیر، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در شهرستان ساری به‎صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اول رقم در دو سطح شامل رقم همدان و محلی ساری، عامل دوم تلقیح با باکتری تیوباسیلوس در دو سطح شامل تلقیح و عدم تلقیح و عامل سوم کود گوگرد در سه سطح شامل صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، قطر سوخ، وزن تر اندام‏های هوایی، وزن تر سوخ، تعداد ...

دراین تحقیق اثر مصرف گوگرد همراه با مایه تلقیح باکتریهای تیوباسیلوس وبرادی ریزوبیوم ژاپنیکوم بر عملکرد سویا و فرآیند تثبیت نیتروژن مولکولی مورد بررسی قرار گرفت . آزمون گلخانه ای براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل بر روی دو خاک آهکی تهیه شده از مزرعه دانشکده کشاورزی کرج و مزرعه موسسه تحقیقات خاک و آب واقع در کرج در چهار تکرار انجام پذیرفت .تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح گوگرد به ترتیب معادل با 0، 500، 1000، 3000، کیلوگرم در هکتار، دو سطح باکتری تیوباسیلوس دو سطح ب ...

به منظور مطالعه تاثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس به همراه کودهای فسفره یا گوگردی بر عملکرد و اجرا عملکرد دانه آفتابگردان، رقم اروفلور، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و دو فاکتور شامل کود گوگرد و فسفره با 3 سطح انجام شد. تیمارهای مختلف کود گوگرد به صورت A1: تیوباسیلوس A2: تیوباسیلوس+50 کیلوگرم گوگرد A3: 50 کیلوگرم گوگرد و تیمارهای ...

جهت ارزیابی اثر پرایمینگ در مزرعه و تلقیح باکتری تیوباسیلوس و مصرف سطوح مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. فاکتورها شامل پرایمینگ و باکتری تیوباسیلوس و مصرف کود گوگرد گرانوله آلی بود. پرایمینگ در 2 سطح شامل: عدم پرایم و پرایم در مزرعه و عامل باکتری در 2 سطح شامل: مصرف و عدم مصرف و کود گوگرد گرانوله آلی در 3 سطح شامل: ع ...
نمایه ها:
گوگرد | 

در دهه‌های گذشته در خاک‌های ایران مقادیر زیادی کود فسفاتی مصرف شده‌است که این امر می‌تواند ‏به عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، تجمع فسفر و آلودگی محیط زیست منجرب شود. این پژوهش به ‏منظور بررسی اثرات میکروارگانیسم‌های اکسیدکننده گوگرد و حل‌کننده‌فسفات بر توزیع شکل‌های فسفر در ‏یک خاک شدیداً آهکی (49 درصد ‏CaCO3‎‏) به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با شش ‏تیمار شامل: ‏C‏ (شاهد، بدون تلقیح و بدون افزودن گوگرد) ‏F‏ (سویه‌های قارچ، پنی‌سیلیوم و آسپرژیلوس) ‏B‏ ‏‏(سویه‌ ...

گوگرد توام با باکتری تیوباسیلوس از جمله راهکارهای مفیدی هستند که می‏توانند به عنوان یکی از انواع کودهای زیستی بخشی از احتیاجات غذایی گیاهان را تأمین نمایند. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار بر‌روی گیاه کلزا به اجرا درآمد. عامل اول شامل کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در سه سطح (0، 85 و 130 کیلوگرم در هکتار) و عامل دوم شامل کود گوگرد توام با باکتری در چهار سطح (1. عدم مصرف گوگرد (S0). 2. مصرف گوکرد به میزان پانصد کیلو گرم در هکتار توام با مصر ...

به دلیل توان اسیدزایی گوگرد در نتیجه اکسایش بیولوژیک آن و با توجه به محدودیت کمی و کیفی تیوباسیلوس‌های اکسید کننده گوگرد در خاکهای آهکی و قلیایی، امکان استفاده از مایه تلقیح گونه‌های تیوباسیلوس بومی خاکهای ایران، در جهت تسریع اکسایش گوگرد و افزایش قابلیت جذب فسفر، مورد بررسی قرار گرفت . آزمون گلخانه‌ای کشت ذرت ، بر اساس طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با منظور کردن چهار نوع تیمار باکتری (گونه‌های اتوتروف اجباری، انواع اتوتروف اختیاری، مخلوط این دو نوع و شاهد تلقیح نشده) دو ...

این آزمایش در پنج سطح کودی (0، 25، 50، 75 و100) کیلوگرم در هکتار گوگرد پودری تلقیح شده با باکتری تیوباسیلوس و بدون باکتری تیوباسیلوس در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی دشت ناز به اجرا در آمد. که در اواخر بهار سال 1381 برداشت خواهد شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری پس از برداشت گزارش می شود. ...

این طرح به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه فاکتور اجرا گردید. نتایج اجرای این آزمایش در سال اول نشان داد که: الف- فاکتور مصرف باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد دانه از نظر آماری در سطح یک درصد معنی‌دار گردید و بهترین تیمار ناشی از مصرف 20 کیلوگرم تیوباسیلوس در هکتار با عملکرد 2473 کیلوگرم بود که نسبت به شاهد 707 کیلوگرم افزایش داشت. ب- فاکتور مصرف کود دامی در سطح یک درصد معنی‌دار گردید و بهترین تیمار ناشی از مصرف 20 کیلوگرم تیوباسیلوس + 10 تن کود دامی در هکتار ب ...