عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طرح سدهای خاکی، ممکن است تکیه‌گاه سد، تپه‌ای با نفوذپذیری بالا باشد. حرکت آب از میان تکیه‌گاه سد متاثر از سطح آب مخزن است و تراوش آب بیش از حد مجاز از تکیه گاه ممکن است پایداری تکیه‌گاه را با خطر جدی مواجه کند. محاسبه دبی عبوری از تکیه‌گاه سد، از مسایل مهم در طراحی خصوصیات زهکش تکیه‌گاه است. برای زهکشی تکیه‌گاه نفوذپذیر سدهای خاکی، می‌توان از زهکش لوله‌ای یا کانال زهکش (پر شده از مصالح زهکشی) در محل مناسبی در شیب پایین دست تکیه‌گاه استفاده کرد. در این تحقیق برای زهکشی تکیه ...

آبشستگی تکیه گاه پایه پل به علت انقباض مقطع جریان و افزایش موضعی سرعت جریان در اطراف تکیه گاه پل و شکلگیری گردابه های جریان رخ میدهد. با توجه به اینکه مقطع عرضی رودخانه ها عموماً مرکب می باشند و تکیه گاه پلها ممکن است در قسمت سیلاب دشت واقع شود، بنابراین اندرکنش جریان اصلی با جریان در سیلاب دشت در حضور تکیه گاه پل الگوی پیچیده ای ایجاد می کند. بنابراین شبیه سازی عددی الگوی جریان و رسوب می تواند به درک بهتر پدیده کمک فراوانی نماید. لذا در این تحقیق از مدل عددی SSIIM برای شبیه ...

امروزه تحلیل سازه‌ها تحت اثر حرکات متفاوت زمین در تکیه‌گاههای مختلف (MSE) به صورت وسیعی کاربرد داشته و به عنوان یکی از عوامل موثر در طراحی سازه‌های طویل همانند پلهای معلق و کابلی، سازه لوله‌های نیروگاههای هسته‌ای و ... شناخته شده که به صورت الزامی می‌بایست اثر تحریک متفاوت تکیه‌گاهی در این سازه‌ها ملحوظ شود. همچنین سرعت موج و اثر کاهش هم ارتباطی بین تکیه‌گاههای سازه‌ها در رفتار این سازه‌ها بسیار بااهمیت است . در قسمت اول این پایان‌نامه معادلات حاکم جهت بدست آو ...

تحلیل پایداری توده سنگهای دارای سطوح گسستگی از دیرباز مورد توجه طراحان سازه های مهندسی بوده و در این رابطه روشهای چندی نیز ارائه شده است. یکی ازروشهای جدیدف که تا این تاریخ بیشتر برای تحلیل پایداری دامنه های سنگی تکیه گاههای سد کارون 4‏‎‎‏‏‎‎‏، واقع در مسیر جاده شهرکرد به ایذه استفاده شده است. به این منظور با استفاده از گسستگیهای ساختاری توده سنگ، ابتدا بلوکهای کلیدی شناسائی شدند و سپس برآیند تنش های اعمال شده از طرف بدنه سد، نیروی آب، وزن بلوکها و نیروی زلزله، با استفاده از ...

این پروژه با هدف ارزیابی تکیه گاههای سقف بارانداز بانک مرکزی به شرح زیر انجام شده است: 1-برآورد بارهای وارده بر تکیه گاه براساس نقشه های ساختمان و بازدید محلی 2-برآورد مقاومت تکیه گاههای سقف براساس نقشه های ساختمان و بازدید محلی 3-تعیین کفایت و حاشیه ایمنی باربری تکیه گاهها در حالتهای سالم و ترک خورده 4-تعیین لزوم و یا عدم لزوم ترمیم تکیه گاهها و ارائه روش ترمیم. ...

به منظور اندازه گیری مدول خمشی پارجه روشهای مختلفی پیشنهاد گردیده که هر کدام مدول متفاوتی برای پارچه گزارش می دهند. رایج ترین آنها روش پیرس است که چرخش انتهای آزاد نمونه در طی انجام آزمایشات عامل ایجاد خطا در این روش می باشد. در این تحقیق روشی جدید جهت ارائه مدول خمشی پارچه پیشنهاد شده است که در آن به منظور حذف خطای روش پیرس استفاده از تکیه گاه در هر دو لبه پارچه مورد توجه قرار می گیرد. بدیهی است که در این حالت نمونه ها به صورت کاملا متقارن و یکنواخت تغییر فرم می یابند و خطای ...

در این مجموعه سعی بر آن شده است تا ضمن بیان جایگاه و اهمیت ساختمانهای پوسته‌ای، مسائل مرتبط با تحلیل و طراحی پوسته‌های بتنی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. ماحصل ایده فوق را می‌توان در سه بخش کلی خلاصه نمود که ذیلا به آن اشاره می‌شود. در ابتدا اهمیت پوسته‌ها از نظر سازه‌ای مورد توجه می‌باشد. در کنار بعد هنری و معنوی پوسته‌ها، رفتار خوب آنها در انتقال بار موجب ظهور پوسته‌های مختلف خصوصا به صورت پوشش بوده است . در این رابطه نحوه باربری چند پوشش پوسته‌ای خاص مانند استوانه‌ای، زین ...
نمایه ها:

قرارگیری کشور ایران در منطقه‌ای که لرزه‌خیزی شدیدی دارد، سبب شده است که هراز چندگاهی رخداد زمینلرزه‌ای شدید، باعث بروز تلفات انسانی و خسارتهای اقتصادی فراوانی شود که به عنوان نمونه می‌توان به زلزله‌ها منجیل (1369)، بجنورد (1375)، اردبیل (1375) و قائنات (1376) اشاره کرد که به دلیل طیف غالب ساخت و ساز در کشور که از نوع ساختمانهای کوچک بنایی غیر مسلح (بویژه در شهرهای کوچک و روستاها) می‌باشد و ضعفهای عمدهء این قبیل ساختمانها، نظیر: قرارگیری پریود طبیعی آنها در محدودهء پریودهای غا ...

پایداری قطعات فشاری توخالی لاغر با تقویت غلافی با تکیه‌گاه‌های دوسرگیردار و یا یکسرگیردار - یکسر مفصل در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است . مقطع قطعات می‌تواند مدور (لوله) و یا مربع (قوطی) باشد. با استفاده از روش گلرکین، بار بحرانی در کمانش اویلری برای قطعات فشاری تعیین شده است . بار بحرانی تابعی از مشخصات هندسی مقطع تقویت و طول آن می‌باشد و لذا با تغییر مشخصات مقطع و طول تقویت ، تعداد 232 منحنی طرح برای ابعاد مختلف مقاطع با تکیه‌گاههای مختلف تهیه شده است . منح ...