عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش، که در حوزه‌ی تحقیقات بنیادی و نتیجه‌گرا قرار می‌گیرد، بررسی نظریه‌ی جهانی‌های زبان چامکسی در بخش زبان آموزی کودک و برآوا شدن می‌باشد. محقق با استفاده از روش ثبت ترتیب ظهور که از انواع روش مشاهده‌ی مستقیم می‌باشد، با تهییه دو فرم محقق ساخته به مشاهده و ثبت آغازین کلمات معنی‌دار سی و پنج کودک هشت ماهه‌ی کرد مریوانی پرداخت که تا دو سالگی آن‌ها یعنی از بهمن 87 تا مرداد 89 ادامه یافت. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش روش توصیفی پیمایشی تحولی مقطعی بوده است. پس از ج ...

پژوهش حاضر با اشاره به ضرورت تعليم و تربيت کودکان در جوامع بشري آغاز مي‌شود؛ سپس ماهيّت و هدف ادبيّات کودکان و تأثيرهای رواني آن‌ها در بخش بعد مورد بحث قرار گرفته است. مطلبي نيز راجع به ويژگي هاي پيام و اين که از چه شيوه هايي براي ارائه ي بهتر پيام با توجّه به ويژگي هايي که کودکان و نوجوانان در ديدگاه هاي روان شناسان دارند، آمده است، و بخش اصلي که تحليل روان شناختي آثار «هوشنگ مرادي کرماني» و «مصطفي رحمان دوست» است؛ با اين هدف که تا چه اندازه بر اساس استانداردهاي روان شناسي ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه‌های حافظه کاری در عملکرد حساب کودکان و نیز ارتباط بازنمایی اطلاعات با مولفه‌های حافظه کاری و انواع مسائل حساب انجام شد. در کنار اهداف اصلی تحقیق تحول حافظه کاری نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از میان مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه 2 شهر زنجان 5 مدرسه به تصادف انتخاب و از میان دانش‌آموزان این سه پایه در هر مدرسه، آزمون هوشی وکسلر گرفته شد و کودکان دارای بهره هوشی 115-100 که مشکل گفتاری، شنیداری و دیداری خاصی نداشتند به عنوان نمونه تحق ...