عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعهد سازمانی با بهره وری اعضاء تیم توانبخشی روانی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی بود. در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مقطعی، جامعه آماری اعضاء تیم توانبخشی روانی مرکز روانپزشکی رازی بودند که جمعا بالغ بر 291 نفر می شدند. برای تعیین حجم نمونه در ابتدا یک تحقیق مقدماتی بر روی 20 نفر از اعضاء جامعه آماری انجام و ضریب همبستگی تعهد سازمانی و بهره وری (0/423=r) محاسبه شد و بر این اساس حجم نمونه برابر با 90 نفر به دست آمد و نمونه گیری در دو مرحله انجا ...

روش‌های فلورسکوپی، بزرگترین منبع دز تابش شغلی در پزشکی هستند. در روش‌های فلورسکوپی تهاجمی بیماران در معرض پرتو اولیه قرار می‌گیرند، در حالیکه کارکنان در معرض تابش پراکنده هستند. دز تابشی کارکنان انجام دهنده این روش‌ها، غیریکنواخت، با دز نسبتاً بالای گردن و سر و اندام‌های تحتانی و دز کمتر تنه و دیگر نواحی حفاظت شده توسط حفاظ‌ها است. کمیته بین‌المللی حفاظت پرتو (ICRP)، استفاده از دز موثر (Eeff) را برای برآورد اثرات پرتوگیری ناحیه‌ای و ارتباط آن با ریسک ناشی از پرتوگیری معادل تم ...

هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت خدمات وتعیین میزان شکاف بین ادراکات و انتظارات ورزشکاران در هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجانشرقی بود. جامعه آماری این پژوهش ورزشکاران صدمه دیده‌ای که به هیئت پزشکی برای درمان مراجعه کرده بودند در نظر گرفته شد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده که 250 نفر از ورزشکاران آسیب دیده مراجعه کننده انتخاب شد. روش تحقیق حاضر به روش توصیفی و بصورت پیمایشی و از لحاظ هدف بصورت کاربردی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده هم از پرسش نامه استاندارد ...

بخش اعمال جراحی بستری و جراحی سرپایی در بیمارستان ها از موقعیت ویژه ای برخوردار است. از شرایط اصلی بیمارستان ها داشتن اتاق عمل کامل و مجهز است که در راه رسیدن به این مقصود علاوه بر داشتن دستگاها و امکانات و ابزار های فنی کامل، به افراد متخصص که آشنا و مسلط به امور مربوط به اتاق عمل باشند نیاز است. افراد مقیم و مستقر در اتاق عمل یا به عبارت دیگر تیم پزشکی اتاق عمل، باید از دقت بالایی برخوردار باشند. زیرا این افراد به طور مستقیم یا غیر مستقیم با جسم و جان بیمار سر و کار دار ...