عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت تمرکز بر توسعه گردشگری سبز و به ویژه گردشگری روستایی در سال های اخیر، پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گردشگری سبز با تاکید بر گردشگری روستایی انجام گرفت؛ به منظور شناسایی عوامل موثر بر گردشگری سبز، پس از بررسی مبانی نظری و پژوهشی و کسب نظرات چندین نفر از متخصصین و اساتید در این زمینه، ابعاد اثرگذار بر توسعه گردشگری سبز با تاکید بر گردشگری روستایی و عوامل اصلی مرتبط با هر یک از ابعاد شناسایی گردید؛ سپس جهت تایید این ابعاد و همچنین بررسی ...
نمایه ها: